Home Page


Mga Pagsasalin-wika:

English
Italian

                                        

Socyolohiya:
Socyolohiya
Nasusulat na lektyur
Discusiyones

Mga Keyword

Ibang Mga Pahina:
Mga Modyul
Mapa ng Site
Ipagbigay-alam
Ginagamit na mga Dokumento
Mga Magagamit na Link

MANATILING MASAYA AT MALUSOG

Maging Isang Epektibong Mobiliser

sinulat ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Ivyreene Oliva


Panimulang Modulo (Sentro)

Isang mahalagang tungkulin ng isang pangkomunidad na mobiliser ay alagaan ang mobiliser

Ang isang mobiliser ay kailangang maging matatag at may tiwala sa sarili, magkaloob ng pamumuno at katiyakan sa komunidad sa pamamagitan ng sariling pagkakakilanlan.

Ang kabiguan ay nagdudulot ng kawalan ng lakas ng loob at ang isang mobiliser na walang lakas ng loob ay hindi na maaaring maging epektibo.

Sigurang marami ang kabiguan kaya't nararapat lamang na kailanganin ng isang mobiliser ng mga pamamaraan upang maibalik ang tiwala sa sarili, pampasigasig, entusyasmo at positing pag-uugali.

Ang modyul na ito ay nagtataglay ng mga pamamaraan upang ang mobiliser ay matulungan sa mga aspetong medyo mahirap lalo pa't tungkol sa kanyang mga gawain bilang isang mobiliser

"Ang Mga Problema Ituring na Regalo" ay dokumentong galing sa mga panulat ni other Theresa"  Kapag pinapangalanan natin ang mga bagay-bagay ay nakakatulong ito na mabigyan natin ng ibang kahulugan ang mga bagay.  Tanungin ang spin doctor.

Ang  'nagtuturo na kapag pinapangalanan natin ang isang bagay, ito'y nakakaapekto sa kung paano natin ito bigyan ng kahulugan. Ang mga mobiliser ay madalas magkaroon ng mga problema. Makatutulong kung ang mga problemang ito ay ituring na regalo. 

"Ang Makipag-usap sa ibang Mobiliser" ay magtutulak saiyo upang maging regular at madaling malaman kung paano makikipag-usap sa ibang mobiliser na nasa parehong katayuan katulad mo.  Kapag kayo'y nakikipag-usap sa ibang mobiliser tungkol sa mga tagumpay at pagkatalo ay nakakatulong ito sa iyong kakayahan at sa pagpapatuloy ng iyong ginagampanang tungkulin.

"Ang Positing Apirmasyon" ay nagpapakita kung paano ka maging katulad ng iyong iniisip sa pamamagitan ng madalasang pagbigkas nito"  Kaag isinusulat ang apirmasyon, madalasang paglagay nito sa iba't ibang lugar kung saan ito'y makikita araw-araw at madalas na pagsambit nito ay simple ngunit isang epektibong paraan.

"Ang Manatiling Matapat" ay nagsasaad na ang pagiging sinungaling ay nagdudulot ng mas matinding stress kaysa sa pagiging matapat y ang isang mobiliser ay mas magiging malusog kapag siya ay matapat.

"Ang Ngumiti at Tumawa" ay nagsasaad na ang pagiging masaya ay hindi lamang nagdudulot ng ngiti at tawa ngunit ang pagngiti at pagtawa ay nagdudulot sa isang tao upang ito'y maging masaya.

"Ang Patuloy na Matuto" ay nagsasaad na hindi lamang ito nagdudulot ng dagdag kaalaman bagkus ito pa'y nakakatulong sa kanyang kalusugan.

"Ang Alak at Droga" ay nagsasaad na ang mga inuming may alkohol at ga droga ay hindi nakabubuti sa buhay g isang mobiliser.

"Ang Ehersisyo - Paglakad" ay nagsasabi sa atin na dapat tayong mag-ehersisyo ng regular upang mapanatili ang mabuting kalusugan. Ang pinakagandang ehersisyo ay 

"Ang dokumentong Huwag Masyadong Magseryoso ay nagsasaad na ilagay ang mga bagay sa tamang lugar. Mahalaga ba tayo? Ito ba ay mahalaga? Ang pagtawa natin sa ating mga sarili ay naghuhugot tayo ng lakas ng loob at nagpapatibay din ng lakas ng loob.

––»«––

Ang Pagsasanay

Ang Pagsasanay

Kapag hinango ang lahat or parte nang nilalaman ng pahina na ito
Pakiusap na tangapin ang mga may akda at iugnay sa www.scn.org/cmp/
Ang lugar na ito ay mula sa Samaham ng Komunidad para sa Pagpapaunlad (CDS)
mula sa Samahan ng Komunidad ng Seattle (SCN)

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling binago: 2011.05.23

 Pangunahing Pahina