Ana sayfa
 Katılımcı Yönetim
Çeviriler:

'العربية / al-ʿarabīyah
Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / hindī
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski
Türkçe

                                        

Diğer Sayfalar:

Kısımlar

Site Haritası

Anahtar Kelimeler

Ulaşım

Faydalı Dokümanlar

Yararlı Linkler

İçindekiler:

İçindekiler:

İçindekiler:

İçindekiler:

İçindekiler:

İçindekiler:

İçindekiler:

İçindekiler:

ÇALIŞMA PLANI HAZIRLANMASI İÇİN KILAVUZ

Katılımcı Yönetimin Ana Aracı

yazan: Phil Bartle, PhD

çeviren: Nesrin Yılmaz


Gert Lüdeking'e ithaf edilmiştir

Teknik Referans

Özet:

Burada altı aylık yada bir yıllık çalışma planları yazımı için tavsiyeler ve yol gösterici ilkeleri açıklanır. Bu döküman katılımcı yönetim ile ilgilidir. Sizin, çalışanların ve yöneticilerin çalışma planını birlikte oluşturacakları bir çevre kurmaya ihtiyacınız vardır.

Çalışma planı hazırlanması için en iyi zaman genel incelemeyi takip eden birkaç gündür. Yıllık Çalışma Planı (YÇP) için bu, Yıllık Değerlendirme'yi (YD) takip eden birkaç gündür. En önemlisi, hazırlanmasını takip eden birkaç gün içinde plan çoğaltılmalı ve bütün katılımcılar arasında dağıtılmalıdır. Şeffaflık katılımcı yönetim için çok önemlidir.

Genel bütçe önceden kabul edilmiş, yada çalışma planına bağlı olsa da birçok yönden çalışma planı bir önergeye benzer.

Herhangi bir planlamada olduğu gibi, grupça hazırlanmış olsun olmasın, siz (1) dönemin sonunda nerede olmak istediğinizden başlayarak geriye dönük olarak düşünmelisiniz, ve bulunduğunuz yerden olmak istediğiniz yere ulaşmak için gerekli olan basamakları oluşturmalısınız, ayrıca (2) siz yönetimin en önemli dört sorusunu gözden geçirmeli, tartışmalarınıza ve fikir yürütmelerinize taslak olarak kullanmalısınız.

Çalışma planı belirli bir dönem boyunca (6 yada 12 aylık) çözülmesi gereken sorunların tespiti ve çözüm yöntemlerinin belirlenmesi için yapılacak planlamada bir araçtır. Bu standart bir yönetim aracıdır. Personel yönetime katıldığında, ne olduğunu öğrenmeye ihtiyaç duyar. Siz, personelin plan yapmaya katılımı için oluşturulacak bir çevrede ayrıca bir eğitim süreci belirlemelisiniz.

1. Giriş:

Giriş kısmı iki bölümden meydana gelir:
 • Bu dökümanı kimler kullanabilir; ve
 • Çalışma planları neler DEĞİLDİR.

1.1: Bu Dökümanı Kimler Kullanabilir:

Bu kılavuzlar, personelleri yada müşterileriyle çalışan yöneticiler ve koordinatörleri hedef alır. Ancak çalışma planları hazırlamak özellikle benzersiz birşey oluşturmak değildir, ve burada verilen öneriler bütün planlayıcılar, yöneticiler ve uygulayıcılar, devlet bakanlıkları, sivil toplum kuruluşları, ve özel sektör kuruşları için yararlıdır.

Personeli bir plan yapmaya yada oluşturmaya teşvik ettiğinizde onlara, katılımcı bir süreci yönetmede öğrenmeleri gerekenlere yardım amacıyla bu döküman temin edilebilir. Plan, organizasyon için bir kılavuzdur, ve eğer personel onun hazırlanmasına dahil olursa büyük bir ihtimalle onlar plana “sahip” olacaktır ve uygulanması süresince kullanacaktır.

