Pàgina d'inici


Traduccions:

English
Español
Français
Italiano
Polszczyzna
Português
Romãnã
Русский

                                        

Altres formats:

Text
Word
Power Point

Altres pàgines:

Mòduls

Mapa de la web

Paraules clau

Contacte

Documents útils

Enllaços útils

Continguts:

Continguts:

Continguts:

Continguts:

Continguts:

Continguts:

Continguts:

Continguts:

Continguts:


QUÈ ÉS COMUNITAT?

Una perspectiva sociològica

per Phil Bartle, PhD

traduït per Esperanza EscalonaIntroducció:

Un dinamitzador, animador o activista és una persona que intenta engegar (dinamitzar, animar) una comunitat. El material de formació d'aquesta web va dirigit als dinamitzadors i als seus caps, explicant mètodes per aconseguir que una comunitat es mobilitzi.

Però què és una comunitat?

La naturalesa de les comunitats:

Com la majoria de les coses en les ciències socials, el concepte de comunitat no és fàcil de definir. Utilitzem molt la paraula, però en aquesta formació és important preguntar més seriosament què és.

En primer lloc, s'ha de deixar clar que "comunitat" és un model, un patró. No podem veure una comunitat sencera, no la podem tocar, i no la podem experimentar de manera directa. Vegeu la història de l'elefant. Com les paraules "turó" o "floc de neu", una comunitat pot tenir formes, tamanys, colors i localitzacions molt diverses, i no hi ha dos d'iguals.

Encara més important, una comunitat no és només la gent que hi viu. Normalment, una comunitat ja existia quan cap de les persones que hi viuen ara encara no havia nascut, i probablement continuarà existint quan totes aquestes persones hagin marxat. Una comunitat és quelcom que va més enllà dels seus components, la gent que hi viu o els membres de la comunitat. Una comunitat pot tenir membres que s'hagin traslladat, temporalment, a altres llocs. Potser alguns d'aquests voldrien tornar, però no tots ho fan.

Una "comunitat" pot, en alguns sentits, no tenir ni tan sols una localització física, sino que pot estar definida com un grup de persones amb un interès comú. De tota manera, en el material de formació que presentem en aquesta pàgina web, la "comunitat" que és objecte d'atenció d'un dinamitzador, sí té normalment una localització geogràfica física.

Una comunitat és un model sociològic:

El concepte de comunitat no és només un "model" (patró), és un "model sociològic". És un conjunt d'interaccions, de comportaments humans que tenen significat i expectatives entre els seus membres. No només acció, sino accions basades en expectatives, valors, creences i significats compartits entre els individus.

Per entendre com funciona una comunitat, i com canvia, és necessari aprendre una mica de la ciència de la sociologia. El dinamitzador és un científic pràctic; un sociòleg. Mentre un científic pur s'interessa per com funcionen les coses, el científic pràctic s'interessa en agafar aquests coneixements i obtenir resultats útils.

Una comunitat té límits poc definits:

Quan una comunitat en particular és un poblet petit, separat d'altres pobles per uns pocs kilòmetres, en una àrea rural, els seus límits semblen, en un principi, molt simples. Es pot considerar que aquest model d'interacció humana consisteix només en relacions entre els residents que viuen dintre d'aquesta localització, dintre del poble.

Però els residents interaccionen també amb gent de fora del poble. Es casen amb persones dels voltants però també de lluny, i potser marxen a viure fora o porten l'esposa a viure amb ells. Després d'un temps, els residents del poble poden tenir germanes, germans, cosins, pares i altres parents vivint en altres llocs. Els límits d'aquesta comunitat ja no són tan precisos.

Poden existir comunitats dintre de comunitats:

Hi pot haver comunitats dintre de comunitats més grans, incloent-hi districtes, regions, grups ètnics, nacions i altres límits. Pot haver-hi matrimonis i altres interaccions que enllacin pobles d'ambdós costats de les fronteres entre nacions.

Les comunitats es poden traslladar:

A més, quan la tecnologia no es basa en l'agricultura local, els residents de la comunitat poden ser físicament mòbils.

Poden ser pastors nòmades que es traslladin llargues distàncies amb els seus ramats. Poden ser grups de pescadors que es traslladen de tant en tant seguint els bancs de peixos. Poden ser caçadors que es traslladen seguint les seves peces.

Les comunitats urbanes són especials:

En àrees urbanes, una comunitat pot ser un grup petit d'uns quants habitatges on hi viuen persones d'un origen comú. Aquesta comunitat, al seu torn, pot ser part d'una comunitat de veïns, d'un barri o d'una altra divisió urbana local.

A mesura que els límits s'eixamplen, hi ha més heterogeneïtat (diferències d'origen, idioma, religió o altres trets que poden formar una identitat comuna). Al seu torn, pot ser part d'una municipalitat més ampla, que, al seu torn, pot ser part d'un conglomerat que inclogui una gran ciutat.

En general (amb algunes excepcions) una comunitat urbana té uns límits menys definitits, és més difícil de delimitar, és més heterogènia (variada, diversa), més complexa, i més difícil d'organitzar utilitzant els mètodes estàndard de desenvolupament comunitari, i té uns objectius més complexos i sofisticats, que les comunitats rurals.

La perspectiva social dels assentaments humans:

Un assentament humà, o comunitat, no és una simple col·lecció de cases. És una organització (social i cultural) humana. (Les cases, que són productes culturals de la humanitat, pertanyen a una de les sis dimensions de la societat o cultura, la dimensió tecnològica , tal com s'explica més endavant).

Tampoc és només una col·lecció d'éssers humans individuals; és un sistema socio-cultural; està organitzat socialment. Això vol dir que cal que sàpigues algunes coses sobre la societat - coses que s'aprenen gràcies a la sociologia.

