समाज स्वाबलम्बन
English version of this poem
 .
.
..........
.
मानिसाहरुमा जऊ
कबिता : लओ त्स
टओ टे चिङ्, सत्रौं अध्याय
अनुवदक शमेस बिक्रम ध्वोज जोश
संम्पादक फिल् बर्तले, पी. एच्. डी.
.
 जऊ
मानिसाहरुमा जऊ;
उनीहरु सँग बाँच;
उनीहरुलाई माया गर;
उनीहरु सँग सीक;
उनीहरु जहाँ छन् त्यहिबाट सुरु गर; 
उनीहरु सँग काम गर;
उनीहरु सँग जे छ त्यही बाट बनाउन सुरु गर। 
. . .
जो राम्रो लिडर हुन्छ,
जब हमी सफल हुन्छौं , 
जब कार्य समाप्त हुन्छ,
सबैजनले सोच्नेछन्: 
"हमीले यो काम आफ्फै गर्यौं "
                                लओ त्स
.
––»«––
..
...
सहायक खण्ड : स्वाबलम्बन, कार्यक्षमता बिकास, शक्ति मापन
...
.
.
Bottom of Page
.Key Words  मुख्य शब्दहर
Handbook  पाठ्यपुस्तक
 
Modules शिक्षाका खण्डहर
This Module यो खण्ड.
यदि तपाईंले यो साईट बाट केही सभारगर्नुभएको छ भने कृपया लेखकलाई धन्यवाद दिदै www.snc.org/cmp साईटमा लिन्क् गर्नुहोला
.Akan Studies आकन अध्ययन घर
Sociology Home समाजशास्त्र घर
 
Site Map साईट नक्.
Contact Us  हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
Home Page होम पेज
Updated परिवर्तित: 2008.10.27.