Αρχική Σελίδα

Μεταφράσεις:

Català
English
Español
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română

                                        

Άλλες Σελίδες:

Ενότητες

Χάρτης Ιστοσελίδας

Λέξεις Κλειδιά

Επικοινωνία

Κείμενα Γενικής Χρήσης

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Κάποια Άλλα Βασικά Αντικείμενα

Εκπαίδευση για Ενδυνάμωση. Μια Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Διαχείρισης για τις Κοινότητες

απο τον Δρ. Phil Bartle

μετάφραση Αποστολία Γουγούση


6. Κάποια Άλλα Βασικά Αντικείμενα Εκπαίδευσης:

Αυτό το κεφάλαιο ρίχνει μία σύντομη ματιά σε κάποια άλλα αντικείμενα σεμιναρίων και άτυπης εκπαίδευσης, διαφορετικά απο την εκπαίδευση διαχείρισης όπως περιγράφηκε στους παραπάνω τομείς. Αυτά απλά παρατίθενται εδώ και θα αναπτυχθούν με περισσότερες λεπτομέρειες σε άλλα κείμενα του ΠΚΔ.

6.1. Φύλο και Μη Προνομιούχες Ομάδες:

Η συμμετοχή των γυναικών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες ή των νέων που έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων, των ομάδων χαμηλών εισοδημάτων, και άλλων ευαίσθητων ομάδων, αποτελεί ένα ουσιαστικό κομμάτι της εκπαίδευσης για την κοινοτική διαχείριση.

Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτά τα άτομα δε θα πρέπει να να περιλαμβάνονται απλά, αλλά να στοχεύονται ως οι κύριοι λήπτες των προνομίων κάθε κοινοτικού έργου. Επιπρόσθετα, ο αποκλεισμός τέτοιων ομάδων συμβάλλει στη συνολική φτώχεια και αναποτελεσματικότητα.

Κάνει καλή πρακτική αίσθηση να αντλήσουμε εκείνους τους πόρους που υπο άλλες συνθήκες θα μπορούσαν να έχουν παραβλεφθεί ή παραλειφθεί εξαιτίας υπαρχόντων παραδόσεων ή παρωχημένων στάσεων.

6.2. Ανάπτυξη Προσαρμοσμένη στο Περιβάλλον:

Η εκπαίδευση κοινοτικής διαχείρισης έχει ως σκοπό να είναι προσαρμοσμένη στα περιβαλλοντικά δεδομένα.

Η ανακύκλωση σκουπιδιών, για παράδειγμα, αν οργανωθεί αποτελεσματικά, θα αποτελέσει πηγή άντλησης ενός πόρου της κοινότητας που συχνά παραβλέπεται. Η προστασία των ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πηγών κάνει επίσης καλή οικονομική αίσθηση για την κοινότητα μακροπρόθεσμα.

Η αύξηση της ενημέρωσης για τις οικολογικές ανησυχίες κατα τη διάρκεια της εκπαίδευσης για την κοινοτική διαχείριση, προωθεί αυτή την αρχή διαχείρισης.

Εικόνα 15: Τεχνική Εκπαίδευση. Μαθαίνοντας να Ανακυκλώνουμε Απόβλητα:


Εικόνα Δεκαπέντε: Τεχνική Εκπαίδευση. Μαθαίνοντας να Ανακυκλώνουμε Απόβλητα

6.3. Παρακολούθηση:

Η παρακολούθηση της προόδου κάθε έργου ή δραστηριότητας θα πρέπει να ενοποιείται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή. Γι' αυτό το λόγο περιλαμβάνεται στην εκπαίδευση διαχείρισης. Η παρακολούθηση θα πρέπει να γίνεται απο τα ίδια τα μέλη της κοινότητας, απο όλους τους άλλους παράγοντες που εκπροσωπούνται απο τους υπογράφοντες της κοινοτικής σύμβασης, και απο ή εκ μέρους των διάφορων δωρητών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μέτρηση της αύξησης της δύναμης των κοινοτήτων, δείτε Μέτρηση Προόδου. Αξιολογώντας την Ενδυνάμωση των Κοινοτήτων.