La comunitat té una vida pròpia que va més enllà de la suma de les vides de tots els seus residents. En tant que organització social, una comunitat és cultural. Vegeu Cultura. Això vol dir que és un sistema de sistemes, i que es compon de coses que s'aprenen més que no pas de trets transmesos per gens i cromosomes. Tots els elements socials o culturals d'una comunitat, des de la seva tecnologia fins a les seves creences compartides, es transmeten i emmagatzemen mitjançant símbols.

L'animació social (promoure la participació comunitària o l'autoajuda) mobilitza i organitza una comunitat. Això vol dir que l'organització social de la comunitat, poc o molt, canviarà. El dinamitzador o activista, per tant, és un agent del canvi social, un catalitzador. Entendre la naturalesa del canvi social, la seva naturalesa social, en una comunitat, hauria de formar part de la capsa d'eines del dinamitzador.

Un activista ha de conèixer la societat:

Pot resultar perillós jugar a canviar quelcom que ignores. Per tant, és responsabilitat del dinamitzador conèixer una mica de les ciències de l' antropologia i sociologia(1).

Un dinamitzador és un sociòleg pràctic, per tant ha de conèixer alguns trets importants de la matèria. (Si bé la dinamització és una ciència social aplicada, no és el mateix que l'enginyeria social. Vegeu Enginyeria Social).

Encara que la ciència de la sociologia normalment s'ensenya a nivell universitari, i un sociòleg és un llicenciat universitari, tu no necessites tota aquesta educació formal. Començant des d'aquí, fent potser una mica d'investigació bibliogràfica per tu mateix, pots aprendre el que necessites sobre sociologia per entendre la naturalesa social de les comunitats.

La cosa més important que s'ha d'aprendre ja s'ha mencionat abans, que un organisme social com ara una comunitat té una vida pròpia que va més enllà de les vides dels seus residents. Aquests individus tenen els seus propis canvis mentre es desenvolupen com a éssers humans. Neixen, es fan grans, es transformen en adults, es casen, troben feina, alguns esdevenen líders reconeguts, tenen fills, moren. Tots aquests canvis personals en els individus no canvien, per sí mateixos, la societat o una comunitat. De fet, tal i com es consideren, contribueixen a l'estabilitat de la societat, i a la continuació de la comunitat.

La segona cosa que s'ha d'aprendre també s'ha mencionat ja breument. Tots els trets socials i culturals es transmeten mitjançant símbols i no pas gens. El desenvolupament de la comunitat, que és una forma de canvi social, requereix un canvis en els missatges dels símbols i no pas enginyeria genètica.

Tingues presents els elements essencials d'una societat:

Si bé és cert que la sociologia en sí mateixa pot resultar interessant, el dinamitzador necessita saber més per ser un millor dinamitzador. Donat que la noció de "comunitat" és un model social, és important entendre la natura de "social".

Per exemple, quina és la "pega" que manté unida una comunitat (o qualsevol organització social)? Com poden els individus ser interdependents, fins i tot quan pensen que són organismes independents? Aquestes creences, fins i tot si no són acurades, serveixen algun propòsit a l'hora de sostenir o mantenir l'organització social?

És important que el dinamitzador copsi les interconnexions entre les dimensions culturals (descrites més avall) que comprèn una comunitat. Encara que els sociòlegs no es posin d'acord sobre la natura precisa d'aquestes interconnexions, tots estan d'acord en que la característica bàsica de la societat (i, per tant, de les comunitats dintre d'una societat) és que les dimensions culturals estan interconnectades.

Una comunitat, igual que altres institucions socials, no és només una col·lecció d'individus; és un conjunt canviant de relacions, incloent-hi les actituds i comportament dels seus membres.

Recorda que el teu objectiu és la potenciació comunitària. Saber què és una comunitat, i la seva naturalesa social i cultural, t'ajudarà a saber què és el que s'està potenciant mitjançant el teu esforç.

La cultura s'aprèn:

Ja hem dit abans que una comunitat és un organisme cultural, i que és quelcom que va més enllà dels éssers humans que la formen. La cultura, en les ciències socials, és molt més que l'òpera i el ballet, així doncs, què és?

La cultura consisteix en totes les coses, incloent-hi accions i creences que els éssers humans (en tant que animals físics) aprenen, el que els fa humans. La cultura inclou el comportament après, però no les coses determinades genèticament. La cultura s'emmagatzema i transmet mitjançant símbols; mai mitjançant cromosomes. Si bé part de la cultura s'aprèn durant l'infantesa (com ara, a parlar), altra part s'aprèn a l'edat adulta.

Quan l'activista es compromet a promoure el canvi social, està promovent l'aprenentatge de noves idees i comportaments.

Quan un nen aprèn cultura per esdevenir un adult, el procés s'anomena culturització o socialització. Quan la torna a aprendre una persona que es trasllada a una societat diferent o quan la comunitat d'una persona canvia, es diu aculturació. En tant que dinamitzador, estàs molt implicat en estimular el canvi social en una comunitat, i per això et trobaràs cara a cara amb l'aculturació. Per tant, necessites coneixements d'educació d'adults.

Aquesta definició sociològica de "cultura", que significa "sistema sociocultural", que és la societat en sí mateixa, no és la definició que es dona habitualment de cultura entre el públic, on la gent normalment pensa només en danses i timbals, o només les arts (que pertanyen només a una de les sis dimensions de la cultura, l' estètica).

La cultura transcendeix els humans

La cultura és superorgànica (i una comunitat és cultural). Entendre aquest concepte, "superorgànic", és important per entendre una comunitat.

