Pàgina d'inici
 Node


Traduccions:

Ελληνικά
English
Español
Italiano
Português
Srpski

                                       

Altres pàgines:
Paraules clau
Mòduls

Sociologia:
Pàgina d'inici
Notes sobre lectures (apunts)
Debats
l'índex d'aquest mòdul

Utilitats:
Mapa del lloc
Contacte
Documents útils
Enllaços útils

DEBATS sobre les DIMENSIONS de la CULTURA

moderats per Phil Bartle, PhD

traduït per Esperanza Escalona

Debats a la web

Vegeu: Dimensions

Les aportacions s'aniran afegint a la part superior a mesura que es vagin rebent

Data: Dilluns, 07 Feb

De: "Tim G"

Dr. Phil

Les sis dimensions segons les erugues.

Tim - Shannon - Tanya - Cynthia

Geografia

Geogràficament estem situats al Landsdowne Campus, al Camosun college de Victoria, Columbia Britànica, Canadà.  Concretament, estem a l'aula 238 de l'edifici Fisher.  La nostra aula és rectangular, blanca i sense finestres, i amb una gran pissarra verda a la part del davant de la classe.  Els erugues estan a la part posterior dreta de la classe des del punt de vista del Dr Phil.

Demografia

Demogràficament parlant som, més o menys, del mateix grup d'edat (adults joves).  En termes de canvis en el tamany de la classe, aquest sembla fluctuar de classe en classe, amb gent que no apareix i, especialment, amb gent que abandona la classe.  El nostre grup ha passat de 7 a 4 membres.

Tecnologia

En aquesta classe cada estudiant pren notes a la seva llibreta d'apunts o carpeta i escolta al Dr amb la finalitat de retenir i entendre la informació.  Tots els erugues vesteixen de manera similar d'acord amb el seu gènere i parlen i llegeixen en anglès. Els erugues també utilitzen les taules, una pissarra i un projector.

Economia

A banda del fet de que cada estudiant és responsable, d'alguna manera, de pagar una part de la seva quota estudiantil, cada grup de treball contribueix a la seva pròpia economia en el sentit de que cadascun d'ells proporciona un servei al grup.  Un exemple de servei al grup  és la feina de secretari.  Un secretari proporciona el servei de transmetre missatges al Dr i d'apuntar la informació que el grup comparteix.  El secretari del erugues és Tim Gaulthier.

Política

En aquesta organització, la nostra classe 100 de sociologia, la figura que té més autoritat davant de la classe i fins i tot davant dels grups de treball és Dr Phil, en el sentit que les seves opinions i ensenyaments tenen la major quantitat d'influència.   En concret, tots els membres dels erugues tenim la mateixa quantitat d'autoritat política o influència en el sentit de que sembla que tots contribuïm en la mateixa mesura als debats i cada aportació es valora cuidadosament en el nostre procés de presa de decisions.

Institucional

La dimensió institucional d'aquesta classe és que la majoria de persones seuen en el mateix lloc i al costat de les mateixes persones.  Els nostres grups de treball totèmics també estan organitzats de tal forma que, com a grup, ens reunim, com a mínim, una vegada per classe.  En el nostre grup de treball totèmic sembla evident que seguim el mateix patró, en el sentit de que seiem al costat de les mateixes persones del grup a cada classe.  Durant el recés, també ens separem i ens trobem amb la/les mateixa/es persona/es.

Valors

En aquesta classe se'ns avalua d'una manera peculiar el nostre coneixement d'allò correcte i incorrecte.  Els nostres grups de treball totèmics també són una bona oportunitat perquè nosaltres mateixos puguem desxifrar el que creiem que és correcte i incorrecte sobre les nostres perspectives sociològiques.  També en els nostres grups funcionem de tal manera que escoltem a tothom que ofereix un suggeriment al grup, doncs pensem que no és just ignorar l'opinió i els suggeriments de ningú... un exemple de com els nostres valors afecten la manera en què fem les coses a classe.

Visió del món (cosmovisió)

En una perspectiva sociològica de la cosmovisió, trobem que tots creiem en els mateixos conceptes bàsics, com ara que el sol surt i que si deixem caure un llapis la gravetat el farà anar cap al terra, però a un nivell espiritual, diferim individualment en què *no tots creiem que Deu va crear l'home a imatge seva*, un altre exemple bàsic segons Phil Bartle, però aprenem a treballar junts en els nostres conceptes comuns encara que diferim espiritualment.   Sembla que tots creiem que la nostra educació ens ajudarà a obtenir els nostres objectius, si no, la majoria de nosaltres no seriem aquí.Data: Dimarts,  1 de Febrer

De: valerie h

Les Vespes - I llavors en van quedar tres ...

Aquí analitzem les sis dimensions de la cultura, més demografia i geografia.

Geografia

La Geografia inclou Camosun College, Landsdowne Campus, Victoria, Columbia Britànica, Canadà com a la nostra localització física. Ens trobem a la costa sud-oest del Canadà, on la temperatura i el clima són, en general, bastant templats. L'entorn de la nostra classe consiteix en un ventall de persones, de vàries edats, en un context educatiu. Els companys de classe sembla que estan atents i relaxats per a un tipus d'entorn en general força agradable.

