Strona główna
 Plan Projektu
Tłumaczenia:

বাংলা / Baṅla
Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Polszczyzna
Português
Română
Српски / Srpski
Tiếng Việt
Türkçe

                                        

Inne strony:

Moduły

Mapa

Słowa Kluczowe

Kontakt

Dokumenty do użycia

Pożyteczne Linki

Zawartość:

Zwartość:

Zawartość:

Zawartość:

Zawartość:


PROJEKT SPOŁECZNY

Wskazówki dla Liderów

autor Phil Bartle, PhD

tłumaczenie Urszula Bielec


Główny Materiał Szkoleniowy

Jak stworzyć plan projektu społecznego?

Streszczenie:

Artykuł ten składa się ze wskazówek dla animatorów i członków komitetu wykonawczego wybranych przez społeczność, którzy mają reprezentować racje i wypełniać życzenia społeczności dotyczące planowania i podejmowania działań.

Projekt społeczny jest to "zespół" akcji, działań, które ustalają możliwości i życzenia całej społeczności ( nie pojedynczych osób, części lub wpływowej grupy, ani też nikogo spoza społeczności).

Wstęp:

Kiedy społeczność jest mobilizowna i jej członkowie sami decydują jaką akcję podjąć, ułatwieniem może być "dołączenie tych wyborów i decyzji" do projektu. Artykuł ten jest swego rodzaju poradnikiem zawierającym wskazówki jak wykonać projekt.

Przekonacie się, że większość decyzji podjętych podczas procesu aktywizacji i organizacji oraz podczas burzy mózgów wpływa na wygląd projektu. Ma to swój cel, projekt społeczny powinien odzwierciedlać wybory i decyzje całej społeczności.

Cztery kluczowe pytania:

Podczas planowania projektu, przy spisywaniu konspektu lepiej jest zacząć od zasad pisania projektu niż ograniczać opis tylko do wzmiankowania tematów, których będzie dotyczył. Zasady zostały omówione w czterech kluczowych pytaniach zawartych w innych materiałach - zarządzanie, burza mózgów itd.

Te cztery pytania i ich modyfikacje są w tym dokumencie szczegółowo omówione. Kiedy zapoznacie się z każdym zagadnieniem i powiązanymi z nim szczegółami, zobaczycie, że stanowią one elementy planu projektu. Nie zagłębiajcie się za bardzo w szczegóły każdej kwestii z osobna, pamiętajcie, że stanowią one jedność, są ze sobą logicznie powiązane.

To jest podstawowa, "materialna" metafora składająca się z czterech pytań:
 • Czego chcemy?
 • Co mamy?
 • Jak używamy to co mamy, żeby uzyskać to co chcemy?
 • Co się stanie, gdy to osiagniemy?

Teraz ten sam zestaw w "metaforze geograficznej":
 • Gdzie chcemy jechać?
 • Gdzie jesteśmy?
 • Jak dostaniemy się stąd do miejsca, w którym chcemy być?
 • Co się stanie, gdy tam dotrzemy?

Pierwszy zestaw pytań jest zadawany w związku ze sprawami materialnymi: "Co" jest pożądane.Takie rozwiązenie jest użyteczne, gdy priorytety społeczności to budowanie, kupowanie, utrzymywanie w dobrym stanie, naprawianie albo posiadanie "rzeczy" wartościowej i użytecznej.

Doświadczenie w pracy ze społecznościami pokazało, że społeczności o niskich dochodach mogą mieć różne priorytety w zależności od okoliczności. Na przykład celem dla biednych wiejskich społeczności najczęściej są udogodnienia materialno-bytowe, przychodnie lekarskie, szkoły, bieżąca woda, warunki sanitarne, budowa dróg. Ludzie, którzy żyją w miejskich slumsach mogą pragnąć tego samego(często jako rozbudowy istniejących miejskich udogodnień), ale mogą również chcieć jednoczyć się do walki o prawa najemców, ochronę przed wandalizmem i przestępczością, a także inne zmiany istniejących praw i zwyczajów.

