Community Self Management, Empowerment and Development
English version of this poem
.
.
..........
.
Magduman sa mga tao
Poem by Lao Tsu
Tao Te Ching, Chapter 17
edited by Phil Bartle
isinalin ni Maureen Genetiano
.
 Magduman
sa mga tao
Mag-iba sa inda
Padangaton mo sinda
Makanood sa inda
Magpoon kung hain sinda
Tabangan mo sinda sa indang mga ginigibo
Ipadagos mo kung ano ang igwa sinda
Pero sa pinakamaray na mga taga-pagpasunod
Kung ang gabos na mga gibo natapos na 
Ang mga tao ang nagtaram
"Natapos mi ang gabos ming mga gibo sa sadiri ming sikap."
Lao Tsu
.
––»«––