Pangunahing Pahina
 Pagsusubaybay
Mga Translasyon:

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Português
Română

                                        

Ibang mga Pahina:

Mga Modyul

Mapa ng Site

Susing Pananalita

Ipagbigay-alam

Mga Dokumento

Mga Magagamit na Link


PAGSUSUBAYBAY AT PAG-UULAT

Matapos maisagawa ang pag-oobserba

Sinulat ni Phil Bartle, PhD; Isinalin ni Joyce Zaide


Handawt para sa Pagsasanay

Papaano iulat ang mga obserbasyon at mga sinuri

Ang dokumentong ito ay nakatuon sa pag-uulat ng mga obserbasyon. Samantala, ang susunod na modulo, ang Pagsusulat ng Ulat ay detalyadong tumatalakay ng pagsusulat ng mismong ulat.

Ang pag-uulat ay isang pangunahing aktibidades ng pagsusubaybay ng proyekto. Ito ang paraan kung saan ang impormasyon ukol sa proseso at kalalabasan (output) ng mga aktibidades (at hindi lamang ukol sa mismong mga aktibidades), ay naipapamahagi sa mga stakeholder ng proyekto.

Halimbawa, sa proyekto ng pagtatayo ng paaralan, hindi nagtatapos ang pag-uulat sa pagtatala ng kung ilang beses gumawa ang pamayanan ng laryo at ng pader. Itinatala din ang bilang ng mga laryo at pader na naitayo, pati na rin ang proseso kung papaano isinagawa ang mga ito.

Sa kaso ng proyekto ng pamayanan, ang pag-uulat ay isinasagawa sa dalawang pamamaraan: pabigkas at nakasulat.

Pabigkas na Pag-uulat:

Ito ang proseso kung saan ang pag-uulat ay isinasagawa nang pabigkas. Ito ang pinakakaraniwang paraan ng pag-uulat. Para sa mga miyembro ng pamayanan, ang pagsasalita ay mas madali at mas epektibong paraan ng pakikipagtalastasan sa iba.

Ang kabutihan ng pabigkas na pag-uulat ay:

 • Mas madami sa pamayanan ang makakalahok sa pag-uulat Marami sa mga miyembro ng pamayanan, lalo na sa rural na pook, ang hindi nakakasulat at nakababasa. Para sa naman sa ibang marunong magsulat, ang pagsusulat ng ulat ay maaksaya sa oras at pinagkukunang-yaman, kaya naman ayaw nilang idokumento ang lahat ng impormasyong nakuha sa pagsusubaybay.
 • Kalinawan at mabilis na pamamahagi ng impormasyon Ang pabigkas na pag-uulat ay laging maisasagawa matapos ng isang aktibidades o kaganapan. Dahil dito, ang impormasyong nakukuha mula sa proseso ay masasabing tama, maaasahan at bago, kumpara sa impormasyong nakadokumento sa papel. Ang mga taong nagbibigay ng pabigkas ng ulat ay may pagkakataong makipagtalastasan sa pamayanan at agad-agad na makakuha ng kanilang reaksyon. Ito ay makakatulog sa pagsasabuo ng desisyon ukol sa proyekto.
 • Hindi magastos Ang pabigkas na pag-uulat ay nakakatulong na makatipid sa oras at ng iba pang pinagkukunang-yaman na maaaring magamit sa pag-uulat.

Ang mga pagsubok sa pabigkas na pag-uulat ay ang sumusunod:

 • Maling pag-uulat Maaring sadyain ng ibang mga miyembro na mamahagi ng maling impormasyon upang maprotektahan ang kanilang interes. Mapanukso ang pabigkas na pag-uulat sapagkat alam ng taong nag-uulat na walang kokontra sa kanyang mga ulat. Sa ibang kaso, ang mga taong namamahagi ng impormasyon ay hindi nabibigyan ng sapat ng oras para makapag-isip ng nararapat ng kasagutan sa mga tanong.
 • Pag-iimbak, pag-uulit at pagiging konsistent Dahil sa ang pabigkas na pag-uulat ay hindi naka-dokumento o nakatala, napakahirap na maimbak ang impormasyon at makuhang muli ang mga ito sa susunod na kailanganin ang impormasyon. Ang impormasyon ay naiimbak lamang sa kaisipan ng mga taong nakilahok sa pagsasagawa ng proyekto. Kaya naman mahirap maipamahagi ang impormasyon sa ibang mga tao sa labas ng pamayanan, lalo na kung ang taong nakakaalam ng impormasyon ay ayaw o hindi kayang maipamahagi ito. Ang impormasyong nakolekta ay maaari ring hindi magkakatugma, lalo na kung ang lumang impormasyon ay kailangan gamitin sa pagbubuo ng bagong datos.

Nakasulat na pag-uulat:

Sa pagsusubaybay, mahalagang maiulat, hindi lamang ang mga aktibidades, kundi pati ang mga resulta ng aktibidades. Isulat ang inyong mga obserbasyon, kasama ng mga ulat ng pagsusuri ng mga teknikal na tauhan.

Ang mga kabutihan ng nakasulat na pag-uulat ay:

 • Nagkapagbibigay ng maaasahang impormasyong magagamit sa pangangasiwa. (Ang mga nakasulat na impormasyon ay maikukumpara sa ibang impormasyon, luma man o bago, upang masiguro kung tama ang mga ito);
 • Nakakatulog ito na makapagbigay ng impormasyon na galing sa mga teknikal na tauhan;
 • Ang mga ulat na nakasulat ay madaling mapangasiwaan.