W każdym przypadku te cztery pytania są ze sobą związane, są jednością:(1) potrzeba jest określona, (2) aktualne środki są określone, (3) sposoby użycia owych środków do osiągnięcia celu są określone, (4) wpływy i konsekwencje są przewidziane. Jakiejkolwiek użyje się metafory - materialnej, geograficznej czy innej- cztery pytania ( i odpowiedzi na nie) pozostaną takie same i będę zależeć od siebie w ten sam sposób. Owa jedność i związek między pytaniami musi być widoczna zanim zajmiemy się rozwijaniem tych pytań dla potrzeb projektu.

Rozwinięcie:

Projekt jest oparty na tych samych czterech pytaniach,a ich rozwinięcie klaruje go. To nie pomniejsza znaczenia czterech bazowych pytań, a wyjaśnia go.

Ponieważ plan projektu ma formę pisemną, pytania ( rozwinięta lista) stanowią rozdziały lub sekcje dokumentu.

Rozwinięty plan projektu, ten sam zestaw pytań.
 • Co jest problemem?
 • Zdefiniować cel jako rozwiązanie tego problemu;
 • Przekształcić cel w określony zespół zamierzeń;
 • Określić środki i ograniczenia;
 • Stworzyć strategię użycia środków, zminimalizować ograniczenia, określić zamiary;
 • Wybrać najbardziej efektywną strategię;
 • Podjąć decyzje dotyczące organizacji (struktura, kto co robi, budżet, plan); oraz
 • dotyczące kontrolowania, raportowania i ewaluacji.

Pytanie "Czego chcemy" jest rozwinięte do pierwszych trzech z rozbudownej listy:

 • Co jest problemem?
 • Określić zamierzone osiągnięcia jako rozwiązanie tego problemu;
 • Przekształcić "zamierzone osiagnięcia" w określony zespół zamierzeń;

Nasze zamierzenia precyzują co chcemy osiągnąć. Są odpowiedzią na społeczne problemy najwyższej wagi.

Pytanie "Co mamy?"zawiera w sobie:

 • Określenie środków i ograniczeń;

"Co mamy" może dzielić się na dwa typy:(1) to co mamy wrtościowego i użytecznego (środki) i co nam pomoże dostać to czego chcemy, (2) to co mamy i co utrudnia nam zdobycie czego chcemy (ograniczenia). Mogą one stanowić dwa oddzielne rozdziały lub sekcje projektu.

Pytanie"Jak używamy to co mamy, żeby uzyskać to co chcemy" jest rozwinięte w trzech podpunktach:

 • Stworzyć strategię użycia środków, zminimalizować ograniczenia, określić zamiary;
 • Wybrać najbardziej efektywną strategię;
 • Podjąć decyzje dotyczące organizacji (struktura, kto co robi, budżet, plan).

Tylko jedna strategia ( ścieżka prowadząca do celu) jest tak naprawdę poszukiwana i potrzebna. Tak jak pokazała burza mózgów, tworzenie kilku alternatyw a wybieranie tylko jednej sprawia, że podejmowanie decyzji staje się bardziej bezpośrednie. Organizacja jest zadaniem animatora i powinna być oparta na celach i strategiach określonych przez społeczność.

"Jak dostaniemy to czego chcemy przy pomocy tego co posiadamy?" zawiera również plan budżetu. Szczegółowy budżet powinien być rozpisany w Aneksie. Każda linijka powinna pokazywać całkowite koszty jednej kategorii. Wiersze powinny być pogrupowane według podobnych kategorii wydatków (np. wypłaty, pojazdy, komunikacja, paliwo, transport). Jeśli możecie rozdzielcie rzeczy wielokrotnego użytku (tj. sprzęt, który może być jeszcze poźniej użyty) i i rzeczy jednokrotnego użytku ( tj. te jednorazowe).

Budżet powinien być realistycznym oszacowaniem wszystkich kosztów, które są wliczone we wprowadzanie i funkcjonowanie projektu.

Czwarte pytanie "Co się stanie, gdy to osiagniemy?" rozszerza się do wielu waznych kwestii. Streszcza sie to w:

 • Decydowaniu co do kontrolowania, raportowania i ewaluacji.

Są to trzy różne zagadnienienia, które są jednak ze sobą powiązane.

