Glavna Stranica
 Omogućavajuća Sredina
Prevodi:

English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski

                                        

Ostale stranice:

Lekcije

Mapa sajta

Glavne reči

Kontakt

Korisni dokimenti

Korisni preporuke

Sadržaj:

Sadržaj:

Sadržaj:

Sadržaj:

Sadržaj:

Sadržaj:

Sadržaj:

Sadržaj:

Sadržaj:


OMOGUĆAVANJE ZAJEDNIČNOG UNAPREDJENJA

Politički i Administrativni Faktori Koji Utiču Na Samooslanjanje

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić


Materijal Za Obuku

Zakoni, pravila, propisi i prakse koji utiču na samooslanjanje

Uvod:

Ako zajednična grupa nije dozovoljena da poseduje pumpu koju sagradi, onda je zajednica oslabljena i ograničena da ostane ovisna na samu sebe. Ako lokalnoj vlasti nije dozvoljeno da otvori i vodi račun pri banci, onda je njena sposobnost da zadovolji potrebe njenog sela sprečena i sposobnost sela je ograničena. To su primeri načina na koji politička i administrativna sredina zajednice utiču na proces unapredjenja zajednice.

Ova sredina obuhvata čitav niz faktora, od zakona zemlje koji su donešeni kroz zakonodavstvo, pravila i propisa raznoraznih ministarstava i odeljaka na državnom, opštinskom i lokalnom nivou, pa sve do praksi službenika (baziranih na stavovima i tumačenjima zakona i propisa). Ta sredina takodje obuhvata prakse bitnih privatnih organizacija i privatnog sektora koji su zauzvrat takodje pod uticajem vladinih faktora koji su ovde pomenjeni.

Zadatak mobilizera je da podstakne zajednične aktivnosti koje će pomoći zajednice da samu sebe razvije, da potane unapredjena. Te mobilizacione intervencije se, medjutim, nemogu primeniti u vakumu jer svaka zajednica postoji u okviru odredjene političke i administrativne sredine. Na prvi pogled, mi možemo pretpostaviti da su to faktori koje mobilizer nemože kontrolisati.

Nasuprot tome, mnoge akcije koje mobilizer može preduzeti direktno ili indirektno utiču na političku i administrativnu sredinu. Kao prvo, neophodno je za mobilizera da zapazi i izanalizira ta pravila i prakse, i pripremi spisak promena koje bi mogle podstaknuti razvoj sposobnosti zajednica. Taj spisak se zatim može koristiti u programu za zastupanje namenjen promeni zakona i prakse. Dokument koji zastupa odredjeni stav, na primer, se može svakome dostaviti. Od višeg službenika može biti zahtevano da proizvede, na primer, dokument na temu zajedničnog razvoja i mobilizeri mu mogu biti dodeljeni da mu pomognu u tome.

Takodje mobilizeri često postanu članovi skupštine ili čak ministri pri kabinitetu, i njihovo iskustvo i znanje mogu postati vredni u tom procesu. Moguće je da ovaj dokument, ili njegova lokalna verzija, stignu do odbora odgovornog za pregled vladine prakse.

U svakom slučaju, za mobilizere je korisno da pročitaju ovaj dokument, razmisle o omogućavanju, zapaze stvari i izanaliziraiju situaciju. Dokument koji dokumentuje odlike koje sprečavaju unapredjenje zajednice bi trebao biti pripremljen i stavljen na raspolanje svakom mobilizeru.

Promocija Omogućavajuće Sredine:

Unapredjenje zajednica i otklanjanje siromaštva se nemogu desiti u vakumu. Sredina u kojoj se svaka zajednica nalazi, ne samo njena ekološka sredina nego takodje njena sociološka-ekonomska-politička sredina, utiče na nivo njenog unapredjenja, i takodje mora biti razmotrena i izanalizirana pri preduzimanju akcija ka tom unapredjenju.

