Pangunahing Pahina
 Sukatan
Pagsasalinwika:

Bahasa Indonesia
Català
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Português
Română

                                        

Ibang mga Pahina:

Mga Modyul

Mapa ng Site

Susing Pananalita

Ipagbigay-alam

Mga Dokumento

Mga Magagamit na Link


LABING-ANIM NA ELEMENTO
NG PAGBIBIGAY LAKAS SA KOMUNIDAD

ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Erika Paula T. Polinag


Handout sa Pagsasanay

Altruismo. Ang proporsyon at antas kung saan ang isang tao ay handang isakripisyo ang kanyang sariling kapakanan para sa ikabubuti ng komunidad (sa pamamagitan ng pagbibigay, kababaang-loob, pagsasakripisyo ng sarili, dangal ng komunidad,pagsuporta sa isa't isa, katapatan, pagmamalasakit, pakikisama, pagkakapatiran);

Karaniwang mga Kaugalian. Ang antas kung saan ang mga miyembro ng komunidad ay mayroong iisang kaugalian, lalo na ang ideya na sila ay kabilang sa iisang grupo na hinahalinhan ang mga interes ng mga miyembro nito:

Serbisyong pang-Komunidad. Mga pasilidad at serbisyo (tulad ng mga kalsada, palengke, maiinom na tubig, edukasyon, serbisyong pang-kalusugan), kanilang pangangalaga (maaasahang pagpapanatili at pag-rerepara), pagsusustina, at ang antas kung saan ang lahat ng miyembro ng komunidad ay nagagamit ang mga ito;

Mga Komunikasyon. Sa isang komunidad, kasama sa komunikasyon ang mga kalsada, elektrisidad (telepono, radyo, telebisyon, InterNet), inilathalang medya (dyaryo, magasin, libro), mga network, mga lenggwaheng naiintindihan ng lahat, karunungang bumasa at sumulat at ang pagkukusa at abilidad na magkipagkomunika (na kailangan ng

Kumpiyansa. Gaano kalaki ang kumpiyansa na pinagsasaluhan ng buong komunidad? halimbawa, ang pagkakaintindi na maaaring makamit ng komunidad ang kung ano man na gawaing minimithi nito, positibong ugali, pagkukusa, motibasyon sa sarili, pagiging masigasig, optimismo, umaasa sa sariling kakayahan, pagkukusang ipaglaban ang kanilang mga karapatan, pag-iwas sa kawalang-pagpapahalaga at pag-asa sa kapalaran, isang pangitain sa kung ano ang posible;

Kaugnay na Kahulugan (politikal at administratibo). Ang kapaligiran na sumusuporta sa pagbibigay-lakas ay may kasamang politikal (mga kaugalian ng mga pinuno, batas, at lehislasyon) at administratibo (ugali ng mga empleyado ng gobyerno, pati na rin mga regulasyon at alituntunin) elemento, at ang kapaligirang legal;

Impormasyon. Ang abilidad sa pagproseso at analisa ng impormasyon, ang antas ng kamalayan, kaalaman at karunungan na matatagpuan sa mga mahahalagang tao at sa grupo mismo. Kapag ang impormasyon ay mas epektibo at nakakatulong, hindi lang mas lamang sa dami at bilang;

Pakikialam. Ang saklaw at pagiging epektibo ng animasyon (pag-mobilisa, pagsasanay sa pangangasiwa, pagtataguyod ng kamalayan, pagbibigay-sigla) ay nakatutok at nagpapalakas sa komunidad? Ang mga panlabas o panloob na pinagmumulan ba ng pagkakawanggawa ay nagpapahina lamang sa komunidad, o hinahamon ba nito ang komunidad para maging mas malakas? Ang pakikialam ba na ito ay nakakapagsustina o dumedepende lamang sa mga desisyon ng mga taong mula sa labas na mayroong ibang mga layunin na hindi katulad ng sa komunidad?