Demografia

La nostra demografia inclou la població de la nosstra classe que ha minvat de 35 a 21 persones. El nostre grup totèmic, en concret, ha perdut 4 membres dels 7 originals amb els que vam començar. (Noi! És que hem dit res dolent?)

Tecnologia

La tecnologia dintre de la nostra aula en concret inclou els nostres instruments d'esriptura, eines d'escola, pissarra, taules i cadires, projector i electricitat. Algunes aules també tenen accés a internet, ordinadors de sobretaula i portàtils. L'edifici en què es troba la nostra aula també es considera tecnologia. L'ús que fem de la llengua anglesa i de la de signes, a més del nostre material de classe i les notes que prenem com a eines per ensenyar i aprendre també representen tecnologia.

Economia

Exemples d'economia dins de classe inclouen els nostres llibres de text, taxes de matrícula, material de còpies, i el nostre intercanvi d'instrucció per aprendre, incloent-hi les taxes pagades a l'instructor i a l'intèrpret de la llengua de signes.

Política

La font principal d'influència política dintre de la classe és, evidentment, el nostre instructor com a figura d'autoritat. Dintre del nostre grup totèmic, els nomenaments d'un emisari, d'un amanuense i d'un advocat també comporten un cert tipus d'estructura política.

Institucional

Les relacions consisteixen, bàsicament, en relacions alumne-professor i relacions entre iguals dins de l'aula. Tenim una estructura tribal que ha establert un cert patró d'interacció entre companys de classe així com uns patrons generals de comportament a classe que inclouen prendre notes, aprendre i comunicar-se.

Valors

Els valors ideològics inclouen l'educació/aprenentatge i el compromís de triomfar, llibertat d'expressió, respecte envers els altres i envers sí mateix, així com compartir la informació entre iguals.

Visió del món (Cosmovisió)

La nostra visió del món varia d'individu en individu i inclou les nostres creences religioses, i el nostre paper com estudiants en un ambient educatiu, on estudiem i aprenem. Sabem i creiem que per assolir l'èxit a classe cal estudiar, esforçar-se i comprometre's.Data: Dimarts  1 de febrer

De: susan w

Dr. Phil,

Aquesta és la fitxa d'informació del grup Peix Àngel

La família, organització o comunitat:  Classe Soc 160 - 28 de gener de 2005

Geografia:

Aquesta comunitat es troba a Victoria, Columbia Britànica, Camosun College, aulaFisher 200. L'aula és senzilla i no té finestres.

Demografia:

La població total de la comunitat era de 30 al final de la classe (28 alumnes, 1 intèrpret, 1 professor). En el decurs del període, la població es va incrementar, fins als 30 amb les últimes arribades. La població havia sigut de 27 al començament del curs. Dins del grup Peix Àngel, hi havia 4 estudiants i un intèrpret. Del nostre grup, un membre ho ha deixat córrer des del començament de curs i 2 eren absents avui. La classe no tenia una alta densitat. Els grups estaven prou dispersos.

Tecnologia:

Es feien servir moltes eines, i d'altres estaven presents però no s'utilitzaven. Algunes d'elles eren capital personal: bolígrafs, llibretes, i paper. Altres eines incloien: pupitres, cadires, parets i sostre, equipament audiovisual, pissarra i un rellotge. Si bé és cert que tots diferents, totes les persones de dins de la comunitat portaven vestimenta de la costa oest, específica a la nostra climatologia actual (sense parques, com podria ser el cas si visquéssim a Prince George). L'idioma es va utilitzar com a eina, tant l'anglès (escrit i parlat), la llengua de signes americana, un dispositiu de traducció japonès-anglès i el llenguatge corporal.

Economia:

Des del punt de vista monetari, considerem que la matrícula que tots hem pagat és part de la dimensió econòmica. També hem invertit diners en els nostres articles de capital personal als que hem fet esment abans. Estem rebent un servei en forma de les conferències i seminaris als que estem assistint. Com exemple de riquesa compartida, proposem l'aire fresc. Com ja hem exposat en l'apartat anterior de geografia, l'aula no tenia finestres, i no hi entrava aire fresc. En una aula com aquesta, l'ambient es pot carregar amb facilitat, provocant, juntament amb la poca il·luminació, somnolència. Fent així que l'aire fresc sigui útil i escàs.

Política:

Considerem la comunitat majoritàriament igualitària, amb la petita excepció de que el professor posseeix una mica més de poder al final. Si bé és cert que totes les nostres opinions poden comptar, el professor és encara el que tria les activitats diàries i avalúa la nostra feina. També hem vist que jo (Susan) tinc un petit nivell de poder dins del grup perquè tenia el paper i, per tant, portava la veu cantant a la discussió. (Quelcom semblant al líder dels Kung dirigint la cacera).

