Community Self Management, Empowerment and Development
Ang Pag-andam
CebuanoChineseDeutschEnglish version of this documentLa versión española de este documento.La version française de ce document.ItalianKiswahiliKoreanPolskiA versão portuguesa deste documento.RumanianSomaliTagalog (Philipinnes)
ArabicGreekGujaratiHindiSindhi
...
Pagkahibalo sa Imong mga Tinguha
Unsa ang Imong Gustong Makab-ot?
by Phil Bartle (Cebuano)
.
 .Manwal sa..Pagtudlo/Pagbansay
.
Ang mga tinguha ug katuyoan sa usa ka tagpalihok.
...
Usa sa mga panultihon o pagya nga gamiton namo sa pagbansay para sa pagdumala mao ang "Kung wala ka kahibalo kung asa ka padulong, busa pwede na ang maski unsang kalsada o agianan."  (Pangitaa sa"Mga Pagya.") Sa pag-andam sa usa ka mobilisasyon o pagpalihok, angay nimo kining timan-an. . Dali ra buhaton ang pagdagan-dagan ug makit-an nga daghan kay buluhaton, pagpanguna sa mga miting, pagpabuhat ug mga kasilyas, pakig-istorya sa mga pamunoan sa usa ka komunidad, pagpalihok sa mga grupong tagpaugda ug pagdasig sa mga kalihukan, apan diay wala nakapauswag sa pagkab-ot sa tinuod nga pagpakusog sa usa ka komunidad.  Kinihanglan nga imong klarohon ang imong mga tinguha, una sa imong kaugalingon, sunod sa kasulatan ug dayon sa mga tao nga nagpalibot nimo.
...
Dinhi kinahanglan magsugod na ka ug sulat sa imong kuwaderno, o sa parte niini kung asa nimo gibutang ang para sa mga tinguha ug katuyoan. . Gikinahanglan nga imong gina-plano kini sama sa imong kaugalingong mga tinguha ug dili lang basta-basta listahan sa laing tawo mahitungod sa iyang mga katuyoan.
...
Ang mga tinguha sa usa ka mobilisasyon o pagpalihok para sa pagpauswag sa usa ka komunidad dili magpare-pareho sa kada tawo o kada komunidad.  Apan aduna pod kini mga komon nga mga elemento. . Kini ang mga: pagpawala sa kalisod, maayong pagdumala, pagbag-o sa kapunongan sa usa ka katilingban, komunidad, kapasidad sa kauswagan, paghatag ug gahom sa mga pobre o kabos, ug balanse sa panaglahi sa lalaki ug babaye.
...
Sa pagbasa nimo niini nga manwal mahitungod sa mobilisasyon/pagpalihok, mabantayan nimo nga ang kada tinguha samtang mas nahimong interesante, mas daghan pod ang imong natun-an. . Balikan nimo kanunay ang imong kuwaderno para imong mabag-o, maayo ug madugangan ug mga detalye mahitungod ani nga mga tinguha.
...
Ang pagpagamay o pagpaubos sa kalisod, pananglitan, mas kumplikado ug lisod kung imong ginabuhat kaysa sa gina-lista lang nimo kini. Makakat-on ta sa paglikay sa "pagpadali sa kalisod" kay kini makahatag lang ug dili permanenteng pagpadali sa kasakit ug kalisod. Dili kini padulong sa lig-on nga solusyon. . Ang kalisod dili nagapasabot nga kawad-onon lang sa kwarta (kini makit-an nimo dinhi nga manwal) ug ang pakigbatok sa mga hinungdan sa kalisod mao ang pakigbatok sa kawad-an ug pag-alima o pagpangga, pagka-ignorante, mga balatian, ug pagkabakakon. Usa ra kini ka pananglitan kung diin ang imong pagsabot sa mga tinguha imong mapalambo pinaagi sa kasinatian.
...
Ang maayong pagdumala usab dili lang basta nagapasabot nga kusog nga pagpangulo ug takos nga administrasyon. Kini nagapasabot usab ug pagka-klaro, pagdahig sa mga tawo,pagsalig, pagkaligdong ug ang panan-aw para sa kaugmaon. . Imo usab matun-an nga dili ka makasalig sa mga lider sa komunidad nga (o mahimong) klaro sa pag-gamit sa mga dalangpan sa usa ka komunidad kung ikaw mismo dili usab klaro sa imong mga kalihukan sa komunidad.
...
Pangitaa sa: Mga Kahulogan sa mga Importanteng Pulong, para sa pagsugod niini nga paghisgot mahitungod sa mga tinguha para sa (pagpagamay o pagpaubos sa kalisod, pagpauswag sa komunidad). . Ikumpara nimo kini sa imong mga gisuwat sa imong kuwaderno.
––» «––
.
Ang Pag-andam