Glavna Stranica
 Središte


Prevodi:

Català
Ελληνικά
English
Español
Italiano
بهاس ملايو / Bahasa Melayu
Portuguesa
Română
Srpski
中文

                                        

Ostale Stranice:
Ključne reči
Moduli

Sociologija
Sociologija
Beleške Za Lekcije
Internet Diskusije
Središte

Korisni:
Mapa sajta
Kontakt
Korisni dokumenti
Korisne veze

SUPERORGANIČNO

Drugi naziv za kulturu ili društvo

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić

Materijal Za Obuku

Usporedba sa organičnim i neorganičnim

Pojam "superorganično" je povezan sa Alfredom Kroeberom, Američkim antropologom iz prve polovine dvadesetog veka.

Superorganično je još jedan način za opisivanje –– i razumevanje –– kulture ili društveno-kulturnog sistema.

Neorganski je fizički svemir, svi atomi elemenata bez života.

To možemo nazvati najnižim stepenom složenosti.

Drugi stepen složenosti se sastoji od živih stvari.

Sve žive stvari, biljke i životinje, su izgradjene od neorganskih elemenata, uglavnom od vodonika, kiseonika i ugljenika, plus neke male količine drugih elemenata.

I ovde možemo da koristimo interesantnu frazu za opis, "Celina je veća od sume njenih delova."

Suma neograniskih elemenata koju mi zovemo, na primer, drvo, ili pas, je živa.

Ukoliko vi izanalizirate sve te delove, same za sebe, ili čak i kolektivno, oni nisu živi.

Aranžman ih čini živim.

Ukoliko razdvojite psa ili drvo u njegove zasebne delove, on će umreti.

Znanje dinamike izmedju atoma ugljenika i kako oni funkcionišu, ili da kombinovanje vodonika i kiseonika može da izazove brzo sagorevanje, ili čak eksploziju, ne obezbedjuje objašnjenje u vezi kako drvo funkcioniše, sa njegovim listovima koji pretvaraju ugljen-dioksid u kiseonik i ugljenik, kanale koji prenose biljni sok iz listova do korena itd.

Slično tome, pas, kao biološki sistem, funkcioniše na višem stepenu složenosti nego neorganski elementi od kojih se sastoji.

Živo telo prevazilazi svoje neorganske delove.

Razmatranje veze izmedju živih stvari i njihovih neorganskih delova na ovaj način pomaže nam da razumemo vezu izmedju kulture i ljudi.

Kultura i društvo obuhvataju treći stepen.

Ljudska bića su životinje, i stoga smo organski sistemi.

Mi smo razvili vrlo složenu vezu izmedju nas, više složenu nego druge životinje.

Ta složenost povezuje ljude zajedno u zajednice i društva.

Veze su simbolične, ne genetske kao u biološkim sistemima.

Društveno-kulturni stepen, kultura i društvo, se stoga prenosi kroz ljude i prevazilazi ljude.

Kultura ima "svoj sopstveni život" koji je simboličan više nego genetski.  Na ovaj način je "živa" stvar.

Ona funkcioniše na višem stepenu složenosti nego organski.  Ona je superorganična.

Stoga postoji paralela u vezama izmedju neorganskog i organskog, kao i izmedju organskog i superorganičnog.

Pojam kojeg je razvio Durkhaim, “društvena činjenica,” je iskazan u ovom razumevanju.

Ljudska bića imaju misli i ponašanja.

Ona su prenešena kroz pojedince.

Ona deluju, medjutim, zajedno, kao sistem zaseban od pojedinaca –– društvo.

Nemojte na psa gledati kao atom ugljenika ili molekul ugljenika i vodonika.

Slično tome, nemojte na zajednicu, instituciju, društvo gledati kao na ljudsko biće.

Nemojte antropolizirati kulturu.

Ona možda ima svoj sopstveni život, ali njen život je sličniji životu amebe nego ljudskog bića.

––»«––
Ukoliko kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da priznate autora
i povežete se nazad na www.cec.vcn.bc.ca
Ovu veb lokaciju održava Mreža vankuverske zajednice (VCN)

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 2012.06.29

 Glavna Stranica