De la mateixa manera que el nivell orgànic té la seva base en el nivell inorgànic (les cèl·lules vives estan compostes per àtoms inerts, etc; un gos o un arbre no són una cèl·lula encara que estan fets de cèl·lules), el superorgànic té la seva base en l'orgànic (la societat no és un ésser humà encara que està composta per éssers humans). Això vol dir que, durant l'animació (mobilització i organització) d'una comunitat, el dinamitzador sempre ha de ser capaç de separar el que està passant a tota la comunitat en general, del que està passant a individus en particular.

Utilitzem aquí la paraula "transcendir" en el sentit d'"anar més enllà de". En aquest sentit que la utilitzem, no té cap connotació religiosa.

Igual que un arbre, que un organisme viu transcendeix els seus àtoms, molècules i cèl·lules dels que està format, una comunitat, o qualsevol organització social (en un context cultural), transcendeix els éssers humans individuals que la formen. L'arbre o el gos no existirien sense els seus àtoms i cèl·lules, ni una comunitat sense els seus éssers humans individuals.

Els principis que afecten un àtom o una cèl·lula (en un gos o en un arbre) no són els mateixos que afecten el gos o l'arbre. Les forces que afecten a un ésser humà individual (en una comunitat) no són les mateixes forces que afecten el desenvolupament d'una comunitat.

Un bon dinamitzador ha d'entendre la naturalesa del canvi social en una comunitat, i ha de ser capaç de distingir-lo dels canvis que afecten als individus d'aquesta comunitat. Per aconseguir-ho, tu, com a dinamitzador, has de desenvolupar una perspectiva social, i veure com una comunitat transcendeix els seus residents.

Una comunitat és un sistema superorgànic:

Una comunitat pot ser vista com una mena d'organisme (és a dir, que està organitzada, que té òrgans). Viu i funciona fins i tot si els seus membres humans van i vénen, neixen o moren.

Igual que una cèl·lula viva, planta o animal, transcendeix els seus àtoms, una institució, un patró de conducta o una comunitat transcendeix els seus éssers humans individuals. El comportament d'un àtom o el cicle vital d'una molécula tenen lloc d'acord amb un conjunt de forces diferents al de la planta o animal viu en el que es troben l'àtom o la molécula.

De la mateixa manera, doncs, un ésser humà individual està subjecte a un conjunt de forces diferents al de l'organització social (com ara una comunitat) en la que es troba. Una creença, per exemple, és compartida per persones vives, però pot continuar viva en la ment d'altres persones molt més enllà de la mort de les primeres. El mateix passa amb una institució com ara el matrimoni, una organització com ara una força aèria, una ciutat com ara Kumasi, un costum com ara fer una encaixada de mans, una eina com una aixada, o un sistema com ara el màrqueting. Tot això transcendeix als éssers humans individuals que ho formen.

Una societat, doncs, és un sistema; no un sistema inorgànic com ara un motor, no un sistema orgànic com un arbre, sino un sistema superogànic construit d'idees adquirides, esperances i comportaments dels éssers humans. Pensa en tres nivells d'organització: inorgànic, orgànic i superogànic.

Encara que una comunitat és un sistema cultural (en el sentit de que transcendeix les persones individuals), no has d'assumir que una comunitat és una unitat harmoniosa. No ho és. Està plena de faccions, lluites i conflictes, basats en diferències de gènere, religió, accés a la riquesa, ètnia, classe, nivel educatiu, ingressos, propietat del capital, idioma i molts altres factors.

Per promoure la participació i desenvolupament comunitari, la feina del dinamitzador és unir aquestes faccions, encoratjar la tolerància i l'esperit d'equip, i arribar a decisions de consens. Per poder promoure el canvi social en una comunitat, has de saber com funciona aquest sistema i, per tant, com respondrà als canvis, a les teves intervencions. Igual que un enginyer (científic físic pràctic) ha de saber com funciona un motor, el mediador comunitari (científic sociòleg pràctic) ha de saber com funciona una comunitat.

Per saber com funciona una comunitat, has d'evitar antropomorfitzar una comunitat. "Antropomorfitzar" vol dir assumir i aplicar característiques humanes a una cosa no humana (per exemple, pensar que els ànecs i els óssos tenen "famílies" quan la "família" és una institució humana). Una comunitat no parla, no pensa, no té sentiments, i no es comporta com un ésser humà. És una entitat superorgànica, i per tant es mou, respon, creix i es comporta moguda per uns principis, unes forces i uns mecanismes diferents als que regeixen l'ésser humà.

Dimensions de cultura; dimensions de comunitat:

Quan diem que una comunitat no és el mateix que un ésser humà, estem dient que no té emocions, un cap, pensaments, cames o una afició. Però té diferents parts, relacionades amb organitzacions socials, i amb la cultura més amb els éssers humans individuals.

Una manera important d'analitzar una comunitat, de dividir-la en parts diferents, és utilitzar les sis dimensions culturals. Utilitzem "dimensió" perque són categories analítiques, fetes per nosaltres, éssers humans, més que basades en parts observables (com parts del cos: cap, braços, cames). En un dels mòduls de formació, Investigació comunitària, veuràs que aquestes sis dimensions culturals (més la geografia i la demografia) es poden utilitzar com categories organitzatives per a la teva investigació, observació, i comprensió de la comunitat on tens previst treballar.

En matemàtiques, un objecte té tres dimensions (alçada, amplada i profunditat), quatre si incloem el temps. No importa si retalles aquest objecte en parts molt petites o com ho fas, cadascun dels trossos resultants continuarà tenint les quatre dimensions. El mateix passa amb una entitat sociocultural, com ara una comunitat. No importa si retalles una peça de cultura en trossos molt petits o de quina manera ho facis, sempre tindrà les seves sis dimensions.