Kontrolowanie, czyli obserwacja wykonanywania projektu (jak jest wprowadzany w życie). Kontrolowane muszą być nie tylko podejmowane działania, ale także ich rezultaty. Jest to niezbędne do tego, żeby projekt rozwijał się we właściwym kierunku. Raportowanie to środki (werbalne i pisemne) mające informować strony zaangażowane w projekt o postępach. Ewaluacja to opiniowanie działań (oraz "wpływ" lub rezultaty działań) w celu ewentualnej zmiany zamierzeń, celów, planów lub strategii jeśli zajdzie taka potrzeba.

Kontrolowanie powinno być wykonywane przez:

 • społeczność;
 • organy władzy państwowej;
 • innych sponsorów.

Plan projektu powinien określać jak osiągniecia zostaną zmierzone i zweryfikowane.

Przygotowywanie i otrzymywanie raportów musi być określone i opisane w planie.

Co więcej?

Podczas gdy cztery pytania i ich rozwinięcie do dziesiątków rozdziałów projektu obejmują właściwy plan projektu, istnieje kilka innych elementówe które powinny znaleźć się w projekcie. Większość z tych elementów jest wymieniona i i opisana we Wniosku Projektu. Jest tak dlatego, że działania związane z pisaniem projektu i ubieganiem się o dotacje łączą się ze sobą. Dodanie ich do planu projektu pozwala na lepsze zrozumienie projektu i wyyjaśnienie wszelkich wątpliwości jakie mogą się pojawić u członków społeczności.

Co więcej, czasami nie zauważamy, że dla projektu społecznego najważniejszymi sponsorami pozostaja członkowie społeczności. Czas, energia, mądrość i myślenie jest "dotacją" komitetu wykonawczego i pozwala mu zająć wysokie miejsce na liście darczyńców. Napisany projekt powinien odpowiadać pragnieniom społeczności ( wyrażonych podczas burzy mózgów). Po wykonaniu i napisaniu projektu, powinien zostać przedstawiony społeczności do zaopiniowania, powinno się przeprowadzić wnikliwe badanie opinii publicznej w celu sprawdzenia czy odzwierciedla on priorytety całości społeczności.

Inne elementy, które można dodać to:
 • Tytułowa strona
 • opis beneficjentów (i ich korzyść)
 • tło(kwestie i problemy)
 • cele i działania (jak dużo należy zrobić)
 • rozkład i fazy (czas wykonania)
 • organizacja i plan
 • analiza zysków
 • opis pracy
 • podsumowanie lub streszcenie wykonania

Opis dodatkowych elementów nie zostanie tutaj zawarty. Znajduje się w materiale: Wniosek Projektu ,jest tam też informacja dlaczego mogą one zostać zawarte.

Podsumowanie:

Kiedy społeczność jako całość decyduje o preferowanym działaniu, może to być wyrażone jako projekt. Projekt powinien zostać zaplanowany. Główne założenia projektu powinny być efektem burzy mózgów prowadzonej przez animatora; szczegóły są wypracowywane przez komitet wykonawczy wybrany przez społeczność.

Powyższe wskazówki wykazały, że niezbędne elemnty planu wyłaniają się z czterech pytań. Pozostałe elementy (które pomogą przybliżyć projekt społeczności i sponsorom) również zostały wymienione.

––»«––

Aneks: Przykładowy Wzór Planu Projektu

The following is a model or mock outline of a project design:

Tło (Co jest problemem?)
Zamierzone Osiągnięcia Projektu (Rozwiązanie Problemu)
Zamierzenia
Środki (Potencjalne, dostępne, wewnętrzne, zewnętrzne)
Ograniczenia
Możliwe strategie (osiągnięcia zamierzeń)
Wybrana strategia (Dlaczego została wybrana)
Kontrola
Raportowanie
Ewaluacja
Dodatki (szczegółowy budżet, plany, listy, diagramy,
dodatkowe informacje)

Planowanie projektu:


Planowanie projektu

Prawa autorskie ©1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Projekt stron: Lourdes Sada
––»«––
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2011

 Strona główna

 Plan Projektu