Community Self Management, Empowerment and Development
Socyolohiya
Nasusulat na Lektyur
Hindi pagkakapantay-pantay
English version of this document
.
.
.........
.
HINDI. PAGKAKAPANTAY-PANTAY
sinulat ni Phil Bartle
Isinalin ni Maria Kristine Calpe
.
Ang pinakamaiksing daan ay hindi laging diretso
.
Samantalang ang hindi pagkakapantay-pantay ay nararamdaman na simula nang mga unang lipunan ng tao, ito ay ang sobrang pang-aapi at pagpapahirap sa mga manggagawa ng mga may-ari ng factory noong iksa-labingwalo at ika-labingsiyam na siglo na naging dahilan kung bakit ito mahalagang usapin sa sosyolohiya.
.
Simula sa pinanggalingan ng sosyolohiya hanggang sa panahon ngayon, nanatili itong mahalagang paksa sa pag-aaral.
.
Simula noong unang panahon, ang hindi pagkakapantay-pantay ay base sa pananamantala ng pagkakaiba ng pisikal na anyo. Tingnan sa Edad, lahi, kasarian.
.
Ngayon, tinitingnan nga mga nagaaral ng sosyolohiya ang klase ng tao ayon sa:
          Pag-aari (kayamanan)
          Kapangyarihan, at
          Kasikatan.
.
Sa lipunan, ang mga tao ay hindi pantay pantay sa tatlo.
.
Sa mga mas maliliit at simpleng lipunan, mas maiksi ang pagkaka-iba simula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas sa lahat ng ito.
.
Sa mga mas komplikado at lipunan na urban at industriyal, mas malaki naman ang agwat ng mga ito.
.
Sinabi ni Karl Marx na ang klase daw ay ayon sa "kakayahan ng produksyon" (hindi siya nagaral ng sosyolohiya, subalit tinawag na "ama" ng sosyolohiya).
.
Ang dalawang pangunahing klase para sa kanya ay ang mga nagtatrabaho at ang mga may-ari ng mga pagawaan.
.
Pagkatapos ni Marx, na namatay noong 1883, sila Durkhein at Webber ang nagdagdag ng kapangyarihan at kasikatan para maging tatlo ang basehan ng hindi pagkakapantay-pantay.
.
Ayon sa mga kasalukuyan na mga nagaaral ng paksang ito, mas gusto nila gamitin ang salitang "kayamanan" kaysa sa pagaari, subalit ang ibig sabihin lamang nito ay magkatulad.
.
Pagdating sa anim na dimensyon ng kultura, ang kapangyarihan ay nasa pulitikal na dimensyon, ang kayaman ay sa ekonomikal, at ang kapangyarihan ay nabibilang naman sa dimensyon ng kaugalian at kagandahan.
.
Ang hindi pagkakatulad ng estado ay tuwing ang tatlong ito ay hindi magkakapantay.
.
Halimbawa, ang isang mangangaral sa maliit na bayan ay maaaring magkaron ng kasikatan subalit kakaunti lamang na kayamanan.
.
Ang isang tusong abogado ay maaaring maging mayaman subalit kinasusuklaman ng lahat.
.
Ang pagkilos ng lipunan naman ay nangangahulugan ng pagbabago ng antas, maaaring pataas o pababa.
.
Angtatlong uri ng pagkilos ng lipunan ay:
  • Inter generational (kapag ang anak ay nakakuha ng mas mataas o mababang antas kaysa sa kanilang mga magulang);
  • Structural mobility (ang pagbabago ng buong lipunan dahil karamihan sa mga miyembro nito ay tumaas o bumaba ang antas); at
  • Exchange Mobility (ang buong lipunan ay nanatili subalit ang mga tao ay tumaas o bumaba sa lipunan).
––»«––
...
Hindi pagkakapantay-pantay