Kuvandudzwa kwesimba reruzhinji
English version of this poem
.
.
..........
.
Enda kuvanhu
Detembo na Lao Tsu
Translated by Nestor Mutanga
Nhadziriso na Chiremba
edited by Phil Bartle
.
 Enda
Kuvanhu
Gara pakati pavo
Vade;
Funda kwavari;
Tangira pavari;
Shanda navo;
Tutsira pane zvavanazvo.
. . .
Asi kuburikidza neshasha dzevatongi,
Kana basa raitwa,
Ndima yapera,
Vanhu vose voti:
“Tazviita”.
                      Lao Tsu
.
––»«––