Home Page


Mga Pagsasalin-wika:

Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Français
Italiano
Português
Română
中文 / Zhōngwén

                                        

Socyolohiya:
Socyolohiya
Nasusulat na lektyur
Discusiyones
Panimulang Modulo (Sentro)

Mga Keyword

Ibang Mga Pahina:
Mga Modyul
Mapa ng Site
Ipagbigay-alam
Ginagamit na mga Dokumento
Mga Magagamit na Link

MGA DIMENSIYON

There are six of them

sinulat ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Ernie Villasper

Ang bawa’t dimensiyon na pangkultura o panlipunan ay katulad ng matematikong dimensiyon sa pangkalawakan (kataasan, kailaliman, kalaparan) dahil sa kanilang mapanuring katangian, hindi mula sa obserbasyon; ang pag-aalis ng anumang dimensiyon, samakatwid, ay mag-aalis ng lahat ng iba pang mga dimensiyon

Mayroon tayong anim na dimensiyon.

Lahat ng ito ay natututuhan, binu-buo ng mga sistema at simbolo, panlipunan (mga paniniwala at ugali, hindi ang mga tao) at hindi dinadala o nakaimbak sa pamamagitan ng ating mga gene.   Tingnan ang Anim na mga Dimensiyon.

Teknolohiya:  Dapat nating gamitin ang salitang “kasangkapan” at ipaliwanag ang (1) pagiimbento, (2) paggamit at (3) pagtuturo sa mga tao upang lumikha at gamitin iyon ay ang dimensiyon na pangkultura, hindi ang mga mismong kasangkapan.

Sa Ekonomika, ito ay tinatawag na “puhunan”, ang kayamanang naibunga hindi para sa madaliang paggamit nguni’t upang dagdagan pa ang paglikha.


The Technological Dimension of Society

Ekonomya:  Kailangan ay ating tukuyin ang paglikha at pamamahagi ng kayamanan; na dati ay hindi nangailangan ng salapi nuong mga unang lipunan at ngayon sa ibang mga sangkap ng ating lipunan, halimbawa sa bahay at sa ating mga kaibigan.

Ang kayamanan ay anumang bagay na may halaga at ang halaga ay batay sa kung gaano ito kapaki-pakinabang at kakaunti.

Dito ay maaaring kasali ang mga kalakal at serbisyo, subali’t ang kalakal ay kasali lamang batay sa serbisyo na ibinibigay.

Ang salapi ay hindi kayamanan, nguni’t ito ay isang panakal at paraan upang magimbak at magpalitan ng kayamanan.

Ang dimensiyon na pangekonomika ay hindi lamang isang hanapbuhay, pagbili, pagbenta.  Ang mga bagay na ito ay partikular sa kultura dito sa Kanada, nguni’t hindi pandaigdig sa ibang mga kultura at lipunan.


The Economic Dimension of Society

Ang pampolitikang dimensiyon ay nakaugnay sa kakayahan at impluwensiya.

Dito ay kasali ang kapangyarihan at ang mga klase noon (tradisyonal, maalabahin katulad ng mga tauhan sa kawanihan, o nakakabighani).

Ang pulitika ay hindi pareho ng ideolohiya (na kasali sa dimensiyon na pangkabuluhan) o kaya ay ang partidong pulitika lamang (na hindi mga institusyon na pandaigdig).


The Political Dimension of Society

Ang dimensiyon na panlipunan, pakikipagtulungan o panginstitusyon ay tumutukoy sa mga huwaran ng pakikipagtulungan, panlipunang organisasyon; mga kahulugan na ating ikinakabit sa bawa’t isa; ang ating paggawad ng ating sarili, mga tungkulin.

Ang mga halimbawa nito ay ang pamilya o kaya ay ang kaurian.


The Institutional Dimension of Society

Kabuluhan, Ideolohiya; Karilagan: Ang mga kabahaging kabuluhan na ating ibinibigay sa mga pagpapasiya kagaya ng mabuti o masama, maganda o pangit, tama o mali.


The Values Dimension of Society

Mga paniniwala na pangkamunduhan; ito ay ang mga palagay na tungkol sa kung paano ang sansinukob ay tumatakbo. Mga panrelihiyon na paniniwala –– at marami pang iba.


The Worldview Dimension of Society

Note: The number two, for example, is an analytical concept, not an empirical one. If you see two apples, for example, the number two is in your head, not an intrinsic characteristic of the apples. See Epistemology.

––»«––
Kapag hinango ang lahat or parte nang nilalaman ng pahina na ito
Pakiusap na tangapin ang mga may akda at iugnay sa www.cec.vcn.bc.ca
Ang lugar na ito ay mula sa Samahan ng Komunidad ng Vancouver (VCN)

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling binago: 2011.08.26

 Pangunahing Pahina