1.2: Çalışma Planları Neler DEĞİLDİR:

Başlangıçtan itibaren çalışma planları hakkındaki iki varsayımdan kurtulmak önemlidir: (a) çalışma planı sadece bütçeden ibarettir, ve (b) çalışma planı sadece bir tarifeden oluşur. Birçok yönetici bahsedilen yanlış varsayımları öngördükleri zaman çalışma planları reddedildiğinde hayal kırıklığına uğrarlar.

Birçok finans ve yönetim kurumları fonların söz konusu dönemde ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla bir çalışma planı talep ederler. Bu nedenle, birçok yönetici yanılsamalı olarak bütçenin çalışma planının merkez (yada tek) unsuru olduğunu varsayar. Onun çok ötesindedir. Bütçe, elbetteki, gereklidir ancak bütçede yeralan herbir maddenin gerekli olduğu kanıtlanmalıdır. Bunların haklı çıkarılması bu dökümanın konusu olan çalışma planı yazımının kendisidir (bütçenin çalışma planının en sonuna ek olarak ilave edilmesi en ideal olanıdır).

İkinci yanlış varsayım ise çalışma planının bir tarife olmasıdır. Bir koordinatör günlük olarak ilgili dönem için tarife hazırlanmasında, yapılması gerekenler hakkında liste oluşturmada zorlanabilir. Tarife, tartışmasız, yararlı olsa da çalışma planının kendisi değildir (yani tarife hangi hedeflerin ve sonuçların nasıl ve neden kazanılması gerektiğini ortaya çıkarmaz). Bunun yanında, tarife istenilen günlük aktivitelerin listesi olabilse de, gerçek yaşamda böylesi bir liste tam olarak uygulanamaz. Acil olarak diğer görevler ortaya çıkar, beklenmedik ziyaretçiler (örneğin bağışta bulunanlar yada uzak VİP’ler gibi) gelebilir, planlanan toplantılar iştirak eden diğerlerinin beklenmedik işleri yada ziyaretçileri nedeniyle başka bir güne ertelenmek zorunda kalabilir, ve bunun gibi nedenler. Sabit bir tarife yerine bu döküman herbir sonucun yada amacın beklenen bir sürede tamamlanmasını içeren bir zaman sürecine sahip olmasını önerir, ve böylesi bir yaklaşım bir tarife hazırlanmasında mekanik bir yaklaşım olmaktansa daha organik ve değişebilendir.

Bu iki yanlış varsayımdan kurtulduktan itibaren devam etmek ve uygun bir çalışma planı hazırlamak mümkündür. Bunun nasıl hazırlanacağı aşağıdaki kılavuzda belirtilmiştir.

2. Çalışma Planı Nedir?

Çalışma planı bir argümandır; verilen bir süre içindeki aktiviteleri planlamak amacıyla yazılır, öncelikli olarak karar veren merciileri kabul edilmesine ikna etmek, ve sonrasında beklenen süre içinde uygulanması gereken aktivitelere yol gösterici olmak amacı taşır. Bu bölüm üç kısımdan oluşur:
 • Çalışma Planları Neden Yazılmalıdır?
 • Tartışma Nedir? ve
 • Çalışma Planının İçerdiği Zaman Süreci.

2.1: Çalışma Planı Neden Hazırlanmalıdır?

Çalışma planı hazırlamanın amaçları çeşitlidir. Buna rağmen asıl amaç genellikle unutulur; bu, çalışmayı planlayacak genel bir çerçeve sağlayan bir planlama ve yönetim enstrümanıdır (aracıdır), ve işlerin söz konusu dönem içinde yürütülmesinde bir kılavuzdur. Bu ayrıca, bağışta bulunan kurumlar ve yönetim organları tarafından verilecek bağışın gerekli olduğunu kanıtlayan bir döküman olarak kullanılır (ve ilk amacın kolaylıkla unutulmasının nedeni budur; bazı yöneticiler kendi çalışmaları için kullanışlı bir araç olarak görmek yerine onu, gerekli bir zahmet olarak görürler). Ayrıca o, şeffaflığa katkıda bulunan bir dökümandır, çünkü çalışma planının kopyaları varolunan dönem içinde ihtiyacı olan yada sizin çalışmalarınızın nasıl olduğunu ve nedenlerini bilmeye hakkı olan kişilere veya kurumlara verilebilir.