Institucional:

Reconeixem moltes institucions diferents i hem inclòs unes quantes que creiem engloben a tota la comunitat. Tots tenim un cert nivell de respecte envers l'instructor. Quan parla, tots escoltem. Tenim una estructura dins de la classe d'acord amb el rol assignat a cadascú dels membres del grup: amanuense, advocat i emissari. Tots vam venir a classe amb expectatives sobre com serien les conferències i els seminaris. En alguns casos, les nostres institucions han canviat degut a l'estructura variada i diferent que aquesta classe pren, molt diferent a la d'una classe de matemàtiques, per exemple.

Valors:

Estèticament, considerem la roba un component secundari aquí, així com a l'apartat d'Eines i a l'Institucional. Si algú anés sense roba, o en portés una combinació estranya, el jutjaríem. La majoria de nosaltres valorem la importància de les conferències i intentem assistir a totes. Tots consideraríem negatiu fer trampes. Tots valorem el treball dur.

Cosmovisió:

Tots tenim diferents creences religioses. Però, en general, també tenim creences similars. Tots creiem en la gravetat, per exemple. Sabem que si agafem les nostres llibretes i després les deixem anar, cauran a terra. Com a grup, compartim la idea de que tots i cadascú de nosaltres treurem un 10 en aquest curs. :)

Susan W

Amanuense del grup Peix àngel

*** S'ha enviat còpia a tot el grup ***Data: Dimarts, 1 de febrer

De: "erin t."

hey dr. phil, un cop més, faig un pelet tard enviant-li això i un cop més, demano disculpes. Això és del grup Carpa: geografia- La nostra classe es reuneix a l'aula Fisher 200, de Camosun College, a Victoria, Columbia Britànica. Inclou coses com ara catifa, cadires, flourescents, un pilar de cement, etc.

demografia-

La classe està formada per 28 persones (en el moment del cens) amb canvis, degut a que hi ha hagut gent que ho ha deixat córrer, o ha marxat de classe temporalment. El nostre subgrup (les Carpes) té cinc membres en el moment del cens.

tecnologia-

Les eines utilitzades en el nostre entorn inclouen una televisió, un projector, una pissarra de guix, un ordinador, l'idioma comú, llums, ulleres, rellotges de polsera, un rellotge de paret, bolígrafs, guix i llibres.

economia-

L'unitat bàsica de la nostra economia potser és el coneixement. El nostre professor és qui posseix aquest bé escàs i útil. La seva distribució es du a terme mitjançant fotocòpies, conferències i projectes.

política-

La nostra estructura política és, en una petita escala, autoritària, amb el Dr. Phil com el nostre cap. Entre els membres de la classe, i el nostre subgrup més petit de les Carpes, és força utilitària, amb desig de consens quan prenem decisions.

institucional-

Algunes institucions que determinen la manera en què interactuem inclouen "la classe", "el professor", "l'estudiant" i "l'intèrpret".

valors-

La ideologia majoritària al Canadà és la liberal-demòcrata i això, inevitablement, es reflecteix a la nostra classe. A banda d'això, els nostres valors comuns inclouen el respecte per l'autoritat (el nostre líder polític Dr. Phil) i el respecte mutu pels valors dels altres.

cosmovisió-

La nostra classe conté un ventall divers de creences religioses. Si bé és cert que potser no coincidim en les persperctives religioses, tots nosaltre creiem en la legitimitat dels altres, i respectem aquesta diversitat.

gràcies dr . phil. ens veiem a classe

erin

"Quan la llibertat queda fora de la llei només els fora de la llei seran lliures" -tomData: Dimarts, 31 de gener

De: Sian M

Som els Peixos Lluitadors de Siam! Aquesta és la nostra Etnografia per a la nostra classe de Sociologia 160

Geografia:

Hem decidit que la nostra classe de Sociologia és molt accessible perquè es localitza a la ciutat i molts dels estudiants hi poden arribar fàcilment en bus.  El campus, on es localitza la classe, també és accessible en cotxe i té un ampli pàrquing per als estudiants que vulguin anar a la facultat conduint. L'aula es troba en un ambient molt segur.  Creiem que és segur perquè la facultat té diferents tipus de mesures de seguretat per als estudiants.  Per exemple, la nostra facultat té programes de camins segurs, enllumenat a l'aparcament i cabines de telèfon d'emergències. La classe està ubicada en una facultat que té programes respectuosos amb el medi ambient, com ara instal·lacions per compostatge i jardins de reciclatge.  Creiem que tots els estudiants tenen la possiblitat i l'oportunitat de prendre part en l'ecologia en el nostre campus.

Demografia:

Hem descobert que la població de la nostra classe ha disminuit en relació sl començament del semestre.  A data d'avui, 31 persones assisteixen a classe comparat amb una estimació de 45 persones al principi del semestre. A mesura que avança el semestre, ens hem adonat que hi ha un canvi en l'assistència a classe.  Sembla que hi ha menys gent que vingui a les conferències.  No estem segurs de perquè la gent no ve a les conferències però especulem que podria ser per malaltia o qüestions personals més urgents. La densitat de la nostra classe 160 de Sociologia sembla dependre de a quina aula estem.  Quan les nostres conferències tenen lloc a l'aula més gran, la gent tendeix a situar-se per tot l'espai. Sembla que quan els estudiants tenen l'oportunitat de triar on seure, triar seure's més espaiats.  Quan la conferència té lloc a l'aula més petita, l'estudiant té menys possibilitat de triar on seure i, per tant, seuen junts.