S time u vidu, trebalo bi raditi ka sredini koja omogućava samopomoćni razvoj, akcije ka samooslanjanju, zajedničnom unapredjenju, i otklanjanju siromaštva iz zajednice. Elementi u podržavanju omogućavajuće vlade obuvhataju sledeće:

 • Uputstva za iniciranje i menjanje zakonodavnog procesa;
 • Podrška zakonodavnog odboru odgovornom za zakonodavnu reformu;
 • Uputstva za menjanje ministarskih propisa i procedura;
 • Uputstva od i za nevladine organizacije koje su aktivne u zajedničnom sektoru;
 • Dogadjaji za podizanje publiciteta (konferencije, radionice, takmičenja, odglumljeni komadi); i
 • Sredstva javnog informisanja (posteri, radio, TV i reklame u novinama).

Centralna Vlada I Omogućavanje:

Vaš program omogućavanja bi trebao da ističe pomoć u reformi i napretku.

Gde je vlada vrlo centralizovana, na primer, i ima volju da se decentralizuje, vaša pomoć može biti upućena ka toj decentralizaciji. Ukoliko je vlada već započela da se decentralizuje, onda vaša pomoć može biti više pragmatična i prilagodjena specifičnoj zemlji. To se odnosi na decentralizaciju i ostalim reformama, i promenama u centralnoj vladi.

Sledeći elementi i instrumenti trebaju biti obuhvaćeni u vašem programu:

 • Uputstva za pripremu izveštaja i sličnih instrumenata (koji podstiču unapredjenje zajednice) za skupštinu;
 • Analiza i saveti o odgovarajućim merama koje se moraju poduzeti da bih se vlada decentralizovala i da bi podrška za zajednično upravljanje bila finansirana;
 • Pomoć u reformi zakona koji se odnose na zemlju, vlasništvo zemlje, prakse koje će podstaći zajednično upravljanje objekata i usluga, obezbediti ljudska prava kada se radi o manjinama i poboljšati primenu poštenih zakona vezanih za vlasništvo i prilaz zemljištu.
 • Pomoć ministarstvima u postavljanju standarda, procedura i uputstava, dok su planiranje, donošenje odluka, osoblje i upravljanje ostavljeno opštinama;
 • Pomoć u definisanju i pravnom statusu zajednično-baziranih organizacija;
 • Postavljanje pravnih mekanizama za tok informacija iz zajedničnih organizacija do lokalnih vlasti;
 • Proširenje javne svesti o ovim pravnim predmetima;
 • Pomoć javnim ustanovama, kao što su univerziteti i ustanove za obuku, da promene predavanja tako da ona obuhvate učesničke metode i slične predmete;

Zastupanje i pomoć centralnoj vladi, koja dovodi do promene u zakonima, procedurama i postupcima, je samo deo strategije za podsticanje omogućavajuće sredine za unapredjenje zajednice i otklanjanje siromaštva.

To mora biti povezano sa pomaganjem lokalnim vlastima koji su blizu zajednicama, i nevladinim organizacijama, koji su takodje deo socijalno-ekonomske-političke sredine zajednica.

Uloge Opštinske i Lokalne Vlade:

Kada centralna vlada preda vlast, donošenje odluka i finansijsku kontrolu opštinama, sposobnost administratora i vlada tih opština takodje mora istovremeno biti povećana. Ukoliko će se vlada decentralizovati, to netreba da netreba da bude decentralizacija tiranije.

Uz pribavljanje stručnosti i sposobnosti (i sposobnog kadra) opštinske vlasti bi takodje trebali biti upoznati sa učesničkim planiranjem i upravljanjem, dijalogom i podsticanjem zajednica, i drugim elemetima koji doprinose omogućavajućoj sredini.

Vaš program bi trebao da obuhvati:

 • Zastupanje učesničkog planiranja i upravljanja na opštinskom i lokalnom stepenu;
 • Obučavanje u učesničkom planiranju i upravljanju;
 • Uputstva za razvoj lokalnih zakona, postupaka i procedura; i
 • Konteksti za podelu iskustava sa ostalim opštinama i zemljama.

Na opštinskom nivou, tri glavne vrste osoba utiču na zajednice i vaša su meta u podsticanju i obuci u učesničkim metodima: (1) opštinski službenici, (2) opštinski rukovodioci i političari, i (3) tehnički stručnjaci (često nazvani "tehnokrati" jer njihov autoritet i uticaj proizlaze iz njihove tehničke stručnosti).

Priroda njihove promene od "snabdevača" do "podstakača" varira u zavisnosti od izvora njihove moći.