Το πως να υπολογίσει και να καθιερώσει κανείς την παρακολούθηση και την αποτίμηση, αποτελούν μέρος της εκπαίδευσης για την κοινοτική διαχερίση. Οι εκπαιδευτές και οι παράγοντες διευκόλυνσης οφείλουν να εκμαιεύουν απο τα μέλη της κοινότητας (πχ μέσα απο συνεδρίες καταιγισμού ιδεών) τι είναι αυτό που θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο παρακολούθησης.

6.4. Διαφάνεια στην Οικονομική Ευθύνη:

Αν κάποιος παράγοντας μπορεί να συμβάλλει στη πρώιμη παράλυση και ακύρωση των κοινοτικών δραστηριοτήτων, αυτός είναι η υποψία κακής χρήσης των πόρων, που συνεπάγεται το τέλος της βιωσιμότητας.

Η εκπαίδευση της κοινοτικής διαχείρισης πρώτα αυξάνει την ενημέρωση για την ανάγκη ύπαρξης διαφάνειας στην ευθύνη. Τρόποι με τους οποίους όλα τα μέλη της κοινότητας μπορούν τα ίδια να δουν οτι οι ληφθέντες πόροι στην πραγματικότητα κατευθύνονται προς το έργο και δεν παρεκτρέπονται σε άλλα πράγματα. Τότε η εκπαίδευση μπορεί να πάει στο "Πως" της διαφανούς οικονομικής ευθύνης, με τη διατήρηση ακριβών λογιστικών βιβλίων διπλών καταχωρήσεων, με τη σύνδεση των αποδείξεων με τις καταχωρήσεις, με την παραγωγή ακριβών και έγκυρων οικονομικών δηλώσεων και αποτελεσμάτων προϋπολογισμού.

Οι αποφάσεις, όπως για την αποστολή αντιγράφων των οικονομικών δηλώσεων (πότε και σε ποιόν), και την προφορική αναφορά στις συνεδριάσεις της κοινότητας λαμβάνονται κατα τη διάρκεια των συνεδριών του καταιγισμού ιδεών καθώς ο παράγοντας διευκόλυνσης καθοδηγεί τα μέλη της κοινότητας μέσα απο τα γιατί και τα πώς.

6.5. Οικονομική Καταγραφή και Αναφορά Ύλης:

Η συμβολή μας στη συμμετοχή των ΟΒΚ στην ανάπτυξη ικανοτήτων στην καταγραφή και την αναφορά των οικονομικών συναλλαγών αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ενδυνάμωσης των οργανισμών με βάση τις κοινότητες. Υπάρχουν δύο μέρη σε αυτή τη στρατηγική. Το ένα είναι οτι ζητούμε απο τους συμμετέχοντες ΟΒΚ να υπογράφουν συμβάσεις που περιλαμβάνουν την ανάλογη καταγραφή και αναφορά των οικονομικών συναλλαγών. Το άλλο είναι οτι προσφέρουμε εκπαίδευση πάνω στην απλή λογιστική και τις διαδικασίες αναφοράς.

Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης θα πρέπει να σχεδιάζεται ώστε να μπορεί να γίνεται εύκολα κατανοητό απο τα άτομα που δεν έχουν υψηλό επίπεδο μόρφωσης. Αξιώσεις για απλά μαθηματικά (πχ κάτι σαν βασκή γνώση, αλλά με δυνατότητα χρήσης των αριθμών), αλλά όχι υψηλό επίπεδο γνώσεων. Το περιεχόμενο θα πρέπει να σχεδιάζεται, σε απλά φυλλάδια, ώστε να χρησιμοποιούνται το ίδιο απο όλες τις βάσεις της πυραμίδας κινητοποίησης, ώστε οι συντονιστές να το κατανοούν, οι βοηθοί να μπορούν να καθοδηγηθούν απο τους συντονιστές, οι κινητοποιητές να μπορούν να καθοδηγηθούν απο τους βοηθούς και τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής κάθε ΟΒΚ να μπορούν να καθοδηγηθούν απο τους κινητοποιητές, τους βοηθούς και τους συντονιστές.

Η αρχική εκπαίδευση του κάθε ΟΒΚ θα πρέπει να περιλαμβάνει εκπαιδευτική βοήθεια, βασικές προμήθειες για την καταγραφή των οικονομικών συναλλαγών, πχ λογιστικά βιβλία, στυλό, βιβλία αποδείξεων και χαρτί.