Birçok yönden çalışma planı bir önergeye benzer. Farklı olan yönü, bir çalışma planının önceden kabul edilmiş olan bir projeye bağlı olması, ve o projede veya programda belirli bir zaman sürecini öngörmesidir. Çalışma planı çözülmesi gereken sorunları belirler (amaç olarak), onları hedefler olarak sınırlı, belirgin ve kanıtlanabilir yapar, gerekli olan kaynakları ve üstesinden gelinmesi gerekilen engelleri gösterir, bir stratejinin altını çizer, ayrıca hedeflere ulaşmak ve sonuçları tamamlamak amacıyla atılacak adımları belirler. Bir önerge çoğunlukla aynı görevler içindir, ancak projenin varolduğu bütün bir dönem için geçerlidir, ve o projenin kabul edilmesini sağlamak amacıyla önceden hazırlanır.

Kaynakları edinmek amacıyla, bütçede gösterilen mali durum da dahil, çalışma planı fonların verilmesi için bir gerekçe işlevi görür. Kabul edilmesinden itibaren çalışma planı hedeflere ulaşmak için atılacak adımlara bir kılavuz görevi görür, yazılıdır böylece içerde yada dışarda uygulayacak gruptaki herkese açıktır, hedefleri ve sonuçları belirtir, ayrıca yapılması gerekenleri haklı gösterir.

Bu nedenle bir çalışma planı uygulayıcıların, hedef grupların (yararlanacak kişilerin), yöneticilerin, planlamacıların, komiteler ve yönetim kurumlarının, bağışta bulunanların, sadece projelerin değil ancak ayrıca programların, bunların yanında proje dökümanlarından bağımsız olarak çalışan organizasyonların ihtiyaçlarına cevap verir.

2.2: Tartışma Nedir?

Çalışma planı bir tartışmadır. (1) Tartışma herbirinin bir öncekinden ortaya çıktığı birbirine bağlı açıklamaların mantıksal bir düzenidir. Aşağıda tanımlanan farklı bölümler bir bütün argümanı oluşturan bu türden birbirine bağlı iddiaları listeler.

Dipnot (1): Buradaki “tartışma” kavramını kavga kavramıyla karıştırmayın. Mantıksal olarak tartışma birbiriyle ilgili yada birbirine bağlı iddiaların birlikte mantıksal bir sonuca eriştiği seridir.

Tartışmayı basit ve kolayca okunup anlaşılır hale getirmek için çalışma planı yazımı sadece tartışmanın kendisini kapsar, ve ilgili detayların hepsi dökümanın en sonunda eklerde belirtilir.

Bir tartışma olarak çalışma planı şöyle tanımlanabilir: (a) bir problem yada problemler vardır (mantıklı nedenler için seçilmiş olan); (b) bir çözüme ihtiyaç duyulur; (c) çözüm hedeflerin, amaçların ve stratejinin parçası olarak yapılması gerekenlerin listesini içeren çalışma planıdır; (d) strateji çözülmesi gereken problemlerin türüne, problemlerin çözümünde kullanılabilecek kaynakların imkanına ve üstesinden gelinmesi gereken engellerin çeşidine bağlıdır. Amaçlar ve hedefler (başarıldığında) projenin sonucudur, buna rağmen kaynaklar (kullanıldığında) projenin girdisidir ve stratejinin amacı girdilerin sonuca dönüşmesidir.

2.3: Çalışma Planı Ne Kadarlık Bir Zaman Sürecini Kapsamalıdır?