Les sis dimensions de la comunitat són:

  1. Tecnològica,
  2. Econòmica,
  3. Política,
  4. Institucional (social)
  5. Ideològica-estètica, i
  6. Conceptual i de creences.

Cadascuna d'aquestes dimensions de la cultura es transmeten mitjançant símbols (no gens) i consisteixen en sistemes de idees i comportament apresos. No són "aspectes" de la cultura; són dimensions. Les dimensions culturals poden variar en tamany però, per definició, afecten al conjunt.

Totes són sistemes dintre de cada sistema social (o cultural). Es basen en un comportament après, adquirit, que transcendeix els individus que han après parts d'elles. Si falta qualsevol dimensió de la cultura, per definició, falten totes.

No pots "veure" una dimensió de la cultura o de la societat de la mateixa manera que pots veure una persona. Vegeu El conte de l'elefant.Cada individu manifesta cadascuna de les sis dimensions de la cultura. Per a ser socialment conscient, el dinamitzador ha de ser capaç d'analitzar totes les dimensions, i les seves interrelacions, fins i tot si només pot veure els individus, i no aquestes dimensions.

La dimensió tecnològica de la comunitat:

La dimensió tecnològica de la comunitat és el seu capital, les seves eines i coneixements, i la seva manera de relacionar-se amb el seu entorn físic. És la connexió entre la humanitat i la natura.

Recorda, no són les eines físiques per sí soles que fan la dimensió tecnològica de la cultura, sinó les idees apreses , idees i comportament que permeten als humans inventar, utilitzar, i ensenyar altres el que saben sobre les eines. La tecnologia és una dimensió cultural tant com ho són les creences i els models d'interacció; és simbòlica. La tecnologia és cultural.

Aquesta dimensió cultural és el que els economistes anomenarien "capital real" (en contrast amb el capital financer). És quelcom valuós que no es produeix pel seu consum directe, sinó per ser utilitzat per incrementar la producció (i, per tant, la riquesa) en el futur: inversió.

En el desenvolupament de la capacitat, és un dels setze elements de força que canvia (s'incrementa) a mesura que una organització o una comunitat esdevé més forta. En la guerra contra la pobresa, la tecnologia ofereix un ventall important d'armes.

Per a un individu o família, la tecnologia inclou la seva casa, els mobles i totes les coses de la casa, incloent-hi electrodomèstics i estris de cuina, portes, finestres, llits o làmpades. L'idioma, que és una de les característiques importants de l'ésser humà, pertany a la dimensió tecnològica (és una eina). Això també engloba mitjans de comunicació com ara la ràdio, els telèfons, la TV, els llibres i les màquines d'escriure (i ara, els ordinadors).

En una organització, la tecnologia inclou les taules, els ordinadors, el paper, les cadires, els bolígrafs, l'espai d'oficina, els telèfons, els lavabos i els espais de menjador. Algunes organitzacions tenen una tecnologia específica: pilotes i uniforms pels clubs de futbol; pissarres, pupitres i guix per les escoles; altars i bancs per seure-hi per les esglésies; pistoles i porres per les forces de l'ordre; transmissors i micròfons per les emissores de ràdio.

En una comunitat, la tecnologia comunitària inclou els seu serveis, com ara les latrines públiques i punts d'abastiment d'aigua, carreteres, mercats, clíniques, escoles, senyals de trànsit, parcs, centres comunitaris, biblioteques, camps esportius. La tecnologia comunitària de propietat privada pot incloure botigues, fàbriques, cases i restaurants.

Quan un mediador anima una comunitat a construir una latrina o un pou, s'introdueix nova tecnologia. Un pou (o una latrina) és una eina (i una inversió) tant com ho són un martell o un ordinador.

En general (amb alguna excepció) la tecnologia és potser la més fàcil de les sis dimensions per introduir el canvi cultural i social. És més fàcil introduir una ràdio de transistors que una nova creença religiosa, un nou conjunt de valors o un nou model de família. Paradoxalment, però, la introducció de nova tecnologia (ja sigui per invenció o per traspàs) comportarà canvis en les altres cinc dimensions de la cultura.

Recorda que sempre hi ha excepcions: en la societat Amish, per exemple, hi ha la decisió comunitària, presa de manera conscient de resistir-se a la introducció de nova tecnologia. Confien en la preservació de la tecnologia més vella (sense tractors, ni cotxes, ni ràdios), com ara en els carros i arades arrosegats per cavalls, per reforçar el seu sentit d'identitat cultural.

Aquests canvis no es poden predir fàcilment, ni sempre es donen en les direccions desitjades. Quan es donen, poden semblar lògics, fins i tot quan no s'han predit amb anterioritat.

Al llarg de la història de la humanitat, la tecnologia ha canviat generalment fent-se més complexa, més sofisticada, i amb més control sobre l'energia. Una forma no reemplaça una altra de manera immediata (encara que els fuets pels cavalls han passat de moda després de que el cotxe reemplacés al cavall al llarg d'un segle de canvi).

Normalment les canvis són acumulatius, amb les eines i les tecnologies més velles extingint-se si esdevenen relativament menys útils, menys eficients i més cares. Al llarg de la història, la recol·lecció i la caça van donar pas a l'agricultura (excepte en petites bosses de grups residuals). Igualment, l'agricultura ha anat donant pas a la indústria. La gent que encara posa en pràctica tecnologies més velles i menys eficients, es troben sovint marginades i abocades a la pobresa. Allà on la tecnologia està molt avançada (per exemple, en el cas de la tecnologia de la informació, els ordinadors, internet), aquesta és practicada per una proporció molt petita de la població mundial.