H έμφαση στην εκπαίδευση θα πρέπει να δίνεται στην ευθύνη και τη διαφάνεια. Ο στόχος μας δεν είναι να παρέχουμε μυστικές ικανότητες στα άτομα, αλλά να χρησιμοποιήσουμε την εκπαίδευση ως ένα μέσο προώθησης της κοινοτικής ενδυνάμωσης, ως ένα στοιχείο της εκπαίδευσης για την κοινοτική διαχείριση, και να διασφαλίσουμε οτι οι λογαριασμοί του κοινοτικού έργου διατηρούνται με ακρίβεια και γίνονται κατανοητοί (και άρα είναι δυνατό να τεθούν υπο παρακολούθηση) απο όλα τα μέλη των κοινοτήτων που συμμετέχουν.

Η εκπαίδευση δε θα πρέπει να υιοθετεί μια "τακτική διαλέξεων", όπου στους συμμετέχοντες λέγεται τι να κάνουν. Το στυλ δε θα πρέπει να είναι ένα "στυλ διευκόλυνσης", όπου ο ηγέτης αντλεί πληροφορίες απο του συμμετέχοντες, αλλά θα πρέπει να είναι συμμετοχικό, όπου απο τους συμμετέχοντες ζητείται να συμπληρώνουν τα λογιστικά βιβλία, να ετοιμάζουν οικονομικές δηλώσεις και όργανα απόδοσης ευθυνών, και να συνοδεύουν τις γραπτές αναφορές με προφορικές, όπως στις κοινοτικές συνεδριάσεις.

Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι υποστηρικτική και ενθαρρυντική. Δε θα πρέπει να επιτρέπεται καμία κριτική ή εναντίωση απο πλευράς των διευκολυντών ή των εκπαιδευτών απέναντι στους συμμετέχοντες. Όταν οι συμμετέχοντες προβαίνουν σε λάθη, οι εκπαιδευτές θα πρέπει απλά να υποδηλώνουν τις σωστές ή κατάλληλες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν ή τις ικανότητες που πρέπει να υπερισχύσουν.Οι εκπαιδευτές και διευκολυντές θα πρέπει με ειλικρίνεια να επαινούν κάθε επίτευγμα και συχνά να τονίζουν οτι οι συμμετέχοντες έχουν την ικανόντητα να διατηρούν ακριβείς λογαριασμούς, να προετοιμάζουν επαρκείς αναφορές και να εξασφαλίζουν οτι υπάρχει διαφάνεια, ειδικά απέναντι στα μέλη της κοινότητας.

6.6. Σεμινάρια Εκπαίδευσης Οικονομικών Ικανοτήτων:

Καταρχήν, θα πρέπει να είναι ένα ειδικό εθνικό σεμινάριο, στο οποίο θα συμμετέχουν συντονιστές, βοηθοί και τουλάχιστον ένας επικεφαλής κινητοποιητής απο κάθε ενορία. Καθώς κανένα απο αυτά τα άτομα δε θα διατηρεί κοινοτικούς λογαριασμούς, θα πρέπει να είναι εξοικειωμένα με τα λογιστικά και με τις απαιτούμενες διαδικασίες και να γίνουν εκπαιδευτές του ΟΒΚ που θα είναι υπεύθυνος για τους λογαριασμούς του δικού τους κοινοτικού έργου.

Εκείνοι που παρακολουθούν αυτό το πρώτο σεμινάριο θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις ικανότητές τους (αυτές που απέκτησαν στο ειδικό σεμινάριο) για την εκπαίδευση, ενθαρρύνοντας και παρακολουθώντας τον ΟΒΚ που διατηρεί τους λογαριασμούς του δικού τους κοινοτικού έργου. Έπειτα θα πρέπει να πραγματοποιούνται διάφορα περιφερειακά σεμινάρια για τους εκτελεστές του κοινοτικού έργου. Αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον κοινοτικό ταμία, και τουλάχιστον έναν απο τους: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο ή Γραμματέα του εκτελεστικού οργάνου του ΟΒΚ. Προτείνουμε τουλάχιστον ένα απο τα άλλα μέλη της κοινότητας, χωρίς εκτελεστικά καθήκοντα, να παρευρίσκεται. Εως εκείνη τη στιγμή, οι βοηθοί και οι κινητοποιητές θα πρέπει να ενεργούν ως παράγοντες διευκόλυνσης για να προσφέρουν βοήθεια στον συντονιστή και τον βασικό εκπαιδευτή σε κάθε περιφερειακό σεμινάριο. Οποιοσδήποτε άλλος κινητοποιητής που δεν παρευρέθη στο πρώτο σεμινάριο, οφείλει να παρευρεθεί σε αυτό.