Tecnologia:

La nostra classe utilitza moltes eines per ajudar-se a comunicar-se i prendre notes.  Hi ha una variació entre els diferents tipus d'eines utilitzades per prendre notes.  La majoria de la gent tendeix a utilitzar un bolígraf o un llapis i paper, mentre d'altres utilitzen tecnologia més puntera, com ara una PDA.  La majoria dels estudiants utilitzen llibres de text i/o la pàgina web del Dr. Phil com a eina d'aprenentatge.   És un requisit indispensable que tots els estudiants tinguin accés a un compte de correu electrònic i aquesta és una eina que, igual que els telèfons, possibiliten que els estudiants i el Dr. Phil mantinguin el contacte. El capital són els llibres de text i les notes que prenem de la conferència.  Aquests dos ítems són útils i relativament escasos. La instal·lació física és la facultat on es fa la classe.  La facultat és un lloc on podem seure còmodament, prendre notes i escoltar al Doctor sense molèsties. En aquesta facultat cada estudiant té els mitjans per vestir-se.  És, de fet, un requisit indispensable anar vestit en públic i per tant, necessari que tots els estudiants vagin vestits quan van a classe. A la nostra classe parlem anglès i el llenguatge de signes s'utilitza per comunicar-se amb la persona que té discapacitat auditiva.  Tots els estudiants tenen les mateixes oportunitats per comunicar-se amb la classe i se'ls escoltarà quan parlin.

Economia:

La facultat té molts programes que estan dissenyats per a les persones amb necessitats. Aquests programes inclouen centres de dia i el centre de dones.  La facultat també té recursos a disposició dels estudiants, com ara la biblioteca i la llibreria.  A la biblioteca els estudiants poden agafar llibres en préstec o veure els llibres que estan en reserva si no es poden permetre comprar-los de la llibreria.  Els estudiants també tenen a la seva disposició ajuda financera si la necessiten mentre estan matriculats a la facultat.  També diferents tipus de beques per als alumnes que compleixen certs requisits. A classe tots els estudiants poden quedar amb el Dr. Phil i comentar amb ell qualsevol problema.  Per exemple, si un estudiants té un problema amb un projecte, pot veure al Dr. Phil durant les seves hores d'oficina.

Política:

El poder i l'autoritat són aspectes típics del professor del curs.  Però en aquesta classe els estudiants també poden tenir autoritat.  Per exemple, el Dr. Phil ha conferit autoritat a cadascú de nosaltres en els nostres grups, així com quan parlem en xerrades de grup. Cada estudiant ha sigut assignat, aleatòriament, a un grup i dintre d'aquest grup, pensem que els estudiants s'influencien els uns als altres.  El professor també influencia els estudiants. El professor pren les decisions definitives per a tota la classe però també dóna als individus la possibilitat de prendre decisions dintre dels seus límits.

Institucional:

Hi ha dos tipus diferents d'interacció que tenen lloc dintre de la classe.  És típic que la classe s'involucri tant en discussions en grups petits com en xerrades en grans grups. Els estudiants tendeixen a seure en les mateixes cadires i rarament es canvien de lloc. El professor normalment se situa al davant de la classe i els estudiants se seuen a les fileres de cadires.   Però, de vegades, quan tenim conferència a l'aula més petita, el Dr. Phil se seu amb nosaltres i organitzem les taules de manera circular. La majoria dels estudiants han desenvolupat una relació amb el professor.  Alguns estudiants han creat noves relacions amb altres estudiants, mentre d'altres ja van arribar amb amistats pre-existents.

Valors:

Tots els membres de la classe semblen respectar-se els uns als altres però mantenint encara els seus valors i judicis individuals. Això és evident en els nostres grups de treball perquè encara que potser no tots ens relacionem cordialment, treballarem junts cap a un objectiu comú malgrat els nostres recels.  Els membres del grup probalement preferiran no expressar en veu alta les opinions que tenen els uns dels altres, doncs s'interpretarien com poc respectuoses o ofensives.

Cosmovisió:

A la nostra classe acceptem totes les religions.  Tenim moltes religions diferents a la nostra classe i això dóna peu a discussions diverses i interessants.  Els estudiants de la nostra classe generalment creuen que els altres estudiants poden ser lliures per triar qualsevol religió que creguin adequada.   La majoria d'estudiants també semblen mostrar un interès genuí per una religió que no és la seva. Els estudiants arriben a classe amb una sèrie preconcebuda de creences i les exposen a les discussions de classe. Això no només contribueix a fer que les discussions siguin interessants, sinó que també provoca que altre gent s'obri a perspectives diferents.  Tots els estudiants també arriben a classe amb la noció preconcebuda que el professor ens ensenyarà i que sortirem d'aquí amb més coneixements.  Però en aquesta classe hi ha molts altres aspectes, a banda del professor, que ens influeixen i, per tant, esdevenim més il·lustrats.