Bir çalışma planı için en ideal zaman süresi altı yada oniki aydır. Üç aylık bir süre, planı hazırlamak için gereken zaman ve çaba dikkate alındığında çok kısadır. Yirmidört aylık bir süre ise çok uzun olabilir, çünkü bütün bir yıl boyunca şartlar değişebilir, ve yılın sonunda amaçlar ve öncelikler tamamen farklı olabilir. Bunlar yıllık değerlendirmeleri izlemelidir.

Bu, taştan tabletlere yazılmış bir kural değildir. Elbette ki bir çalışma planının üç aydan kısa yada altı aydan uzun olmasını gerektiren özel nedenler olabilir.

3: Çalışma Planı Yapısı ve İçeriği:

Bu bölüm çalışma planına neler eklemeniz gerektiğini, ve ne şekilde düzenlemeniz gerektiğini içerir. Bölüm aşağıdaki alt başlıkları içerir:
 • Kısaca yada Yönetim Özeti;
 • Giriş ve Arka Plan (Problemler);
 • Amaçlar ve Hedefler (Çıktılar);
 • Kaynaklar ve Engeller (Girdiler);
 • Strateji ve Eylemler (Girdi ve Çıktılara bağlı olarak);
 • Ekler (Bütçe, Zamanlama ve Diğerleri).

3.1: Kısaca yada Yönetim Özeti:

Bu bölüm en sonunda yazılmalıdır ve bir giriş değil ancak özet olduğundan emin olunmalıdır. En uygun olanı yarım sayfayı içeren bir yada iki paragraftan oluşmasıdır. (Ayrıca bakınız öneriler yada rapor yazma kılavuzu).

3.2: Giriş ve Arka Plan:

Kısa bir çalışma planında giriş ve arka plan kısa bir bölüme sığdırılabilir. Uzun bir planda onların iki ayrı bölüme ayrılması daha iyi görünebilir (ve okunması daha olasıdır).

Giriş bölümü çalışma planını tanıtmalıdır. Bu şekilde yazılınca çok açıkmış gibi gelebilir ancak birçok planlamacılar ve yöneticiler uzun, geçmişe dayanan ve analitik tanıtımlara kendilerini kaptırırlar böylece okuyucular çalışma planının asıl planlama kısmına geçmeden önce isteksizliğe kapılır yada sıkılırlar. ProDoc’tan yada öneriden çok fazla tekrar yapmayın yada yazı kopyalamayın; yazınızı bu bölümde çalışma planının öngördüğü süre boyunca ilgili malzemeye göre sınırlayın.

Arka Plan kısmı planlama süreci boyunca ulaşılması yada elde edilmesi gereken seçilmiş amaçlara (çıktılar) yol açan mantıksal bir tartışmayla başlar. Bu bölüm çalışma planının kapsadığı dönem boyunca gündeme getirilmesi gereken ilgili Problemleri ve Konuları içerir. Arka plan uzun yada tarihsel bir analiz olmamalıdır; sadece söz konusu süre için seçilen amaçları haklı gösteren sorunlar temin edilmelidir.

Arka plan şunları içermelidir:
 1. bir önceki altı ayda toplanan bilgiyi yada üç aylık planı, özellikle tavsiyeleri;
 2. projeyi etkileyen yada etkileyebilecek çevre koşullarındaki ilgili değişiklikleri;
 3. proje tasarımında değişimi gerektirecek ilgili herhangi etkiler yada proje aktivitelerinin sonuçları;
 4. Tedbir ve Program dökümanları da dahil uygun dökümanlardaki ilgili paragrafları; ve
 5. planlanan dönem için seçtiğiniz amaçlarınızı ve sonuçları haklı gösterecek diğer herhangi referansları.

Proje dökümanı (yada çalışma planınızda tespit edilen amaçlarınızı doğrulayacak ilgili diğer herhangi döküman) uzun olabilir ve ayrı birçok amaçları yada sonuçları içerebilir. Çalışma planınızın kapsadığı dönem boyunca bunların hepsinin ele alınması gerekmez. Çalışma planınızın arka plan bölümü neden onların bazılarını seçtiğinizi ve diğerlerini eklemediğinizi açıklayacak mantıklı tartışmaları içermelidir.