Specifične Promene:

Mi moramo raditi ka administrativnoj i socijalno-ekonomsko-političkoj sredini koja omogućava i podstiče samopomoćni napredak, akciju ka samooslanjanju, unapredjenju zajednice, i otklanjanju siromaštva iz zajednice. U svakom slučaju, vaša uloga je da dokumentujete situaciju, kako ona utiče na unapredjenje zajednice, i kako ona može biti poboljšana da omogući zajednicu da razvije svoju sposobnost.

Specifične akcije koje bi možete preduzeti u vašem programu u poboljšavanju sredine mogu biti podeljeni u sledeće kategorije:

 • Zakonski Smer
 • Zakonska Reforma
 • Ministarski Propisi
 • Nevladina Organizaciona Upustva
 • Podizanje Svesti
 • Javna Informisanost
 • Promene U Centralnoj Vladi
 • Saveti O Decentralizaciji
 • Saveti O Zemljišnoj Reformi
 • Prenos Vlasti
 • Legitimacija Zajednično Baziranih Organizacija
 • Komunikacija Izmedju Zajednice i Opštine
 • Zastupanje
 • Razvoj Nastave
 • Uloge Opštinskih Vlasti
 • Obuka U Učesničkom Planiranju i Upravljanju
 • Lokalni Zakoni

Sada ćemo ih detaljnije razmotriti.

Uputstva za Iniciranje I Promenu Zakonskog Smera:

Mi moramo podstaći zainteresovane stranke da doprinesu kristalizovanju smera u pismenim dokumentima koji mogu biti korišteni kao uputstvo za reformiranje državnih (i opštinskih gde je to prikladno) zakona. Strategija zahteva proizvodnju uputstva za zainteresovane stranke u pripremi takvih dokumenata.

Zakonska Reforma:

Podržavajte odbore odgovorne za zakonsku reformu (u sektoru unapredjenja zajednice): Proverite "Uputstva za Pripremu Zakonske Reforme." Kao proizvod vašeg zastupanja, vlada će možda postaviti radne odbore za proizvodnju smernih dokumenata ili zakonske reforme.

To će zahtevati finansijsku podršku za odborske sastanke (ukoliko je moguće naizmenično održani u polju i u gradu a ne samo u glavnog radu), unajmljivanje mesta za susrete, osveženja, tehničku podršku.

Ministarski Propisi:

Uputstva za iniciranje i promenu ministarskih propisa i procedura: Dokumenti mogu biti pripremljeni koji opisuju potrebu za zakonskom reformom i koji su kreirani da bi pomogli odborima i ostalima koji su angažovani u pripremi pismenih propisa, pravila, uputstava i promena u zakonu.

Nevladina Organizaciona Uputstva:

Uputustva za nevladine organizcije koje su aktivne u zajedničnom sektoru:

U zavisnosti od pravnog statusa i priznanja nevladinih organizacija (internacionalnih i lokalnih), podrška može biti data nevladinim organizacijama, koja će dovesti do uskladjenosti i inegracije sa vladinim akcijama. Podrška može obuhvatiti finansijsku i tehničku pomoć za sastanke, radionice, i dokumente (na primer uputstva) pripremu, štampanje, i distribuciju.

Dogadjaji za Podizanje Svesti:

Što god je javnost više informisana o ciljevima i metodima ove strategije, s time će sredina više biti pogodna za društvenu promenu u poželjnom smeru. Ovi dogadjaji mogu obuhvatiti konferencije, radionice, takmičenja, nagrade, odglumljene komade, kampanje.

Javno Informisanje:

To obuhvata postere, radio, TV i novinske reklame i članke u magazinima. Novinarima mogu biti dati honorari da istraže i napišu posebne članke koji ilustruju proces unapredjenja i metode koji se koriste za otklanjanje siromaštva.

Centralna Vlada i Osposobljavanje:

Demokratizacija, politička i administrativna decentralizacija, prenos finansijskog autoriteta, promena u zakonima, propisima i praksama da bi se podstaklo i podržalo unapredjenje zajednice i samooslanjanje. Uputstva za pripremu zakonske reforme i ostalih instrumenata (koji podstiču unapredjenje zajednice) za usvajanje u skupštini:

Pomoć u stručnosti bi trebala obuhvatiti pismena uputstva za pripremu dokumenata za zakonsku reformu, i ta uputstva će podstaći učesnički i konsultativni proces, koji će uključiti zainteresovane stranke, i omogućavajuću sredinu za unapredjenje, kao i profesionalni savet u proizvodnji dokumenata i sličnih instrumenata.