Ang mga pagsubok sa pagsasagawa ng nakasulat na ulat ay:

 • Napapabayaan ang araw-araw ng pagsusulat habang isinasagawa ng pagsusubaybay ng aktibidades; at
 • Magastos sa oras at pera ang pagdodokumenta ng ulat.

Tignan ang Mga Antas ng Pagsusubaybay para sa paliwanag kung paano ginamit ang mga antas sa dokumentong ito. Ganito ang ginagamit ng Uganda: 1=nayon, 2=parokya, 3=sub-county, 4=county, 5=distrito

Mga Tungkuling may Kinalaman sa Pag-uulat ng mga Pangunahing Stakeholders:

Antas ng pamayanan:

Mag Komite ng Proyekto:

 • Magdisenyo ng plano o work plan ukol sa pag-iimplementa ng proyekto. Ipamahagi (makipag-uganayan sa mga taga-pagkilos) ito sa Komite para sa Pag-papaunlad ng Parokya, Lokal na Konseho at sa pamayanan.
 • Ikalap ang buwanang ulat ukol sa progreso ng proyekto. Ipamahagi ito sa Komite para sa Pagpapaunlad ng Parokya, Lokal na Konsejo sa antas ng nayon at parokya, at sa Katulong sa Pagpapaunlad ng Pamayanan; at
 • Itago at pangalagaan ang mga dokumento ng proyekto (kasama ang plano, ulat ukol sa pagsusubaybay at iba pang impormasyon).

Tagapag-kilos ng Pamayanan:

 • Isulat ang ulat ukol sa proseso ng pagtutukoy ng proyekto sa antas ng nayon at isumite ang kopya sa Komite sa Pagpapa-unlad ng Parokya at sa Katulong sa pagpapa-unlad ng Pamayanan;
 • Tipunin at isumite ang ulat ukol sa pamayanan at mga particular na tao sa pamayanan; at
 • Isumite ang ulat ukol sa lahat ng pagsasanay na isinagawa sa pamayanan.

Mga Komite para sa Pagpapa-unlad ng Parokya:

 • Magbigay ng bagong impormasyon ukol sa proyekto sa parokya. Iulat ito sa pamayanan sa pagpupulong ng local na konseho;
 • Mag-ulat sa pamayan at sa Katulong sa Pagpapa-unlad ng Pamayanan ukol sa pinagkukunang yaman at kung paano nagamit ang mga ito sa proyekto;
 • Magsumite ng taunang ulat sa Katulong sa Pagpapa-unlad ng Pamayanan ukol sa mga pangunahing tauhan sa proyekto sa pamayanan.

Una at Pangalawang Lokal na Konseho:

 • Itala ang mga kaganapan sa pagpupulong ng konseho at ehekutibo. Ang mga talang ito ay magagamit nila sa pagbubuo ng desisyon na may kinalaman sa pangangasiwa. Ito rin ay magagamit ng mga koponan sa sub-county, distrito at pambansang antas.

Antas ng Sub-County at Distrito:

Katulong sa Pagpapa-unlad ng Pamayanan:

 • Magsumite sa distrito ang buod ng buwanang ulat ukol sa progreso ng proyekto;
 • Mag-ulat ukol sa estado at gawain ng mga tagapagkilos ng pamayanan, mga komite ng proyekto at mga komite sa pagpapa-unlad ng parokya;
 • Magsumite ng buod ng pagsasanay na isinagawa ng mga tagapagkilos at pagsasanay para sa mga tagapagkilos;
 • Magsumite sa distrito ng ulat ukol sa mga pangunahing tumutulong sa proyekto ng pamayanan.

Opisyal para sa Pagpapa-unlad ng Pamayanan o Community Development Officer (Tagapag-ugnay sa Distrito):

 • Gawin ang buwanang buod ng ulat ukol sa progreso sa antas ng distrito at isumite ito sa pambansang tanggapan.

Pambansang Tanggapan:

Pambansang Tagapag-ugnay:

 • Gumawa ng ulat ukol sa progreso ng mga proyekto sa bansa tuwing ika-anim na buwan at isumite ito sa pambansang namamatnugot na komite, kagawaran, at mga donor;
 • Gawin ang ulat na tumutukoy sa mga bagong kaganapan ukol sa mga aktibidades ng proyekto at kasama mga resulta nito. Isumite ang ulat sa bawat distrito na sya namang mamamahagi ng ulat na ito sa mga sub-county at parokya;
 • Gawin ang ulat ukol sa SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Sa Tagalog: Kalakasan, Kahinaan, Oportunidad at Mga Banta) dalawang beses sa isang taon para makita ang kalakasan at kahinaan ng disenyo ng proyekto. Isumite ito sa kagawaran at mga donor. Isama sa ulat ang mabubuti at masasamang karanasan sa pag-iimplementa ng proyekto. Ito ay maaaring maging bahagi ng ika-anim na buwang ulat;
 • Tipunin at ipamahagi ang resulta ng survey at kwaliteytib na pagsisiyasat kung ang mga ganitong pagsusuri ay isinasagawa.
––»«––

Workshop ukol sa Pagsusulat ng Ulat:

Report Writing Workshop

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling Ulat: 11.05.2011


 Pangunahing pahina

 Pagsubaybay