La tecnologia que pot ser introduïda pels dinamitzadors pot pertànyer al camp de la medicina (clíniques i medicaments) i al de la salut ( aigua potable, higiene), construcció d'escoles o mercats coberts en àrees rurals. Aquí els residents normalment saben que existeix aquesta tecnologia; simplement no la tenien, abans de mobilitzar-se per obtenir-la. El mediador ha d'estar preparat per entendre els efectes en altres dimensions de la cultura que la introducció d'un canvi en la dimensió tecnològica comporta.

La dimensió econòmica de la comunitat:

La dimensió econòmica de la comunitat comprèn les seves diverses formes i mitjans de producció i assignació de béns i serveis escassos i útils (riquesa), ja sigui mitjançant donació, obligacions, barata, comerç o assignació de propietats.

No són els objectes físics com ara els diners els que formen la dimensió econòmica de la cultura, sinó les idees i el comportament que donen valor als diners (i a altres objectes) per part dels humans que han creat els sistemes econòmics que utilitzen. La riquesa no és només els diners, igual que la pobresa no és només l'absència de diners.

La riquesa està entre els setze elements de l'enfortiment de la comunitat o de la capacitat organitzativa. Quan l'organització o la comunitat té més riquesa (que pot controlar com a organització o comunitat), llavors té més poder i més habilitat per aconseguir les coses que vol aconseguir.

Al llarg de la història de la humanitat, la característica general en el canvi econòmic ha sigut de simple a més complex. Un sistema no ha reemplaçat immediatament un altre, sinó que s'han afegit nous sistemes, i els menys útils s'han anant esvaint.

En grups simples i petits, la riquesa (qualsevol cosa escassa i útil) es distribuïa per obligacions familiars elementals. Quan algú arribava a casa amb menjar o roba, es distribuïa entre els membres de la família sense expectatives de que ho tornessin immediatament.

A mesura que la societat va esdevenir més complexa, i grups diferents van entrar en contacte els uns amb els altres, va sorgir un comerç elemental mitjançant diferents formes de barata. La distribució dintre de cada grup familiar va romandre més o menys com s'havia fet fins llavors. Quan la barata es va estendre i es va fer més complexa, es van afegir noves institucions per simplificar la comptabilitat: moneda, comptes, bancs, crèdit, targetes de crèdit, targetes de dèbit. Tot això no va acabar immediatament amb les formes anteriors, però les donacions i les distribucions familiars van esdevenir relativament més rares entre l'ample ventall de sistemes de distribució, i la barata va perdre importància.

Recorda que els diners (monedes, bitllets) no tenen en sí mateixos un valor intrínsec. Tenen valor només perque la societat -la comunitat; la cultura- els han assignat un valor. Un bitllet de cent euros, per exemple, es por utlitzar per encendre un foc o per fer-se una cigarreta, però el seu valor nominal és molt més que això.

En qualsevol comunitat, trobaràs vàries formes de distribució de la riquesa. És important que aprenguis quines són, i quines coses es poden donar, quines intercanviar i quines es poden comprar i vendre. En moltes societats, alguns tipus de riquesa no es poden obtenir mitjançant una compra, és el cas dels favors sexuals, les esposes, l'hospitalitat, el fills o la diversió, entre d'altres. Aprendre com es distribueixen, sota quines condicions i entre qui (perque tot això difereix d'una societat a una altra) són part de la recerca que has de fer.

Quan una comunitat decideix assignar el subministrament d'aigua a cada habitatge, en base a una tarifa plana o bé depenent de la despesa que en faci, està prenent una decisió entre dos sistemes molt diferents de distribució econòmica.

El dinamitzador ha d'encoratjar la comunitat a triar el que aquesta vol per que sigui més coherent amb les actituds i els valors predominants. (Un bon dinamitzador no intentarà imposar la seva idea del que seria el millor sistema de distribució; els membres de la comunitat, tots ells, han d'arribar a una decisió de consens).

La dimensió política de la comunitat:

La dimensió política de la comunitat està formada per les diverses maneres i formes d'assignar el poder, la influència i la presa de decisions. No és el mateix que la ideologia, que pertany a la dimensió dels valors. Inclou, però no es limita a, els tipus de govern i els sistemes de gestió. També inclou com la gent en grups petits o informals prenen decisions quan no tenen un líder reconegut.

El poder polític es troba entre els setze elements del poder comunitari o la capacitat organitzativa. Quant més poder polític i influència té una comunitat, més fàcil li resulta fer les coses que desitja fer.

Un dinamitzador ha de ser capaç d'identificar els diferents tipus de líders d'una comunitat. Alguns poden tenir una autoritat tradicional o burocràtica; d'altres poden tenir unes qualitats personals carismàtiques. Quan es treballa amb una comunitat, el dinamitzador ha de ser capaç d'ajudar a desenvolupar la capacitat i el sistema de presa de decisions existent per promoure la unitat de la comunitat i la presa de decisions en grup que beneficia a tota la comunitat, no només als interessos creats.

Al llarg de la història humana, el lideratge (poder i influència) ha anat evolucionant. Al començament, era difús, temporal i mínim. En un petit grup de recol·lectors i caçadors, un líder podia ser algú que suggerís i organitzés una cacera. En els grups petits, no hi havia caps, ni ancians ni reis, i els antropòlegs anomenen a aquests grups "acèfals" (sense cap).

A mesura que la història progressa, els sistemes polítics esdevenen més complexos, i el poder i la influència es van anar incrementant i van afectar a quantitats més grans de persones. Els nivells de sofisticació política i jerarquia, van passar dels acèfals, a bandes i tribus, fins a regnes o estats.

