Pangunahing Pahina
Translations:

Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română
اردو / Urdu

                                        

Ibang mga Pahina:

Mga Modyul

Mapa ng Site

Susing Pananalita

Ipagbigay-alam

Mga Dokumento

Mga Magagamit na Link


PAGSUSULAT NG ULAT

sinulat ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Ernie Villasper


Panimula sa Modulo

Mga Dokumento na kasali sa Pagsusulat ng Ulat na Modulo

Pagsusulat ng magaling na ulat, paano ito mapapaalwan para babasahin at magiging mabisa

Paraan upang makakuha ng magaling na Ulat:

Sa ating pakiwari ang mga tagapagpakilos at tagatulong ay nasa ibang sansinukob kung ihahambing sa mga manunulat ng tala. Maaring ito ay dahil sa ang gawain ng mga tagapagpakilos o tagatulong ay masasabing pandiwari, kaya ang katumbukan ay ibinibigay sa kilos at ang kanilang kinalabsan. Ang panganinag, gunitain o pagtatala ay nabibigyan lamang ng kaunting halaga.

Ito ay nakakabigo kung minsan para sa sinumang tagapangasiwa na umaasa sa tala ng mga mangagawa sa larangan upang makagawa ng sapat na pagmamasid at pagpapahalaga. Kaya napakahalaga na inyong talakayin ang pangangailangan ng magaling na tala mula sa inyong mga mangagawa sa larangan.

Kung kayo naman ay isang tagapagpakilos ng sambayanan at nakaasa din sa tala ng inyong mga kinatawan, kailangan ay maghanap kayo ng paraan upang pasiglahin sila na maghanda ng kapaki-pakinabang na tala. Dito ay kailangan ninyo silang gubayan.

Ito ay hindi naman napakahirap na gawin.

Paminsan-minsan, halimbawa isa o dalawang ulit sa isang taon, kailangan ay mamuhunan kayo ng panahon upang magaral o dumalo ng panayam para sa paghahanda ng magaling na ulat. Ang ganitong gawain ay nagbubunga ng malaking kabuluhan kung ihahambing sa anumang halaga na inyong binayaran. Kung ang pamamaraan ng inyong pagsasanay ay may kasamang pakikilahok ng inyong mga mangagawa o kinatawan, sila ay inyong masisiglahan sa pamamagitan lamang ng paghiling ninyo ng kanilang mga kanya-kanyang sagot.

Kung hindi ninyo ipapahalaga sa kanila ang kabuluhan ng pagsusulat ng magaling na ulat, sila mismo ay hindi rin magbibigay ng ganoong kabuluhan. Subukan ninyong bigyan sila ng isang pagkakataon na makadalo sa walang-bayad na panayam, at kayo ay tiyak na magagalak.

Ang mga mahalagang paksa na kailangan ninyong isangkap sa panayam:

  • Bakit kailangan na magsulat ng ulat (Ano ang kabuluhan nito ?)
  • Sino ang dapat na tumanggap ng mga ulat ?
  • Mga halimbawa ng ibat-ibang Ulat, anu-anong paksa ang dapat nitong saklawin;
  • Paano ang pagsasa-ayos ng ulat?
  • Paano ang pagsusulat ng magaling na ulat? (Paanong mapapadali ang ganitong pagsusulat?)

Ang mga dokumento sa modulo dito ay pamatnubay upang turuan ninyo ang mga kasaling mangagawa sa kanilang mga tanong at gawain. Kahit na magkaiba ang dokumento na ukol sa tagapagpakilos kumpara sa tagapangasiwa, ang mga prinsipyo nila ay magkatulad pa rin. Mapapasigla ninyo ang inyong mga kinatawan at mangagawa sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga pagpupulong sa pagsasanay. Sa ganitong paraan, mahihikayat ninyo silang sumulat ng magaling na ulat na siguradong babasahin at magiging mabisa.

Ano pa ang inyong kailangan?

––»«––

Larawan ng Pagsasanay ng Sambayanan:


Larawan ng Pagsasanay ng Sambayanan

Ang hindi paglaban ay siyang dahilan kung bakit ang mga ilog ay nabubo at bakit
ang ilang mga tao ay nagiging mga mandaraya


Kung iyong kinopya ang mga panulat sa lugar na ito, maari po bang magbigay pugay sa tagapanulat o mga tagapanulat
at iugnay pabalik sa cec.vcn.bc.ca/cmp/

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling Ulat: 29.05.2011

 Pangunahing Pahina