Saveti O Decentralizaciji:

Analiza i saveti o odgovarajućim merama koje se moraju poduzeti da bih se vlada decentralizovala i da bi podrška za zajednično upravljanje bila finansirana: Konsultanti sa tehničkom stručnošću treba da izanaliziraju i posavetuju o donošenju odluka i finansijskim posledicama decentralizacije.

Pomoć U Reformi Zakona Koji Se Odnose Na Zemlju:

Zakoni koji se odnose na zemlju i koji imaju uticaj na proces unapredjenja zajednice su ti koji su povezani sa zemljom, vlasništvom zemlje i prakse. Proverite "Zajednična Perspektiva U Zemljišnom Upravljanju".

Oni bi trebali postati zakoni koji podstiču zajednično upravljanje objekata i usluga, obezbedjuju ljudska prava kada se radi o manjinama, i poboljšavaju primenu poštenih zakona vezanih za vlasništvo i prilaz zemljištu:

Prenos Vlasti:

Pomoć ministarstvima u postavljanju standarda, procedura i uputstava, dok su planiranje, donošenje odluka, osoblje i upravljanje ostavljeno opštinama. Proces decentralizacije ne otklanja potrebu za sve funkcije centralnih ministarstava; nego njihova uloga postane ta koja daje uputstva, uspostavi smer, dok operativna funkcija prenešena na opštine.

To zahteva pomoć u obučavanju i stručnosti na opštinskom nivou, i pomoć na ministarskom nivou u njihovoj promeni uloge. Strategija zahteva pomoć tim ministarstvima koji su angažovana u procesu zajedničnog unapredjenja (na primer odeljak za zajednični razvoj).

Legitimacija Zajednično Baziranih Organizacija:

Pomoć u definisanju i postizanju pravnog statusa i autoriteta za zajednično-bazirane organizaije. Pomoć se sastoji od stručnosti u prethodno navedenim područjima, i od finansiranja sastanaka, radionica, zastupanja i rukovodjenja priznanja i prihvaćenosti procesa za unapredjenje zajednice i zajednično bazirane organizacije koje su formirane i unapredjene kao proizvod tog procesa.

Komunikacija Izmedju Zajednice i Opštine:

Uspostavljanje pravnih i postupne mehanizme za tok informacije izmedju zajedničnih organizacija i lokalnih vlasti: Da bi informacija efektivno tekla kao što je prethodno objašnjeno potrebna je pravna i postupna sredina za to.

Zastupanje:

Podizanje javne svesti o ovim pravnim stavkama: Sve aktivnosti za javno informisanje prethodno napomenjene, i sadržaj obuke, su namenjene poboljšavanju prihvatanja i priznanja potrebnih promena u zakonima, propisima, procedurama i stavovima koji formiraju sredinu zajednica i procesa unapredjenja.

Razvoj Nastave:

Pomoć javnim ustanovama, uključujući univerzitetima i ustanovama za obuku, u menjanju nastave tako da obuhvate učesničke metode i prethodno napomenjene stavke: Profesionalcima u bitnim ministarstvima i organizacijama koji su angažovani u unapredjenju zajednica i u otklanjanju siromaštva je potrebna obuka i obrazovanje u ovom predmetu.

U medjuvremenu akademski profesionalci mogu biti izvor stručnosti na koje se strategija oslanja. Univerzitetska nastava, koja mora biti obnovljena s vremena na vreme, može biti promenjena da obuhvati neku verziju ove strategije i metodologije.

Zastupanje i pomoć centralnoj vladi je uglavnom namenjena da dovede do promena u zakonima, propisima, i procedurama, koji podržavaju uspostavljanje i razvoj omogućavajuće sredine.

Uloge Opštinskih i Lokalnih Vlasti:

Zastupanje učesničkog planiranja i upravljanja na opštinskom i lokalnom nivou: Kao deo ove omogućavajuće sredine, sposobnost opštinskih administracija i vlada (da budu podstakači nego snabdevači) mora istovremeno biti unapredjena. Opštinske vlasti bi trebale biti upoznate sa učesničkim planiranjem i upravljanjem i obučeni u dijalogu i podsticanju interakcije sa zajednicama.