Gràcies,

Renee P, Sebastien T, Angie C, Sian M, i Nick GData: Diumenge, 30 de gener

De: Naomi D

Sis Dimensions Més Dos

Grup dels Piranyes

En aquest exercici describim les sis dimensions dins de la nostra classe 160 de Sociologia. Comencem amb la primera dimensió, geografia, en la que describim la nostra localització al Canadà, Columbia Britànica, Victoria, al Camosun College, al número 3100 de Foul Bay rd. La nostra reunió per aquest dia en particular va tenir lloc a l'edifici Fisher, a l'aula 200. El nostre entorn va ser una aula de la facultat i els components ecològics consisteixen en materials sintètics prefabricats habitats per persones, oxígen, i possiblement altres coses vivents.

La següent dimensió que vam abordar van ser els components demogràfics, com ara els canvis en la població, i la densitat. La població total de l'aula era de 31 persones, incloent-hi una professor masculí i una intèrpret femenina. Els canvis que es van poder observar consistien en estudiants que es van matricular més tard, una disminució en l'assistència i una diferència considerable entre estudiants masculins i femenins interessats en rebre classe (22 dones/7 homes). La densitat de l'aula és generalment bastant plena, doncs és un espai petit i hi ha molts estudiants.

Tecnologia, la tercera de les dimensions engloba Eines, Capital, Instal·lacions Físiques, Vestimenta i Llenguatge). Les eines a l'aula consistien en bolígrafs, cadires, taules, pantalla, ordinador, televisor, VCR, projector, pissarra de guix, escombres, podi, etc. Normalment totes com ajuda a l'ensenyament. Vam considerar el capital dintre de l'aula, com ara els telèfons mòbils, accés al bany i l'ascensor, capacitat de llegir i escriure. Afortunadament, tothom anava vestit d'acord amb l'estació de l'any i el clima. Tenim un grup divers quan observem el llenguatge, doncs s'hi utilitzen tot tipus d'idiomes que van des del llenguatge de signes fins a la comunicació no verbal.

L'economia dintre de l'aula consistia en la riquesa monetària, el salari de l'instructor, els honoraris de l'intèrpret i, estic segura, una gran quantitat de deutes per part dels estudiants. La distribució depèn en gran part de l'instructor en el qual nosaltres, com estudiants, fem la feina.

El poder polític l'ostenta el Dr. Phil, al qual els estudiants obeeixen i escolten directament. L'estructura de la facultat és una organització més gran de la qual la nostra petita comunitat forma part; tenen una posició de poder sobre els estudiants i els instructors. Cada individu de la classe comparteix influències i i obté poder en les decisions.

L'aspecte institucional inclou la interacció de la relació entre professor i estudiant, les relacions de grup i les relacions personals més petites entre els companys de classe. Tots formem part de la institució més gran. Els patrons que seguim són observar el paper que s'espera dels professors a l'hora d'educar, que els estudiants aixequin la mà quan sorgeixen preguntes, les qualificacions que rebem al final del trimestre i el nostre compliment del currículum.

Hi ha diversos valors variables a la nostra classe, relacionats amb creences religioses i no religioses. Les diferències en les creences personals, com ara com qualificar l'objectivitat i l'opinió, són patents dintre de la classe. La política de la facultat pel que fa al plagi és un exemple, així com els valors que es promouen i que els que volen tenir èxit han de seguir. Podem assumir que els que assiteixen a classe comparteixen el valor de l'educació, i un interès comú en les famílies i les comunitats.

Encara que tots ens reunim en la mateixa aula, les nostres visions del món són individuals, més o menys. Molts estudiants provenen d'entorns diferents, així és que la major part de la nostra cosmovisió depen de les nostres experiències vitals. Trobant-nos en un entorn educatiu, la nova informació que processem s'està descartant, adaptant o manipulant depenent de les nostres diverses cosmovisions.Data: divendres, 28 de gener

De: "Heather G"

Hola Dr. Phil,

Aquí té la feina que hem fet avui.

Per: Els Peixos Globus: Heather D, Margaret S, Andrew T i jo mateixa, Heather G

La nostra comunitat: La nostra classe Soc 160 tal qual era avui

Geografia:

Situats avui a F200, Landsdowne Campus, Camosun College (terreny pla). L'ecologia inclou la interacció instructor/estudiants, interaccions estudiant/instructor i interaccions estudiant/estudiant, així com interaccions intèrpret/estudiant i instructor.

Demografia:

Hi eren presents 27 estudiants, un instructor i un intèrpret.  La població ha experimentat una disminució constant deguda a l'abandonament del curs per part d'alguns estudiants, així com una disminució temporal deguda potser a malalties o altres fets desconeguts.

Tecnologia-

La tecnologia de la nostra classe inclou totes les característiques de l'aula, incloent-hi les quatre parets, els pupitres, les taules, les cadires, un ordinador, un aparell de video, un projector, materials de referència, un rellotge de paret, els llums, així com les nostres pertinences personals que portem amb nosaltres a l'aula, com ara llibretes, bolígrafs, etc.