Ana belgedeki (örneğin proje dökümanı, program belgesi, teklif, yada poliçe kağıtları) arka plan bilgilerini kopyalamamalı yada tekrar etmemelisiniz; o bilgiler genel olarak projeyi yada programı doğrulamada yararlı olmuştur ancak çalışma planınızın bellirli bir zaman sürecinde yararlı değildir. Çalışma planınızın arka plan kısmına özellikle ilgili dönem boyunca başarmak istediğiniz sonuçları ve amaçları gösteren bilgileri yada referansları dahil etmelisiniz.

3.3: Amaçlar ve Hedefler:

Bir diğer CMP kılavuzunda (2) dikkat çekildiği üzere amaçlar, hedefler ve sonuçlar farklıdır ancak birbirine bağlıdır. Amaç genel ve geniştir, tespit edilen bir sorunu çözmektir. Bir amaç belirli, sınırlı, somut yada kanıtlanabilir olmadığından hiçbir zaman ulaşılabilir yada ulaşıldığı doğrulanabilir olmayabilir. Bir amaç aksine hedefi gösterebilir, çünkü hedef daha belirgin ve sınırlıdır, tamamlama süresi vardır, ve doğrulanabilir. Hedefler amaçlardan doğar yada üretilir.

Dipnot (2): Ayrıca bakınız "Proje Tasarımı Kılavuzları," bu dökümanımızda amaçlar ve hedefler arasındaki ilişki ve farklılıklar daha detaylı olarak açıklanmıştır.

Çalışma planı giriş ve arka plan bölümünden başlayarak amaçlar ve hedefler bölümüne doğru mantıklı bir ilerlemeye sahip olmalıdır. Arka plan çözülmesi gereken seçilmiş problemleri açıklar, amaçlar bölümü bu problemler için çözümleri tanımlar, hedefler bölümü ise daha açık, sınırlı ve doğrulanabilir amaçların kökenleridir.

Çalışma planınız için, arka plan bölümünde problemlere çözüm olarak ortaya çıkan, Hedefler burada sunulmalıdır, daha sonra özel amaçları edinmek için kullanılabilir.

Amaçlar proje dökümanının (yada daha önce bahsedildiği gibi bununla ilgili ve eşdeğer dökümanlar) amaçları arasından seçilmelidir, yada onlar önceki ilerleme raporunda ortaya çıkan ve belirlenen yeni sorunlardan ve çalışma planınızın arka plan kısmında açıklananlardan edinilebilir. Amaçlar hedeflerin herbirinden ortaya çıkar. Onlar burada yazılmalı, ve çalışma planının kapsadığı zaman süreci içinde belirli bir tamamlama zamanı tespit edilmelidir. Ayrıca bak SMART.

Proje dökümanında yada buna eşdeğer belgelerde açıklanan amaçların hepsinin dahil edilmesi gerekli değildir. Çalışma planının kapsadığı süreye uygun olanlar ve yukarıda tanımlandığı gibi arka plan bölümünde kanıtlanan (problemlerin tespiti) amaçlar seçilmelidir.

Çalışma planının seçilmiş amaçları (yada sonuçları, eğer bunlar ortaya çıkmasını sağlayan amaçlardan daha belirgin iseler,) çalışma planının ama unsurlarıdır. Bunlar, alınması gereken önlemlerin ve katlanılması gereken maliyetin nedenlerini belirler. Bunlar çalışma planının çekirdeğidir. Çalışma planının kapsadığı dönem sonunda nereye varmak istediğinizi gösterirler.

3.4: Kaynaklar ve Engeller:

Giriş ve arka plan bölümlerinde olduğu gibi, kaynaklar ve engeller bölümü çalışma planınızın bütününün ne kadar uzun olacağına bağlı olarak bir yada iki bölümden oluşabilir.

Engeller bölümü amaçlara ulaşabilmek için üstesinden gelinmesi gereken herhangi sınırlamaları yada zorlukları tanımlamalıdır. Ayrıca bu bölüm, engelleri nasıl çözmeyi planladığınızla ilgili kısaca bilgi vermelidir.