Pamumuno. Ang mga pinuno ay mayroong kapangyarihan, impluwensya, at abilidad na pagalawin ang komunidad. Ang pinaka-epektibo at pamumunong nakakapagsustina ay sumusunod sa mga desisyon at kagustuhan ng komunidad, at gumaganap sa katungkulang nakaatas. Ang mga pinuno ay kailangang mayroong kakayahan, pagkukusa, katapatan at karisma;

Networking. Hindi ito nakabase sa "ano ang alam mo" kundi sa kung "sino ang alam mo." Gaano kalawak ang saklaw ng mga miyembro ng komunidad, lalo na ang mga pinuno, pagdating sa mga kilala nitong tao (at ang mga ahensya at organisasyon) na makapagbibigay ng mga materyales na makatutulong sa pagbibigay-lakas sa buong komunidad? Ang mga mahahalagang koneksyon, potensyal at naisakatuparan na, sa loob ng komunidad at pati na rin ang mga nasa labas nito;

Organisasyon. Ang antas kung saan ang iba't ibang mga miyembro ng komunidad ay nakikita ang kanilang mga sarili na gumaganap sa mga tungkulin sa pagsuporta sa buong (kumpara sa pagiging isang grupo lamang ng mga tao), kasama ang integridad na pang-organisasyon, struktura, alituntunin, mga proseso sa paggawa ng desisyon, pagiging epektibo, paghahati ng gawain at pagtatama-tama ng tungkulin at gawain;

Kapangyarihang Politikal. Ang antas kung saan ang komunidad ay maaaring lumahok sa paggawa ng desisyong nasyonal at pang-distrito. Tulad ng pagkakaroon ng mga tao ng kapangyarihan sa kanilang komunidad, ganoon din ang pagkakaroon ng kapangyarihan at impluwensya ng komunidad sa distrito at nasyon.

Kakayahan. Ang abilidad, na ipinapakita ng mga indibidwal, na makakatulong sa pag-oorganisa ng komunidad at ang kakayahan nito na maisagawa ang mga gawaing kailangang tapusin, mga kakayahang teknikal, pangangasiwa, pang-organisasyon, mobilisasyon;

Tiwala. Ang antas kung saan ang mga miyetmbro ng komunidad ay nagtitiwala sa isa't isa, lalo na ang mga pinuno at tagapaglingkod ng lipunan, na kung saan ay nagpapakita ng antas ng integridad (tapat, maaasahan, bukas, mapagkakatiwalaan) sa loob ng komunidad;

Pagkakaisa. Ang paniniwalang nabibilang sa iisang grupo (halimbawa: isang grupong bumubuo sa komunidad), kahit ang bawat komunidad ay mayroong mga dibisyon at iba't ibang paniniwala (relihiyon, klase, estado, kita, edad, kasarian, pinagmulan, angkan), ang antas kung saan ang mga miyembro ng komunidad ay handang makisama at tanggapin ang mga pagkakaiba ng isa't isa, na may iisang layunin o bisyon, iisang kaugalian;

Yaman. Ang antas kung saan ang buong komunidad (kung ikukumpara sa mga indibidwal sa loob nito) ay mayroong kontrol sa mga aktwal at potensyal na mga pinagkukunan ng yaman, at ang produksyon at distribusyon ng mga nagkukulang at makatutulong na produkto at serbisyo, pinansyal at hindi pinansyal (kasama ang donasyong paggawa, lupa, kagamitan, suplay, kaalaman, kakayahan).

Kapag ang komunidad ay mayroon ng mga katangiang nabanggit, mas malakas ito, mas malaki ang kapasidad, at mas malakas ang loob. Ano ang ating inaasahang pagbabago sa bawat elementong nabanggit?

Habang ang bawat isa sa mga elementong ito ay pansarili, kailangan nating magsikap para masiguro na tayo ay gumagamit ng parehong pangsukat sa kung paano ito ngayon, paano ito noon, at paano ito limang taon na ang nakakaraan.

––»«––

Isang Pagsasanay:


Isang Pagsasanay

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling Ulat: 09.05.2011


 Pangunahing pahina

 Pagsusukat sa Pagbibigay-lakas