Economia-

La riquesa dintre de la nostra classe podria incloure la interacció individual amb l'instructor, així com el temps de seminari.  Pel que fa als diners, hem arribat a la conclusió de que hi ha, com a mínim, dos individus amb una feina significativa, incloent-hi l'instructor i l'intèrpret, així com moltes feines a temps parcial.  !També hem arribat a la conclusió de que bona part d'aquests diners van a aparar a Camosun, i en particular, a la llibreria!

Política-

La nostra classe segeuix una mena de model híbrid de poder polític, alternant entre un de tipus feixista, amb l'instructor sermonejant els estudiants, fins a un entorn més cooperatiu en els seminaris i el treball en grup.  Fora de la nostra aula, els estudiants tenen el codi ètic que detalla els seus drets i les seves responsabilitats i l'instructor té el decà del departament, i les dues parts estan sota l'autoritat del capitost decà de la facultat.   Una perspectiva més ampla també inclouria l'afectació governamental sobre l'educació dels estudiants i la feina i sou de l'instructor i possiblement de l'intèrpret.

Institucional-

Ens trobem dues vegades a la setmana per a fer dues classes de 80 minuts cadascuna, dividides, aproximadament a parts iguals, entre un seminari i una conferència.  Hi ha un contracte social que existeix entre nosaltres en situacions menys formals, com ara, en el treball en grup.  També hi ha interaccions fora de l'aula, incloent-hi e-mails i estones al despatx i a la cafeteria.

Valors-

A la nostra classe s'anima a la gent a expressar les seves opinions, així com a fer ús de l'e-mail.  No està permès fer comentaris pejoratius o faltar al respecte als pensaments o opinions d'altri.

Cosmovisió-

A la nostra classe hi ha moltes procedències ètniques, oferint una perspectiva global respecte a religió, creences, etc. i a la vida quotidiana.Data: Dijous, 27 de gener

De: Allison G

Hola Dr. Phil

He estat pensant sobre les Sis Dimensions de la Cultura. On es trobaria un tema com ara el delicte en les dimensions?  Entenc que les dimensions són fluides i que cadascuna es requereix per a una visió completa d'una comunitat. Dit això, el delicte cau dintre d'una dimensió particular o totes les dimensions toquen el tema del delicte?   Per exemple, es podria caracteritzar el delicte tant en la dimensió institucional com en l'econòmica?

Estic intentant fer-me una idea de com aplicar les dimensions a qualsevol comunitat que pugui estudiar.

Gràcies

Allison G

==========

Estimada Allison

 Sí, algunes persones diuen que atracar un banc i violar són coses dolentes. Potser no les que ho fan. En tot cas, aquest és un judici de valor, és a dir de "bo" contra "dolent", així que pertany a la dimensió cultural dels valors.

Si un delicte es fa d'una manera especialment elegant, això també, és un judici de valor, de "bonic" contra "lleig", el qual pertany a la mateixa dimensió.

  Sí, el delinqüent i les seves víctimes tenen creences. Potser difícil determinar-les, però no per això deixen de pertànyer a la dimensió de la cosmovisió.

 Quan treballes amb interns d'una presó, descobreixes una cultura de presoner o cultura de delinqüent. Es caracteritza per valors anti autoritat (sobretot contra els "toros": agents de la policia i guardes de la presó).


A les 9:20 AM del 28/1

Allison G va escriure:

D'acord,  Ara estic pensant en el delinqüent i no pas en el delicte; llavors la dimensió estètica - de valors i  la dimensió conceptual - de les creences també es poden aplicar.  Els valors que el delinqüent demostra mitjançant les seves accions, encara que no siguin compartits per la majoria de la comunitat,  continuen sent valors.  Són els seus judicis i són molt difícils de canviar dintre de la comunitat

La dimensió de creences - conceptes parla de la cosmovisió i del paper de les persones en el món que les envolta.  El delinqüent té una visió del món i, basant-nos en les seves accions, implica un comportament delictiu i el seu paper esdevé el d'una persona que trenca les regles.

És aquest el tipus d'aproximació necessària quan s'utilitzen les Sis Dimensions de la Cultura en treballar en qualsevol comunitat?

==================

De: Phil Bartle

Data: 27 de gener,

 Per suposat si, durant el curs d'un delicte, es distribueix quelcom de valor, per exemple, quan l'atracador d'un banc obté diners durant un atracament, o un violador obté satisfacció durant un assalt sexual, llavors això forma part de la dimensió econòmica.Data: Dijous, 27 de gener

De: "Jamie G"

Som el grup dels Pregadéus i ara descriurem la família, organització o comunitat fent servir les sis dimensions culturals més la demografia i la geografia.

GEOGRAFIA

Aquesta classe està localitzada  a Saanich, Colúmbia Britànica, Canadà, al campus Landsdown del Camosun College, a l'edifici Fisher, segona planta, aula 238. Canadà es troba a l'Amèrica del Nord, al planeta que nosaltres, com a societat global, anomenem

"Terra". L'atmosfera a la nostra aula és agradable, animada i relaxada.

DEMOGRAFIA

La nostra classe va començar amb 32 persones i ara, a data de 26 de gener de 2005, s'ha quedat amb 23.

A la classe hi ha 5 subcultures diferents, cadascuna amb la seva pròpia i distingida identitat totèmica. Cada grup conté 4 ó 5 persones.