Kaynaklar bölümü tespit edilen ve seçilmiş olan amaçlara ulaşmaya katkıda bulunabilecek ne türden (potansiyel) girdilerin belirlenebileceğini içermelidir. Mali kaynaklar üzerinde çok fazla durmayın, bunun yerine okurları ekte belirtilen bütçeye yönlendirin. İlgili sürede hazır nakit olması gerekmeyen kaynakları belirtin; çalışanlar ve personel dahil (örneğin gönüllüler), ortaklar (kişiler ve kurumlar), danışmanlar, arazi, sermaye, araçlar, kullanılabilecek alınmış yada ticari diğer stoklar, ve belirlenen amaçlara ulaşmada mobilize olabilecek yada kullanılabilecek diğer herhangi elverişli kaynaklar gibi.

3.5: Strateji ve Eylemler:

Yukarıda eşleşmiş bölümlerde olduğu gibi strateji ve eylemler kısmı birlikte bir yada iki bölümde ele alınabilir. Bunlar birlikte girdileri sonuçlara yada çıktılara nasıl dönüştürmeyi istediğinizi açıklar.

Çalışma planınızın Strateji bölümü amaçlara ulaşmak üzere yada önceki bölümde belirtilen çıktıları sağlamak amacıyla kaynakları nasıl dönüştürmeyi, engelleri nasıl aşmayı, tanımlanan girdileri (kaynakları) nasıl kullanmayı istediğinizi kapsamalıdır.

Çalışma planlarının en iyisinde birçok alternatif strateji listelenir, bunlar arasından biri seçilir ve seçimin neden bu yönde yapıldığının nedenleri belirtilir. Çalışma planınız uzun olmayabilir, ve alternatif koşullar dışarda bırakılabilir. Alternatiflerin dahil edilmesinin gerekli oldup olmadığına karar vermeniz gerekir.

Eylemler çıktılar yerine kesinlikle girdiler içindedir. Eylemler öncelikle stratejiye aittir çünkü girdileri sonuçlara dönüştüren aktivitelerdir. Hedeflerin ve amaçların projenin çıktıları (sonuçta ortaya çıkanlar) arasında olduğu durumda, kaynaklar projenin girdileri (içine alınanlar) arasındadır.

Eylemin, girdilerin çıktılara nasıl dönüşmesi gerektiğini tanımlayan stratejinin açık sonucu olmasına izin verin. Bu bölümde listelenen herbir eylem çıktılardan (amaçlar, hedefler) biriyle ilgili olmalıdır, ve tanımlanan eylemin ilgili amaca ulaşmada nasıl katkı sağlayacağı açık olmalıdır.

3.6: Ekler, Bütçe ve Zamanlama da Dahil:

Çalışma planınızın metni 3.1 ve 3.5’de tanımlanan bölümleri içerir. Buradaki eklerin amacı yazıya ilavedir, yani yazının içerdiği tartışmaya destek olarak detay sunmaktır. Bütçe ve zaman programı bu detaylar arasındadır.

Çalışma programı için ayrılacak bütçe çalışma planının ana metninde değil ekte sunulmalıdır. Önemli olsa da çalışma planı argümanının bir parçası değildir, ancak tartışmayı destekleyecek detaylardan biridir. Bu, eklerden ilki olabilir.

Bütçenin herbir unsuru bir yada daha fazla amaçlarla (çıktılar) ilgili olmalıdır. Bazı bütçe unsurları (örneğin ulaşım, posta ücreti, fotokopi, telefon, elektronik posta) birçok çıktılar arasında isteğe bağlı olarak bölünmelidir, çünkü bunlar hepsini destekler. Çalışma planı metninde belirtilen herhangi bir bölümle ilgili olmayan bütçe unsurları dahil edilmemelidir.