En les bandes més simples, hi ha molt poca diferència entre la quantitat de poder i influència que té el líder i la que té el membre de l'escalafó més baix de la banda. Compara aquesta diferència amb la que hi ha, en qüestió de poder i influència, entre el president dels EEUU i un conserge que neteja lavabos en un hotel dels suburbis de Washington.

Les comunitats, incloent-hi aquelles en les que treballes, tenen totes alguna mena de sistema polític, i alguna diferència entre els nivells més alts i els més baixos de poder entre els individus i els grups. La teva primera feina és entendre com funciona, com el poder i la influència estan distribuïts (no sempre de la mateixa manera) i quins canvis estan succeïnt.

Tindràs alguna influència en aquesta ordenació del poder quan estimulis la formació d'un comité de desenvolupament. I seràs responsable d'encoratjar un increment de la complexitat política si aquest comité és el primer d'aquesta comunitat.

La dimensió institucional de la comunitat:

La dimensió social o institucional de la comunitat la componen les diferents maneres en què la gent actua, interactua, reacciona, i espera que els altres actuïn i interactuïn. Inclou institucions com ara el matrimoni o l'amistat, papers com ara el de mare o agent de policia, status o classe, i altres patrons de comportament humà.

La dimensió institucional de la societat és el primer què ve al cap de moltes persones que no són sociòlegs quan senten la paraula "sociologia". Però, en realitat, és només una de les sis dimensions de l' organització social (cultura).

Aquesta dimensió té a veure amb com les persones actuen en relació amb altres persones, les seves expectatives, suposicions, judicis, prediccions, respostes i reaccions. Estudia patrons de relacions de vegades identificats com rols i status, i la formació de grups i institucions que deriven d'aquests patrons.

Una "sogra", per exemple, és tant un rol (amb un status) com una institució. En una comunitat, l'organització social és la suma total de totes aquestes interrelacions i patrons.

El nivell d'organització (o complexitat organitzativa), el grau de divisió del treball, l'extensió de la divisió de rols i funcions, és un altre dels setze elements de la fortalesa comunitària o capacitat organitzativa. Quant més organitzada, i de manera més efectiva, estigui una comunitat (i tu pots ajudar-la a aconseguir-ho), més capacitat té d'aconseguir els seus objectius comunitaris o organitzatius.

Igual que ha passat amb les altres dimensions, al llarg de l'història, el moviment general ha anat de més simple a més complex. En les societats antigues simples, la família era la comunitat, i era la societat. La família definia tots els rols i els status. A mesura que les societats han esdevingut més complexes, primer les famílies esdevenien més complexes, després s'han anat desenvolupant noves relacions no familiars i han estat reconegudes. Més endavant, la família ha vist disminuir la seva importància relativa entre tots els altres tipus de relacions.

Cada vegada que es crea un nou rol, amb les seves obligacions, responsabilitats, drets i patrons de comportament, la societat esdevé més complexa. Si encoratges la formació d'un nou comité de desenvolupament, amb els seus càrrecs i membres oficials, la comunitat ha esdevindrà molt més complexa.

Una petita comunitat rural sense clínica ni escola segurament està composta per persones relacionades entre sí per vincles de parentiu i/o matrimoni. Si estimules a la comunitat a construir una escola o una clínica, amb mestres o treballadors sanitaris que reben un salari (i que normalment provenen de fora de la comunitat), estaràs incrementant la complexitat social d'aquesta comunitat.

En aquest sentit, potser la dimensió social és similar a la tecnològica en que és menys difícil (que les altres dimensions, especialment les dues últimes) introduir-hi canvis socials. Com en totes les sis dimensions, un canvi en una d'elles tindrà efectes en totes i cada una de les altres cinc.

Per que el dinamitzador tingui èxit en la seva tasca, ha de saber quines són les institucions locals, quins rols diferents juguen els homes i les dones, i quines són les principals formes d'interacció social.

La dimensió estètica-de valors de la comunitat:

La dimensió estètica i de valors d'una comunitat és l'estructura d'idees, de vegades paradoxals, incoherents o contradictòries, que la gent té sobre allò que és bo i allò que és dolent, sobre la bellesa i la lletjor, i sobre allò que està bé i allò que està malament, que són les justificacions que la gent cita per explicar les seves accions.

Els tres eixos que les persones fan servir per fer judicis depenen del que van aprenent des de la infantesa. Això inclou jutjar entre el que està bé i el que està malament, entre el que és bo i el que és dolent, i entre el que és bonic i el que és lleig, tot basat en valors socials i comunitaris. Tot això no ho adquirim a través dels nostres gens, sinó a través de la nostra socialització. Això vol dir que es poden tornar a aprendre, que podem canviar els nostres judicis.

Malgrat això, els valors són indreíblement difícils de canviar en una comunitat, especialment si els seus membres perceben que s'està intentant canviar-los. Canvien a mesura que evolucionen els models de la comunitat, però aquest canvi no es pot accelerar o guiar a través d'una influència externa o d'una manipulació conscient.

Els models compartits de la comunitat són importants tant en la identitat comunitària com en la personal; el que és cada individu depen molt de quins són els valors en els que creu. El grau en el què els membres de la comunitat o organització comparteixen valors, i/o respecten els valors d'altri, és un component important entre els setze elements de fortalesa i capacitat.

Els valors tendeixen a canviar a mesura que la comunitat es fa més complexa, més heterogènia, més connectada amb el món. Els canvis en els valors tendeixen a resultar de canvis en la tecnologia, en l'organització social i no de prèdiques o sermons advocant per canvis directes.

