Pàgina d'inici
 Node


Traduccions:

English
Español
Filipino
Français
Italiano
Português
Română

                                        

Altres pàgines:

Sociologia:
Pàgina d'inici
Notes sobre lectures
Discussions
Índex

Paraules clau
Mòduls

Utilitats:
Mapa del lloc
Contacte
Documents útils
Enllaços útils

ÚS DE LES SIS DIMENSIONS EN LA RECERCA SOBRE LA FAMÍLIA

Organització de les teves observacions

per Phil Bartle, PhD

traduït per Esperanza Escalona

Fulletó per a la formació

Com poden utilitzar les sis dimensions a l'hora de dissenyar la recerca sobre la família?

Agafa el material sobre les sis dimensions i fes recerca, i vés més enllà, afegint el teu propi anàlisi i raonament (no només opinions).  La millor descripció de les sis dimensions es troba al document: Què és una comunitat?

  • En primer lloc, les sis dimensions en conjunt faciliten una manera d'organitzar les dades obtingudes a la recerca. Donat que les dades culturals entren dintre d'alguna de les sis dimensions, pots examinar el que estàs recollint, o el que planifiques (tens la intenció de) recollir, i considerar si aquestes dades estan equilibrades entre totes les dimensions.

  • Pots utilitzar les sis dimensions com una llista de comprovació per assegurar-te de que totes les característiques socials i culturals de cada família estudiada siguin reconegudes.

  • Donat que les famílies tenen elements en comú, les sis dimensions es poden utilitzar per comparar la informació entre elles (sense que hagi de ser necessàriament la mateixa).

  • Tal i com Baker (2005) senyala, hi ha un prejudici microestructural en la majoria de literatura familiar. Utilitzar les sis dimensions és un mitjà de contrarestar aquest prejudici.

  • Les sis dimensions es poden utilitzar com a base per identificar característiques més específiques en la teva recerca. Aquestes característiques poden variar.

  • Utilitzant les sis dimensions i el que inclou cadascuna, l'investigador pot accedir a preguntes específiques.

  • Considerant que una família és com una comunitat, i com una societat en ella mateixa, per definició ha de tenir les sis dimensions. Per tant, les sis són vàlides per portar a terme la recerca.

Vigila i no diguis que l'investigador ha d'incloure les sis dimensions. Si bé és lògicament correcte dir que eliminar una dimensió, per definició, les eliminaria totes, això afecta a la família (cultura) però no a la recerca. No és una raó per incloure totes les dimensions a la recerca.

Estaria bé fer un llistat de les sis dimensions, però no se't demana definir o descriure les dimensions culturals com a tals. Se't demana com les aplicaries al disseny de la teva recerca. El que segueix és una pauta de com cada dimensió es pot utilitzar en aquest disseny de recerca.

Dimensió tecnològica : Com contribueix l'ambient material construït per l'ésser humà (casa, mobiliari, utensilis) a la dinàmica familiar? Com es veu afectat per la dinàmica familiar? Com ha afectat la tecnologia més àmplia (de la societat) i els seus canvis l'estructura i l'organització de la família?

Dimensió econòmica : Com es distribueix la riquesa (entesa com quelcom escàs i útil) dintre de la família? Com afecta a la família l'economia en el seu sentit més ampli? Quins són els ingressos totals de la família? Provenen d'un sol dels seus membres? De dos? Si és així, es distribueix equitativament? O en base a quins principis?

Dimensió política : Com es distribueix i s'exerceix el poder i la influència dintre de la família? Quin efecte té la dimensió política de la societat en l'estructura i la dinàmica internes de la família? Hi ha cap evidència de canvis recents? En cas afirmatiu, com es van produir i quines són les seves implicacions?

Dimensió d'interacció : Amb el prejudici microestructural a la literatura familiar, aquesta és la dimensió que es veu més afectada. Però, a més dels rols i relacions dintre de la família, també pots preguntar a quina classe pertany la família dintre de la societat, i si aquest fet l'afecta. Quins altres rols juga la família dintre de la societat? Quines són les seves relacions amb la resta de la societat? I amb els individus de fora de la família?

La dimensió dels valors i l'estètica : La recerca pot preguntar si tots els membres de la família comparteixen els mateixos valors. (Al pare li agrada el hip hop o el rap?) Quin és el nivell de prestigi de la família en el seu conjunt, i com es veu això afectat pels individus que la formen? Els membres de la família comparteixen una mateixa ideologia política? Els valors i l'estètica són coses que es donen per sentades o que poden ser objecte de discussió? Com afecten els estàndards comunitaris i els valors socials els de la família? Estan en harmonia?

Dimensió de la visió del món (creences): Tots els membres de la família van als mateixos serveis religiosos? Són membres de la mateixa organització religiosa? Comparteixen les mateixes creences sobre cosmologia? Tots els membres de la família preguen junts? (i romanen junts?)

El document que tracta de l'ús de les sis dimensions per a la recerca comunitària pot facilitar algunes pautes a l'hora d'utilitzar-les per a la recerca sobre la família, sobretot perquè les diferències entre família i comunitat s'estan difuminant.

Els tipus de preguntes que es formulen aquí són amplis i variats.   Es generen agafant cada dimensió i preguntant què pot ser sociològicament important en ella.   Què hi ha en cada dimensió que afecta l'estructura i organització d'una família?

Aquestes són algunes de les maneres en que es poden utilitzar les sis dimensions en el disseny de la recerca sobre la família.


Aquí tens, una altra vegada, la llista de les sis dimensions, en una perspectiva històrica:

La dimensió tecnològica de la societat

La dimensió eocnòmica de la societat

La dimensió política de la societat

La dimensió institucional de la societat

La dimensió dels valors de la societat

La dimensió de la visió del món de la societat

Referència citada:

Baker, Maureen, editor 
     2005       Families: Changing Trends in Canada, Fifth Edition.
             Toronto: McGraw-Hill Ryerson

––»«––
Si copies text d'aquesta web, si us plau, cita l'autor (s)
i fes un enllaç amb cec.vcn.bc.ca
Aquest lloc web està hostatjat per la Vancouver Community Network (VCN)

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Disseny web per Lourdes Sada
––»«––
Última actualització: 2011.08.26

 Pàgina d'inici