Obuka U Učesničkom Planiranju I Upravljanju:

Strategija obuhvata obuku u neophodnim učesničkim metodima, u podržavanju zastupanja i podsticanju omogućavajuće sredine.

Lokalni Zakoni:

Uputstva za razvoj lokalnih i opštinskih zakona, propisa i procedura: Gde opštinski odbor ima autoritet da donese nove zakone ili propise, strategija zahteva da se u tome odbor pomogne, bazirano na pomoći ponudjenoj na nivou centralne vlade. U medjuvremenu, slična pomoć može biti data opštinskoj administraciji u menjanju njenih admnistrativnih propisa, procedura i stavova.

Povezanost:

Konteksti za podelu iskustva sa ostalim opštinama i zemljama: Kao deo razmene informacije, zastupanja, podsticanja, i prenosa stručnosti, strategija zahteva da se podržavaju mehanizmi za razmenu kao što su konferencije, radionice, seminari i sastanci sa ostalim opštinskim vlastima (i članovima zajednice), u okviru i izvan zemlje.

Tri glavne vrste osoba koje utiču na zajednicu su:

 • opštinski služabenici;
 • opštinski rukovodioci i političari, i
 • tehnički stručnjaci.

Ove osobe su mete za vas u vašem podsticanju i vašoj obuci u učesničkim metodima.

Priroda njihove promene od "snabdevača" do "podstakača" zavisi od izvora njihove moći. Deo mobilizerskog zadatka je da utvrdi načine da sprovede te promene na osnovu zapažanja i analize postojeće situacije.

Sredina Za Nevladine Organizacije:

Dok mnoge organizacije moraju da funkcionišu u kontekstu koji je uglavnom uspostavljen od strane vlade, one takodje mogu biti deo čitave sredine zajednice, u zavisnosti od zakona i prakse koje im dozvoljavaju da funkcionišu. Ukoliko one mogu da funkcionišu u atmosferi dobroćudne tolerancije, one mogu imati potencijalna sila u učesničkom razvoju.

Njima je potrebno neko uputstvo, medjutim, ukoliko žele da izbegnu prepreke u razvoju zemlje. Internacionalne organizacije imaju, kao njihov glavni doprinos, sredstva (većinom finansijska i stručnost), dok lokalne i državne ogranizacije doprinose demokratskom gradjanskom procesu, naročito u zastupanju i ljudskim pravima. Strategija obuhvata:

 • Forum za učesničko kreiranje i reviziju uputstava za funkcionsanje organizacije;
 • Forum za dijalog izmedju organizacija, i centralnih i lokalnih vlasti;
 • Dogovori o metodama za unapredjenje i otklanjanje siromaštva koji su održavajući i dosledni;
 • Dogovori o finansijskoj i stručnoj pomoći izmedju internacionalnih i lokalnih organizacija; i
 • Pomoć u podsticanju i obuci u unapredjenju zajednice i otklanjanju siromaštva kroz učesničke metode.

Sveukupni cilj je sredina koja će dovesti organizacije do partnerstva sa svim nivoima vlade, zajednica i privatnog sektora, ističući njihove prednosti i istovremeno doprinoseći održavajućem društvenom razvoju i unapredjenju siromašnih zajednica i otklanjanju siromaštva.

Internacionalne i lokalne organizacije mogu biti potencijalna sila u učesničkom razvoju. Njima je potrebno uputstvo i koordinacija da bi se obezbedila doslednost i održavanost.

Internacionalne organizacije mogu biti svrstane u dve vrste:

 • dobrotvorna pomoć ili pomoć u vanrednim situacijama, i
 • razvojne organizacije.

Obe vrste imaju svoju ulogu. Prva vrsta može biti podsticana da doda element druge vrste.

Mnoge velike internacionalne organizacije obezbedjuju i doprinose obe vrste pomoći.

 • Imaju, kao njihov glavni doprinos, sredstva (većinom finanskijska sredstva i stručnost);
 • Obično primenjuju učesnike metode kao deo njihovog stava iz njihovog sedišta; i
 • Obično su voljne da suradjuju sa gostoljubivim vladama, naročito u sprovodjenju principa i metoda koji su obuhvaćeni u ovoj strategiji.