Sembla que no hi ha una sola direcció determinada cap a la que s'encaminen tots els canvis de la història de la humanitat, com ara que els judicis es facin més liberals, més tolerants, més catòlics, més eclèctics, o menys, mentre les societats esdevenen més complexes i sofisticades. Comunitats que es troben als dos extrems de l'espectre de complexitat social mostren models de diversos graus de rigidesa. Malgrat aquest ventall, dintre de qualsevol comunitat hi ha normalment una estreta gamma de valors entre els seus residents. Les comunitats urbanes i heterogènies tendeixen a tenir una variació més ampla en el camp dels valors i l'estètica.

No és fàcil predir els models de valors d'una comunitat abans d'anar-hi a viure i averiguar com operen dintre de la comunitat. De tota manera, i degut a la seva importància, és necessari que tu, el dinamitzador, aprenguis tant com puguis sobre els models de la comunitat, i que no assumeixis d'antuvi que seran els mateixos que els teus.

Si bé és cert que la introducció de nous serveis i prestaccions en una comunitat pot, finalment, comportar canvis en els models d'una comunitat, qualsevol cosa que proposi un dinamitzador ha d'estar dintre del marges del conjunt de valors de la comunitat.

Sempre que un dinamitzador introdueixi noves maneres de fer les coses en la comunitat, ha de tenir en compte els valors propis de la comunitat, per molt contradictoris i variats que siguin.

La dimensió de creences i conceptes de la comunitat:

La dimensió de creences i conceptes de la comunitat és una altra estructura d'idees, que també és, a vegades, contradictòria, que les persones tenen sobre la naturalesa de l'univers, el món que els envolta, el seu paper en ell, causa i efecte, i la naturalesa del temps, la matèria i el seu comportament.

Aquesta dimensió es considera, a vegades, la religió de la gent. Però, de fet, es tracta d'una categoria més àmplia, i també inclou creences atees, com ara que l' home va crear Déu a la seva imatge. Inclou creences compartides sobre la creació de l'univers, com funciona, i què és la realitat. És la religió i altres coses.

Quan deixes caure un llàpis a terra, estàs monstrant que creus en la gravetat. Quan dius que el sol surt cada matí (no ho fa, és la Terra que gira), expresses la teva visió del món.

Si a tu, el dinamitzador, et veuen com algú que està atacant les creences de la gent, trobaràs obstacles en la teva feina, oposició a tu i als teus objectius, i acabaràs fracassant com dinamitzador. Tant si et vols oposar a les creences de la comunitat com si no, se t'ha de veure com algú que no les vol canviar.

Al llarg de l'existència de la humanitat, la tendència general del canvi ha sigut la d'un decreixement en el nombre de deïtats, i d'una reducció de les diferències entre l'espai sagrat i el profà per augmentar l'espai secular. Des del politeisme local amb molts déus, els humans han anat passant a un politeisme amb menys déus, després al monoteisme (un déu) i des d'aquest a un augment en la proporció de persones que no creuen en cap déu.

Al llarg de l'experiència humana, sembla que els grups amb déus locals tradicionals tendeixen a ser més tolerants cap a altres déus que no pas les religions anomenades "universals", que defenen, cadascuna d'elles, ser la poseïdora de l'única resposta verdadera. Guerres enormes s'han lliurat a causa de les religions (una ironia, donat que la majoria de religions prediquen la pau i la tolerància), i això hauria de servir d'avís al dinamitzador sobre fins a quin grau la gent defensa fervorosament les seves creences.

El dinamitzador ha d'aprendre, estudiar i ser conscient de quines són les creences predominants de la comunitat. Per ser un catalitzador efectiu del canvi social, el dinamitzador ha de fer suggeriments i promoure accions que no ofenguin a aquestes creences predominants, i que siguin coherents o, com a mínim, apropiades a les creences i als conceptes de com funciona l'univers ja existents a la comunitat.

Les sis dimensions es troben a cada bocí de cultura:

El que és important recordar és que a qualsevol societat, a qualsevol comunitat, a qualsevol institució, a qualsevol interacció entre individus, hi ha un element de cultura, i això inclou coses de cadascuna de les sis dimensions de la cultura. Totes elles s'aprenen des del moment del naixement. El nadó és com un animal, encara no és un ésser humà, però ell o ella comença a aprendre cultura (humanitzar-se) immediatament (per exemple, quan mama) interactuant amb altres humans, i comença així a esdevenir humà. (Molts diuen que aquest procés d'humanització comença a l'úter).

Aquest procés d'aprenentatge i, per tant, de transformació continua fins a la mort. Si no estàs aprenent, estàs mort.

Quan estàs en una reunió comunitària, en una classe, quan et trobes amb algú cara a cara, siguis on siguis, ets part de la cultura, part del sistema sociocultural, i pots trobar les sis dimensions. A vegades, quan intentem estudiar la cultura objectivament, de manera científica, oblidem que nosaltres mateixos som part de la cultura.

Les eines que fem servir, la interacció en la què participem, les creences i valors que defensem, són totes part de la nostra cultura, i part de la nostra existència com animals socials. Si fem la nostra feina de dinamitzador en una comunitat diferent a aquella en la que vam créixer, la nostra cultura serà diferent de la dels membres d'aquesta comunitat. Vegeu: Aculturació.

Tampoc estem lliures d'aquesta obligació si intentem mobilitzar la nostra pròpia comunitat. Una dita que i·llustra un principi antropològic diu: "És un peix estrany aquell que sap de l'existència de l'aigua".

Degut a que la nostra pròpia existència, i el coneixement que tenim de nosaltres mateixos és un producte de la nostra cultura i de la nostra socialització dintre d'aquesta, no som conscients de la naturalesa d'aquesta cultura. Com un peix que mai ha estat fora de l'aigua (i incapaç de comparar-ho amb la seva absència), no existim ni podem existir fora de la cultura.