Fora d'aquests grups, hi ha un instructor i un ajudant a l'aprenentatge.

TECHNOLOGIA

L'aspecte tecnològic a l'aula consisteix en taules i cadires que ens permeten fer la nostra feina. Els llums i la pissarra ens permeten veure el material que es mostra. Les parets i el sostre ens engloben en un sol grup. El nostre capital consiteix en bolígrafs, llibres, paper i vestimenta que hem comprat per prendre part en el procés d'aprenentatge.

ECONOMIA

El Dr. Phil Bartle (professor) és la nostra estructura econòmica principal. El coneixement que adquirim aquí té un preu, tant en diners com en el temps que dediquem al programa. Com diu la dita "El temps és diners". També depenem els uns dels altres com a eines d'aprenentatge.

POLÍTICA

A la nostra classe, hi ha una figura principal d'autoritat des de la qual emana el fluir de la classe. Nosaltres, com a estudiants, escoltem les instruccions i seguim les tasques delegades pel professor (Dr. Phil). Mentre treballem en els nostres subgrups, cadascú de nosaltres, en tant que individus, fem les nostres aportacions per arribar a una decisió de grup.

Quan no estem en els nostres grups, prenem les nostres pròpies decisions.

INSTITUCIONAL

Com a estudiants ens utilitzem mútuament com a mitjà per arribar al consens. Considerem les perspectives individuals i les discutim obertament fins que preval un tema principal i comú. Tota la nostra classe és la nostra forma principal d'estructura, amb ramificacions en forma dels nostres grups totèmics. Les relacions internes de cada grup totèmic són generalment més fortes que les que es donen fora d'ells.

VALORS

Estem en aquesta classe perquè tenim una necessitat de coneixements universitaris. Cada persona té les seves pròpies idees i valors específics depenent de la raó per la que està aquí. La raó més comuna és guanyar coneixements i millorar com a persones.

COSMOVISIÓ

La religió dintre del nostre grup és variada, i sembla que no és un tema en el què ens centrem. No juga un gran paper en la nostra societat com a grup. Les creences dintre del grup també són variades però la majoria sembla estar centrada en millor-se a sí mateix per millorar a la societat.

Gràcies,

Jamie GData: Divendres, 28 de gener

De: "adam l"

Hola dr. Phil,

Aquestes són les respostes de les Libèl·lules a la fitxa de feina que ens va donar dimecres, dia 26:

Localització: Edifici Fischer, pis superior, aula 238 al Camosun College, Campus Landsdowne. És un entorn d'aprenentatge que també és molt animat i social, interactiu, voluntari i democràtic. L'ecologia de la classe està formada per éssers humans, de característiques de molts tipus diferents.

Demografia Població: Canvia constantment. Avui hi ha 23 estudiants, 1 professor i un traductor. El nostre grup va començar amb 7 persones, i ara en té 6. Cadascú de nosaltres tenim diferents perspectives, opinions, i som d'edats diferents. L'aula és molt espaiosa i relaxada.

Tecnologia: les nostres eines consisteix en paper, bolígrafs, carpetes, pissarra de guix, pica, projector, llibres de text, llums. Creiem que el capital és el professor i els llibres de text que llegim. La nostra vestimenta varia, alguns vesteixen de manera informal i altres, de forma més conservadora. En general, seguim l'estil nord-americà. L'idioma de la classe és l'anglès, la llengua de signes i el llenguatge corporal (que es parla o actúa de tota manera).

Economia- Fons escassos i limitats, perquè som estudiants. Els nostres serveis són cotxes que conduïm per anar a classe, autobusos, taxis, bicis o qualsevol altre mitjà relatiu en aquest sentit. La distribució és coneixement que el professor passa als estudiants, llavors nosaltres el portem i el podem distribuir o no a altres.

Poder Polític: El professor ens diu què fer, la qual cosa també es classificaria com a autoritat. Influència i decissions les prenen cada individu de la classe. Tenen la decisió de venir i marxar, juntament amb el professor i el traductor. Podem rebre influències de les idees d'altri, les habilitats que aprenem del professor o el que estem aprenem per nosaltres mateixos sent part de la classe. Setmana durant aproximadament una hora i vint minuts. Les relacions estan en construcció permanent, potser transformant-se en amistats, potser en enemistats??

Valors- Els valors de la classe són els que cada persona permet que signifiquin per a ella individualment. Si el nostre grup té l'ambició de voler fer-ho bé en el curs, llavors els nostres valors són obvis i ens escarrasarem pel mateix objectiu. Podem valorar el fet d'obrir la nostra ment per escoltar altres, aprendre una nova perspectiva, i diluir estereotips per prevaler cada classe.