Τα εκτελεστικά μέλη του ΟΒΚ θα πρέπει να αποτελούν το επίκεντρο, και ένα τέτοιο σεμινάριο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα αντίστοιχα μέλη απο διάφορα έργα με βάση τις κοινότητες.

Οι συντονιστές οφείλουν να πραγματοποιούν επαναληπτικές συναντήσεις με τα εκτελεστικά μέλη του ΟΒΚ, ώστε να εξετάζουν το περιεχόμενο των λογιστικών βιβλίων και των άλλων αρχείων. Στην αρμοδιότητα των συντονιστών βρίσκεται και η παροχή πληροφόρησης στους ΟΒΚ για τις οικονομικές αναφορές. Αυτού του είδους η πληροφόρηση θα πρέπει να περιλαμβάνει γραπτά σχόλια πάνω σε ορισμένες αναφορές και προφορικά σχόλια πάνω σε όλες τις υποβαλλόμενες αναφορές. Τα στοιχεία που παρέχονται θα πρέπει να έχουν ρόλο υποστηρικτικό, ενθαρρυντικό και πληροφοριακό. Τα σχόλια θα πρέπει να δίνουν έμφαση σε όσο περισσότερα θετικά σημεία γίνεται, και να κάνουν προτάσεις για βελτίωση όπου κρίνεται αναγκαίο, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την κριτική. Οι βοηθοί και οι κινητοποιητές θα πρέπει να προτρέπονται να παρέχουν σχόλια και πληροφορίες με τρόπο παρόμοιο αυτού των συντονιστών.

Το περιεχόμενο του οικονομικού σεμιναρίου περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 3, και αναπαράγεται στο κείμενο: Οικονομική Εκπαίδευση για ΟΒΚ.

Εικόνα 16: Παρακολούθηση και Αποτίμηση της Κοινότητας


Εικόνα Δεκαέξι: Παρακολούθηση και Αποτίμηση της Κοινότητας

6.7. Αναφορές:

Όχι μόνο θα πρέπει οι οικονομικές συναλλαγές να καταγράφονται με ακρίβεια και να είναι διαφανείς για όλους τους ενδιαφερόμενους, αλλά το ίδιο θα πρέπει και όλες οι δραστηριότητες και οι εκδηλώσεις που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων της κοινοτικής δραστηριότητας ή του έργου. Και πάλι, με το γιατί και το πως ασχολούνται οι εκπαιδευτές διευκόλυνσης στις συνεδρίες καταιγισμού ιδεών.

Η προετοιμασία των γραπτών αναφορών αποτελεί μέρος της ουσιώδους εκπαίδευσης ικανοτήτων διαχείρισης. Η αναπαραγωγή και η διανομή των επεξηγηματικών αναφορών θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στις προτάσεις και τις συμβάσεις. Δείτε Συγγραφή Αναφοράς.

6.8. Ικανότητες Διαχείρισης Προσωπικού:

Όσο μεγαλύτερο είναι το κοινοτικό έργο ή η δραστηριότητα, τόσο πιο πολύπλοκο. Πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι θα κάνουν πολλά διαφορετικά πράγματα (πράξεις) για να συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων του έργου. Ο συντονισμός των ανθρώπων απαιτεί συγκεκριμένες ικανότητες.