Druga vrsta može biti upućena kao deo državne strategije, i u okviru opštinskih planova.

Lokalne i Državne Organizacije:

Doprinose demokratskom gradjanskom procesu, naročito u zastupanju i ljudskim pravima. Obično su finanskijski mnogo slabije od internacionalnih organizacija, ali one mogu biti podržavane od strane internacionalnih organizacija, Ujedinjenih Nacija ili bilateralnih donora.

Većinom su dve vrste:

 • Zajednično bazirane organizacije, male dobrovoljne organizacije i samopomoćne grupe; i
 • Privatna poduzeća za stvaranje prihoda, maskirane kao dobrovoljne agencije.

Obe imaju svoju ulogu u strategiji, prva obično kao naša meta u unapredjenju siromašnih zajednica, druga obično u ulozi malih savetnih agencija.

Forum Za Zajednično Bazirane i Nevladine Organizacije:

Forum za učesničko kreiranje i reviziju uputstava za funkcionsanje organizacije:

Radionice i seminari za proizvodnju uputstava i reviziju koji podržavaju proces unapredjenja zajednica i otklanjanja siromaštva. Posredovanje veza izmedju ministarskih službenika (odgovornih za proizvodnju uputstava), i organizacija (odgovornih za sprovodjenje tih uputstava).

Forum Za Nevladine Organizacije i Vladu:

Forum za dijalog izmedju organizacija, i centralnih i lokalnih vlasti: Strategija zahteva da se poboljša dijalog izmedju organizacija i centralnih i opštinskih službenika, da razmene podatke, tehnike i iskustva u unapredjenju zajednice.

Dogovori O Metodima:

Dogovori o metodama za unapredjenje i otklanjanje siromaštva koji su održavajući i dosledni:

Proizvedeni od strane prethodno navednih foruma, ovo su dokumenti koji obuhvataju deklaracije, dogovore, uputstva i metode koji proizvode omogućavajuću sredinu, i koji podstiču samopomoćno zajednično upravljanje i stvaranje bogatstva.

Podeljena informacija će doprineti doslednom državnom smeru i procesu (naravno dovoljno fleksibilnom da se prilagodi različitim situacijama i povezanim intervencijama).

Lokalni-Internacionalni Dogovori Za Pomoć:

Dogovori o finansijskoj i stručnoj pomoći izmedju internacionalnih i lokalnih organizacija: Takodje proizvedni od strane prethodno navedenih foruma, i kroz posredovanje informacije izmedju lokalnih organizacija i njihovih potencijalnih donora, ovi dogovori su namenjeni da se obezbedi doslednost na državnom nivou, i u metodima pomenjenih u Delu A i B u ovoj strategiji.

Podsticanje Učesničkih Metoda:

Pomoć u podsticanju i obuci u unapredjenju zajednice i otklanjanju siromaštva kroz učesničke metode: Strategija podržava obe internacionalne i lokalne organizacije, na primer finansijska podrška i obuka koja će podstaći doslednost, održavanost i koordinaciju izmedju organizacija, i centralne i opštinskih vlada angažovanih u otklanjanju siromaštva i unapredjenju zajednice. Cilj strategije je sredina koja dovodi organizacije u partnerstvo sa svim nivoima vlade, zajednice i privatnog sektora.

Zaključak:

Kao što postoje mnogi aspekti sredine koja utiče na samooslanjanje i sposobnost zajednica, i koja utiče na strategije i efektivnost mobilizacionog napora da se zajednica unapredi, tako isto postoje mnogi aspekti akcije koju vi kao mobilizer možete poduzeti da utičete na tu sredinu.

Kao što je svaka zemlja različita, tako isto je i svaka opština i zajednica kojoj ćete vi prići biti različita. Vi morate da opazite, izanalizirate, i napišete o preprekama koje postoje i kako se situacija može popraviti.

Akcije koje vi možete i trebate poduzeti se takodje razlikuju u zavisnosti od situacije. One mogu da variraju od glavnih do sporednih programa za zastupanje, profesionalnog saveta osobama koji su u moćnim pozicijama, do učestvovanja u odborima odgovornim za reformu.

––»«––

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn Stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 06.10.2011.

 Glavna Stranica

 Omogućavajuća Sredina