La interconnexió té un ús pràctic.

Per al dinamitzador, i per qualsevol que estigui involucrat en activitats de desenvolupament, la part important de tot això és la varietat d'interconnexions entre aquestes dimensions culturals. Poden estar interrelacionades causalment i funcionalment. La tecnologia (al contrari del que molta gent creu), per exemple, tant les eines com els coneixements per utilitzar-les, són una part tan essencial de la cultura o el sistema social com ho són les creences, els balls i les maneres de distribuir la riquesa.

Fer canvis en qualsevol de les dimensions, té repercussions en cadascuna de les altres. Introduir un nou mètode d'obtenir aigua, per exemple, requereix la introducció de noves institucions per mantenir el nou sistema d'aigua.

Aprendre qualsevol nova forma de fer les coses requerirà un aprenentatge tant de nous valors com de noves percepcions. Canvis en qualsevol dimensió engegaran nous canvis, com les ones que es formen en les aigues tranquil·les d'un llac quan hi llencem una pedra, i finalment les sis dimensions canviaran.

Ignorar aquestes interconnexions mentre es promou la transferència tecnològica és córrer un risc (es poden produir resultats inesperats o no desitjats). Has d'observar meticulosament els canvis en la comunitat on treballes, i buscar les repercussions que qualsevol canvi en una d'aquestes dimensions pot tenir en les altres.

La interconnexió afecta el canvi social:

Per canviar quelcom en una dimensió cultural no només es requereixen canvis en altres dimensions, sinó que també es causen canvis en altres dimensions. És per això que s'ha d'avaluar l'impacte social de tots els projectes, siguin grans o petits.

A mesura que adquireixis més experiència, començaràs a veure alguns canvis que es deriven de la introducció de noves maneres de fer les coses. Quant més puguis predir aquests canvis, més et podràs preparar per ells. Quant més puguis predir els canvis en cada dimensió, més podràs modificar les teves accions perquè la comunitat estigui més disposada a canviar en la manera que tu desitges.

Recorda, però, que no ets un enginyer social, i que no pots determinar amb total precisió com respondrà una comunitat a la teva feina.

Vegeu: Preservar la cultura.

Conclusió: El dinamitzador ha d'entendre la comunitat

Per ser més efectiu com a dinamitzador, per potenciar o enfortir una comunitat, necessites conéixer la naturalesa de les comunitats, i com es comporten. Les comunitats són organitzacions socials o culturals i, com a tals, es caracteritzen per les sis dimensions culturals. Les comunitats no són el mateix que els éssers humans individuals, però creixen i canvien segons el seu propi conjunt de principis.

La clau per entendre aquestes característiques i principis és conéixer les sis dimensions de la cultura i les seves interrelacions. Les interconnexions entre aquestes dimensions culturals(2) no són ni simples ni fàcils de predir.

El dinamitzador ha de ser conscient de que existeixen i encoratjar contínuament l'observació, l'anàlisi, l'intercanvi d'idees, la lectura i l'assistència a conferències i seminaris. Quan treballa amb una comunitat, el dinamitzador ha d'anar aprenent més sobre la seva cultura i sobre la dinàmica de les seves dimensions culturals.

Què és comunitat? La resposta no és simple ni fàcil de definir. Però és important que cada dinamitzador l'entengui.

Nota a peu de pàgina: (1) Com a ciències, no hi ha diferència entre la sociologia i l'antropologia. Totes dues estudien les mateixes coses i utilitzen els mateixos mètodes científics. La diferència radica en la seva història. L'antropologia deu els seus orígens a l'imperialisme europeu i a la seva col·lecció poc professional de costums exòtics i pràctiques d'aristòcrates rics que buscaven aficions interessants per trencar el seu avorriment. La sociologia deu els seus orígens a la revolució industrial, el creixement de diferències enormes entre els amos de les fàbriques i els que l'únic que tenien per vendre era el seu treball. L'estudi de les diferències de classe va ser promocionat per un interès per mitigar, si no acabar amb, els abusos i mals usos d'aquestes diferències de poder. La paraula antropologia està formada per la unió de dues paraules llatines, mentre que sociologia està formada per una barreja d'una paraula grega amb una llatina.

Nota a peu de pàgina: (2) Aquest no és un document teòric, sinó que té l'objectiu d'introduir el mobilitzador a la idea de que una comunitat és una entitat socio-cultural més enllà d'una col·lecció d'individus, i de que la comprensió d'aquest fet és necessària per guiar la intervenció de la mobilització com a factor del canvi social. Marx, per exemple, pensava que les dues dimensions culturals subjacents (la tecnològica i l'econòmica), canvien d'acord amb alguna mena de dialèctica (per exemple, de l'agrícola a la industrial), i que les altres quatre dimensions les seguien adaptant-se a aquests canvis materialistes. En canvi, Weber, pensava que les dues dimensions superiors, els valors (ideologia) i les percepcions (creences) eren les primeres en canviar (com en la Reforma Protestant), i les altres quatre dimensions canviaven després (com, per exemple, a la Revolució Industrial). Avui en dia no veiem les interrelacions entre les dimensions de manera tan simplista (i hi ha un debat considerable sobre la interpretació), però encara reconeixem que es relacionen les unes amb les altres. Vegeu: Marx i Weber.

Vegeu (fotos de): http://faculty.olympic.edu/cbarker/deadsociologistsociety.htm

––»«––

Eslògans i Proverbis: Seguir el camí més fàcil esguerra tots els rius i molts homes


© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Disseny de la web per Lourdes Sada
––»«––
Última actualització: 16.06.2010

 Pàgina d'inici