Cosmovisió- estem rebent nova informació, la nostra mentalitat pot estar canviant, formant-se i modelant-se una nova predisposició mental, absorbim noves perspectives en cada classe i aprenem a acceptar-nos els uns als altres. No crec que haguem tingut cap problema per expressar cadascú les seves pròpies creences i negant les d'altres, i això és una passa positiva per aprendre a acceptar-nos els uns als altres.De Phil Bartle

Data: Diumenge, 16 de gener

Irònicament, una espècie que no técap mecanisme per aturar un individu de la seva pròpia espècie que lluiti, el colom, és el nostre símbol de la pau. Si dos coloms comencen a lluitar, i un d'ells resulta més feble, no té manera (com sí tenen els llops o els gossos, que mostren submissió exposant el coll) de desactivar l'agressió de l'enemic, de llençar la tovallola i admetre la derrota. El colom guanyador continuarà picant el perdedor molt després de la mort d'aquest.Data: Diumenge, 16 de gener

De: allison m

Tant debó pogués recordar el nom de l'autor (un biòleg especialista en comportament animal) del llibre que he llegit no fa gaire, però no puc i no tinc el llibre al davant ara mateix.  El títol del llibre era "Sobre l'agressió", i recomanaria a qualsevol persona preocupada sobre el problema nuclear que se'l llegís.   El punt més important aquí és que no som carnívors amb uns instints innats que ens impedeixen matar-nos entre nosaltres.  En un entorn natural, un ximpanzé no pot matar-ne un altre, abans de que aquest tingui l'oportunitat d'escapar o apaivagar el seu atacant.  Però poseu una eina (com ara una pedra) a les mans d'un ximpanzé i, de sobte, podrà fer-ho.  El primer humà que va matar el seu amic amb una pedra amb la que havia estat trencant ossos probablement es va sorprendre.  "Se suposa que això no hauria d'haver passat".  La nostra cosa bonica anomenada tecnologia ens permet saltar-nos uns límits que la natura ens ha instal·lat, però potser no ens hauríem de saltar alguns d'aquests límits.  Totes les criatures que han de ser agressives tenen mecanismes per evitar que ser-ho amb membres de la seva mateixa espècie, la majoria d'aquests mecanismes tenen a veure amb el fet d'estar a prop amb l'altre membre, de tal manera que puguin "reconèixer" que és un altre ximpanzé.  Substitueix la pedra per una pistola, ara ni tan sols percep l'olor de "no em matis" de l'altre ximpanzé.  Substitueix-la per un rifle de franc-tirador: més distància, menys instint anti-assassí.   O dóna-li a un pilot un botó per apretar.  De sobte tenim la resposta al perquè una persona perfectament normal podria prémer un botó i desencadenar la mort sobre tot un poble i després tornar a casa i amanyagar el seu fill: una desconnexió total i completa.  I les nostres "instal·lacions d'entrenament" ajuden a fer aquestadesconnexió.  El professor ha dit fa poc que "estem treballant amb un software del segle 21 sobre un hardware prehistòric".  Jo diria que hauríem d'actualitzar-nos o destruirem tota la nostra raça i tot el nostre planeta.

Gràcies per llegir-ho.

AllisonData: dijous, 13 de gener

De: "Jamie G"

El tema que exposa planteja una pregunta molt important: Quan esdevé la tecnologia un pas contra-produent a la nostra evolució (humana)?

 Quan "més tecnològicament avançada" esdevé la nostra civilització, més greus són les conseqüències que afrontem. El que sabem del nostre estudi d'espècies que van existir en el passat en aquesta terra, és que l'adaptació és la clau de la superviviència.   Albert Einstein va trencar el secret de l'àtom que possibilità l'avenç del camp tecnològic en benefici de l'existència humana. Aquesta tecnologia es va utilitzar per a la creació d'armes nuclears per a la protecció de la nostra espècie. És exactament aquesta mateixa tecnologia que ara aguaita el món amb l'amenaça de la guerra nuclear que té la capacitat de destruir tot el que coneixem.

Gràcies,

Jamie GData: 13 de gener

De: Daniel W

com a éssers humans, hem avançat de manera significativa en la tecnologia en els últims cent anys. es podria discutir que és el nostre increment en la contaminació i el mal que fem al medi ambient el què ens destruirà inevitablement o que podríem evitar més danys a l'ecosistema utilitzant la nostra avançada tecnologia. ja veiem que això s'esta implementant amb l'ús dels cotxes elèctrics i el reciclatge. per altra banda, el món s'està quedant sense espai per desfer-nos de residus tòxics dels que encara necessitem llençar cada dia perquè es produeixen com a resultat de necessitats diàries, que utilitzem rutinàriament. les lleis que les autoritats dicten   perquè les indústries es desfacin dels seus residus tòxics, moltes vegades no es compleixen. a les indústries les resulta més barat llençar els residus químics al mar que tractar-los segons la legislació. les indústries moltes vegades accepten aquest risc perquè el que els interessa són els guanys, i normalment el càstig imposat no és exemplar. el públic no té clemència per a la companyia si descobreix el que ha fet, però normalment no ho descobreix. comparats amb fa cent anys, estem molt avançats tecnològicament, però és aquesta mateixa tecnologia la que acabarà destruint-nos.

––»«––
Si copies text d'aquest lloc, si us plau cita l'autor (s)
i fes un enllaç amb www.cec.vcn.bc.ca
Aquest lloc està hostatjat per la Vancouver Community Network (VCN)

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Disseny web per Lourdes Sada
––»«––
Última actualització: 2012.04.03

 Pàgina inicial