Home Page
 Página principal de sociologiaMga Pagsasalin-wika:

Català
English
Español
Français
Italiano
Português
Română

                                        

Ibang Mga Pahina:
Mga Keyword

Mga Modyul

Socyolohiya:
Socyolohiya
Nasusulat na lektyur
Discusiyones

Ginagamit:
Mapa ng Site
Ipagbigay-alam
Ginagamit na mga Dokumento
Mga Magagamit na Link

MAG-ANAK AT KAMAG-ANAKAN

Ang Malaking Mag-anak ay Maaring Maging Maliit na Komunidad

sinulat ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Jasmine Faye Alima Canton

Panimulang Modulo (Sentro)

Ang iilan sa mga samahan ay maaring alin man sa dalawa; pamayanan o mag-anak, o kapwa

Ang mga mag-anak at mga pamayanan ay maraming pagkakatulad

Sa katunayan, ang ilan ay maaring i-uri mong kapuwa o kaya'y alin man sa dalawa

Ang sosyolohikal na pagsusuri sa buhay pamilya ay maaring pagdulutan sa pagsusuri sa komunidad, at ang pagsusuri sa komunidad ay maaring pakinabangan sa pag-uunawa sa mag-anak.

Habang ang mag-anak ay madalas limitado sa mga organisasyon na may kaugnayan sa pagiging magkamaganak sa dugo o pagiging magkamaganak dahil sa pag-aasawa, marami ng mapagpipilian sa tradisyunal na "residential" na pangkat, na nagpapalawak ng kahulugan ng mag-anak, at sumasaklaw sa kapuwa mag-anak at pamayanan.

Nakakatulong at nakakahayag ang pagsamahin ang pag-aaral ng komunidad at mag-anak, kapwa sa paraan ng nagagamit na sosyolohiya; tulad ng pag-unawa sa pamamaraan ng pagbibigay kapangyarihan at sa paraan ng purong sosyolohiya; halimbawa lamang ay pag-unawa sa kanilang katangian (hubog at tungkulin).

Ang manuwal na ito ay hindi totoong manuwal sa kahulugang ito ay may iba-ibang uri ng dokumento para sa iba't ibang layunin at iba't ibang mambabasa.

Lahat ay may kaugynayan sa sosyolohikal na pag-aaral ng mag-anak at pagiging magkamag-anak. Karamihan ay hinango sa aking mga notasyon sa lektura, at lahat ay sinadya para maging madali para sa mga bagong mag-aaral na maintindihan ang sosyolohiya ng mag-anak at pagiging magkamag-anak.

––»«––

Ang Pagsasanay

Ang Pagsasanay

––»«––
Kapag hinango ang lahat or parte nang nilalaman ng pahina na ito
Pakiusap na tangapin ang mga may akda at iugnay sa www.cec.vcn.bc.ca
Ang lugar na ito ay mula sa Samahan ng Komunidad ng Vancouver (VCN)

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling binago: 2012.01.24

 Pangunahing Pahina