Ειδικά η εκτελεστική επιτροπή του ΟΒΚ, αλλά και πολλά από τα μέλη του, μπορούν να συνεισφέρουν στην καλύτερη διαχείριση του έργου (και αργότερα σε άλλες κοινοτικές δραστηριότητες αφού το έργο θα έχει ολοκληρωθεί) αν κατέχουν κάποιες απο τις ικανότητες καλής διαχείρισης. Η σωστή χρήση του επαίνου και της ενθάρρυνσης, η αποφυγή των παραπόνων και της κριτικής, για παράδειγμα, δεν είναι απλά καλοί τρόποι, είναι εργαλεία καλής διαχείρισης προσωπικού. Είναι μέρος της εκπαίδευσης.

6.9. Οργανώνοντας τους Εθελοντές:

Όπως προαναφέρθηκε, καλές ικανότητες διαχείρισης απαιτούνται για την ολοκλήρωση κάθε κοινοτικού έργου. Η εθελοντική εργασία αποτελεί μία ιδιαίτερη περίπτωση. Η διαχείριση της εθελοντικής και αφιλοκερδώς προσφερόμενης εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινοτικής εργασίας που παρέχουν ανειδίκευτες ομάδες εργατών, η παρακολούθηση των συνεδριάσεων των διοικητικών στελεχών για το σχεδιασμό, η παροχή αφιλοκερδούς ειδικευμένης εργασίας, χρειάζεται περισσότερο μια επιδέξια ευαισθησία απο μία κατευθυνόμενη πληρωμένη εργασία.

Θυμηθείτε οτι η ανταμοιβή για την επι πληρωμή εργασία είναι κυρίως η χρηματική αμοιβή ή ο μισθός (και η ικανοποίηση της εργασίας), ενώ η ανταμοιβή στην εθελοντική εργασία είναι το αίσθημα της ευχαρίστησης για την επιτυχημένη ολοκλήρωση και το αίσθημα της εκτίμησης απο τους άλλους. Οι διοργανωτές ενός κοινοτικού έργου πρέπει να δουν οτι ο έπαινος και η γνήσια έκφραση εκτίμησης, δημοσίως, είναι αναγκαία για την εξασφάλιση και διατήρηση της εθελοντικής εργασίας.

6.10. Εξασφάλιση Χρηματοδότησης:

Παράλληλα με την κινητοποίηση και τη διαχείριση των προσφερόμενων πόρων, εργασίας, γης, εργαλείων, συγκοινωνίας και σχεδιασμένων συνεδριάσεων, οι οργανωτές ενός κοινοτικού έργου πρέπει επίσης να γνωρίζουν ή να μαθαίνουν πως να εξασφαλίζουν χρηματοδότηση. Εδώ ο παράγοντας διευκόλυνσης θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με πολλές μεθόδους εξασφάλισης χρημάτων.

Μέσω της συνεδρίας καταιγισμού ιδεών, ο παράγοντας διευκόλυνσης δεν κάνει ομιλίες ή διαλέξεις στον ΟΒΚ πάνω στο πως να εξασφαλίσει χρήματα, αλλά αναζητά ιδέες και προτάσεις απο τους μαθητευόμενους. Περιγράφοντας συνοπτικά της κατηγορίες απόκτησης χρημάτων, ο παράγοντας διευκόλυνσης μπορεί να αντλήσει απο τον ΟΒΚ συγκεκριμένες στρατηγικές, ενώ την ίδια στιγμή μπορεί να του δώσει το ερέθισμα για νέες ενδιαφέρουσες οπτικές πάνω στην εξασφάλιση χρηματικών πηγών.

Στις μέρες μας υπάρχουν συνέδρια με θέμα τη χρηματοδότηση ΜΚΟ του τρίτου κόσμου, και ακόμη και μια τοπική ΜΚΟ στην Ινδία που δεν κάνει τίποτα άλλο απο το να αναζητεί χρηματοδότηση για άλλες ΜΚΟ. Οι δυνατότητες είναι απροσδόκητα πολυάριθμες και ενδιαφέρουσες.

Ένα απο τα πολλά έγγραφα σχετικά με την απόκτηση πόρων είναι: Εξασφάλιση Χρηματοδότησης για ΟΒΚ.

6.11. Εκπαιδευτικά Αρχεία:

Μετά το τέλος όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να σχηματίζεται ένα αρχείο εγγράφων. Το πρώτο απο τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τις γραπτές προτάσεις για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια. Πριν απο κάθε σεμινάριο θα πρέπει να προηγείται μία πρόταση που να το αφορά.