Çalışma planı zamanlaması isteğe bağlıdır. Bazı koordinatörler süreç boyunca hergünün planlanması gerektiğini düşünürler. Burada tavsiye edilen, belirtilen herbir amacın (yada çıktının) tamamlama süresinin liste olarak düzenlenmesidir, ve herbiri için makul bir zaman sürecinin tahsis edilmesidir; örneğin herhangi bir amaç, belirtilen iki tarih, mesela ayrı bir haftada, arasında bir günde tamamlanabilir. Bu, daha esnek ve uygun olanıdır. Bu nedenle alınacak önlemler için belirlenecek tarihler isteğe bağlıdır.

Eğer metinde (çalışma planındaki tartışmada) diğer herhangi bir detaydan bahsedilmişse, bunlar en sondaki eklerde sunulabilir, böylece argümanın yığın haline gelmesi engellenecektir. Bu isteğe bağlıdır.

Metin, uygun olan her yerde eklerin her birini referans olarak göstermelidir. Metinde referans olarak gösterilmediği sürece hiçbir ek dahil edilmemelidir. Böylece ekler gerekli detayları sağlar, ancak okurun argümanın bütününü takip etmesini engellememesi ve yukarıda açıklanan bölümlerin birinden diğerine geçilmesine engel olunmaması amacıyla yazının en sonunda sunulurlar.

4: Çalışma Planının Genel Akışı:

Eklerin dahil edildiği çalışma planının yapısında ve taslağında not edilmelidir. Bunlar, özellikle bütçe, çalışma planının bütününün gerekli parçalarıdır ancak bunlar önemli bir amaç için çalışma planının en sonundaki ekler kısmında sunulur.

Çalışma planı metni birçok bölümden (giriş, arka plan, hedefler, amaçlanan sonuçlar, kaynaklar, engeller, strateji, eylemler) meydana gelir. Bunların hepsinin bütünü tek bir argümanı oluşturur, ve herbir bölüm bir diğerine bağlıdır.

 • Arka plan sorun(lar)ı tespit eder; sonra
 • Hedef çözümleri belirler; sonra
 • Amaçlar (çıktılar) belirli ve doğrulanabilir olan hedefleri arıtır; sonra
 • Kaynaklar ve engeller amaçlara ulaşmada nelerin kullanılabileceğini yada kullanılamayacağını gösterir; ve bunu takiben
 • Strateji, belirli yada kesin eylemlerle birlikte, girdilerin sonuçlara nasıl dönüştürüleceğini gösterir.
Bu bölümleri birbirine bağlayan mantık bir argüman oluşturur.

Argüman takip etmesi kolay, basit sözcükler ve dilbilgisiyle yazılmış, ve bir bölümü diğerine bağlamada kolay ve sorunsuz olmalıdır. Argümanı daha anlaşılır ve şeffaf yapmak amacıyla detaylar, özellikle maliyetle (bütçe) ilgili ve diğer detaylı listeler, eklerde sunulur.

Hatırlayınız ki çalışma planı metni herbir bölümü kendisinden önce ve sonra gelen bölüme bağlayan mantıksal tek bir argümanı içerir. Ekler kısmı argümanı destekleyen detayları içerir, ancak argümanı yığın haline getirmemek için ana metine dahil edilmez.

5. Sonuç:

Bir çalışma planı herhangi bir projeyi yada düzenli aktiviteleri ve programları planlama, yürütme, uygulama ve kontrol etme açısından gerekli bir araçtır. Bu, ana metni meydana getiren mantıksal bir tartışmaya dayanır, ve tartışmayı destekleyen detayları sağlayan eklerle birlikte ele alınır.

Buradaki kılavuz dökümanı bir çalışma planının oluşturulması ve içeriği konusunda detaylar sağlar, ve ilgili kılavuzlar olan rapor yazımı ve öneri sunumu ile birlikte okunabilir.

––»«––

©Yayın Hakkı 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Site Dizaynı Lourdes Sada tarafından yapılmıştır.
––»«––
Son Güncelleme: 27.11.2011

 Ana Sayfa

 Katılımcı Yönetim