Η πρόταση δε θα πρέπει να αποτελείται μόνο απο τον προϋπολογισμό, αλλά να περιλαμβάνει ένα στόχο, συγκεκριμένες επιδιώξεις, την ταυτότητα των συμμετεχόντων, τους λόγους για την επιλογή τους, το περιεχόμενο της εκπαίδευσης (μικρές ομάδες,δραστηριότητες), το πρόγραμμα, τα αναμενόμενα αποτελέσματα της εκπαίδευσης, το υπόβαθρο των παραγόντων διευκόλυνσης, το προσωπικό για τους πόρους και/ή τους εκπαιδευτές, και τι είδους εκπαιδευτική βοήθεια θα δοθεί (λειτουργικές δαπάνες, βίντεο, ταινίες, χωρός, μουσική).

Δείτε Προετοιμάζοντας ένα ΣεμινάριοΈπειτα απο κάθε σεμινάριο ο συντονιστής (με τη συμβολή άλλων παραγόντων, και συμπεριλαμβάνοντας μία γραπτή αναφορά απο τον βασικό εκπαιδευτή) θα πρέπει να γράψει μία αναφορά.

Η αναφορά δενπρέπει να αποτελεί μια απλή λίστα των δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα. Κάθε αναφορά θα πρέπει να είναι αναλυτική και να επικεντρώνεται στα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα, και στο κατα πόσο επετεύχθησαν οι στόχοι του σεμιναρίου.

6.12. Διατηρώντας το Ενδιαφέρον της Κοινότητας:

Ο πιο εύκολος τρόπος για μια κοινότητα να χάσει το ενδιαφέρον της σε ένα έργο, είναι αν οι ενέργειες αναβληθούν για πάρα πολύ καιρό.(Σλόγκαν: "Ακόμη κι αν βρίσκεσαι στο σωστό διάδρομο, αν δεν κινηθείς αρκετά γρήγορα θα σε προσπεράσουν.") Οι διοργανωτές του έργου μπορούν να εκπαιδευτούν σε μεθόδους διατήρησης της δράσης και του ενδιαφέροντος απο έναν εκπαιδευτή διευκόλυνσης ο οποίος χρησιμοποιεί τις συνεδρίες καταιγισμού ιδεών για να αντλήσει σχέδια απο τους διοργανωτές του έργου όταν διαπιστώνεται καθυστέρηση στις ενέργειες.

Οι διοργανωτές μπορούν να διατηρήσουν το ενδιαφέρον της κοινότητας σχεδιάζοντας το έργο τους με σκοπό να εξασφαλίσουν όχι μόνο οτι υπάρχει πρόοδος, αλλά οτι έχει διαπιστωθεί (απο τα μέλη της κοινότητας) οτι υπάρχει πρόοδος. Ο εκπαιδευτής διευκόλυνσης μπορεί να το υπενθυμίζει αυτό στους μαθητευόμενους όταν τους βοηθά στη λήψη απο μέρους τους αποφάσεων σχετικών με την οργάνωση του κοινοτικού έργου, όπως και όταν τα πράγματα κινούνται αργά.

––»«––

Εικόνα 17: Αναφορά στην Κοινότητα:


Εικόνα Δεκαεπτά:Αναφορά στην Κοινότητα

Σημείωση: Για να αντιγράψετε ή να κατεβάσετε κάθε εικόνα απο το σύνδεσμο URL, κάντε δεξί κλικ πάνω σε αυτήν και επιλέξτε "Αποθήκευση Εικόνας ως" στο εμφανιζόμενο μενού. Δείτε επίσης Απεικονίσεις του Κύκλου Ενδυνάμωσης της Κοινότητας , Απεικονίσεις Καταστροφής, Απεικονίσεις Παραγωγής Εισοδήματος και Επιπλέον Απεικονίσεις για όλη τη σειρά χωρίς κείμενα. Μπορείτε να κατεβάσετε τις εικόνες απο εκεί για να δημιουργήσετε το δικό σας εκπαιδευτικό υλικό.


© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Lourdes Sada
––»«––
Τελευταία ενημέρωση: 22.06.2012

 Αρχική σελίδα