Community Self Management, Empowerment and Development
Ang Pag-andam
CebuanoChineseEnglish version of this documentLa versión española de este documento.La version française de ce document.GreekItalianKiswahiliPolskiA versão portuguesa deste documento.Russian VersionRumanianSomaliTagalog (Philipinnes)
GujaratiHindiPunjabiSindhi
..
Pagkahibalo sa mga Gikinahanglang Abilidad o Kinaadman
Unsa ang Imong Kinahanglang Mahibalo-an sa Pagbuhat?
by Phil Bartle (Cebuano)
.
Manwal sa Pagtuon/Pagbansay
.
Mga Gikinahanglang Abilidad o Kinaadman para sa Pagpalihok
Ang mga gikinahanglan nimong mga abilidad o kinaadman dili lisod matun-an apan pwede kining mahimong gamhanang pwersa. Timan-an nga puwede kini magamit sa dili maayo. Sa usa ka pagkaamgid, huna-hunaa nga ang kinaadman pareho sa usa ka liyabero. Ang usa ka liyabero daghan ug mga maayong madalit nga serbisyo, apan puwede pod niya kini magamit sa dili maayo sama sa pagsulod sa laing balay ug pagpangawat. . Sa imong pagtuon sa mga abilidad o kinaadman sa pagpalihok, gamiton mo kini para sa kaayohan sa komunidad. Kinahanglan nimong huna-hunaon nga dili kini maayong gamiton para sa pangkaugalingong benepisyo. Ayaw usab itugot nga maadto ra sa kadaotan ang usa ka komunidad.
..
Ang imong gitumong nga grupo mao ang tibuok nga komunidad. Kinahanglan ang kadaghanan sa imong mga kinaadman mahitungod sa abilidad sa komunikasyon.  Kinahanglan nimong makat-onan kung unsaon pagpamulong sa publiko, ug dili lang basta makapamulong. Ang klase sa pagpamulong sa publiko nga imong dapat mahibalo-an mao ang gikinahanglan para sa pagpamuno ug pagpadali sa mga buluhaton. . Gikinahanglan nimong matun-an ang pagpagawas ug impormasyon ug desisyon gikan sa usa ka grupo. Kini nagkinahanglan usab ug tibuok nga pagkasabot sa imong mga tinguha ug maayong kumpiyansa sa pag-atubang sa mga tawo.  Gikinahanglan nimong mailhan kung unsa ang pag-sermon, pagpangasaba ug pagpataas ug istorya. Kinahanglan nga likayan nimo kini.
..
Ang imong gikinahanglang mga kinaadmang-teknikal mao ang: pagsulti atubangan sa publiko, pagplano, pagdumala, pag-obserba,pagsiksik ug pagsulat. Ang pinakamaayo nga paagi para makat-onan nimo kini mao ang pagtudlo sa imong kaugalingon. . Gikinahanglan usab nimo ang pag-ugmad sa imong kaugalingong karakter o kinaiya nga ligdong, pagkamadasigon, positibo, maintoson, mapailobon ug desidido.
..
Kinahanglan nga kahibalo ka maminaw ug mosabot kung magsulti ang ubang tawo. Kinahanglan usab nga kahibalo ka unsaon pag-seguro nga sakto ang mga impormasyon. Importante usab nga kahibalo ka unsaon ang saktong pagpasabot sa kada punto ug unsaon kini mahimong mas interesante sa usa ka tagpaminaw.  Ayaw pag sermon sama sa usa ka pari o pastor; likayan nimo ang pagsulti sama sa usa ka pulitiko; ayaw usab pagtudlo ug pangasaba sama sa usa ka propesor. . Kinahanglan nga magpakita ka ug pagsalig sa imong kaugalingon apan puno guihapon ug respeto sa uban samtang nag-atubang ka sa daghang tawo. Gikinahanglan nimong mahibalo-an unsaon pag-ila ug pag-angay sa mga tawo. Likayan nimo ang pamatasan nga hakog, hambogero ug arogante.  Tun-an nimo ang imong kaugalingon unsaon pagdumala sa usa ka diskusyon sa pamaagi nga dili ka mamandoon, diktador ug makautalihon.
..
Matun-an nimo ang ingon niining mga abilidad o kinaadman pinaagi sa pagbuhat(ug dili lang sa pagbasa sa mga libro). . Kung ni-eskwela ka mahitungod sa pagpauswag sa usa ka komunidad apan niingkod lang ka ug nagsulat sa imong kuwaderno, wala ka nakakat-on ug maayo.  Kinahanglan usab nimong magbansay, una sa atubangan sa imong mga ka-eskuwela dayon sa atubangan sa usa ka grupo sa komunidad. Pangita-a sa Mga Pamaagi sa Pagtuon/Pagbansay.
..
Tungod kay gikinahanglan nimong itigom ang mga grupo sa komunidad ug magtukod ug mga ehekutibong komite, kinahanglan nimo ang mga kinaadman sa pagtigom/pagtukod.Tungod kay nagapakusog ka pinaagi sa paghatag ug mga kinaadman sa pagdumala, ikaw usab nanginahanglan ug ingon niini nga kinaadman.  Tungod kay ginatudlo-an nimo ang mga grupo sa komunidad pinaagi sa imong pag-plano, gikinahanglan pod nimo ang ingon niini nga kinaadman. .. Tungod kay ginatudlo-an nimo ug ginatambagan ang mga grupo nga himuong ligdong ug sakto ang mga talaan sa panalapi, ang mga kinaadman sa panalapi imo usab nga kinahanglan.  Mao usab ang sitwasyon ug angay nimong buhaton mahitungod sa pagsulat ug taho. Pagtuon pinaagi sa pagbuhat.
..
Gikinahanglang paspas nimong makat-onan ang usa ka lengguwahe. (Pangitaa sa Ang Pagtuon sa Pagsulti sa Usa ka Lengguwahe Pinaagi sa Pagpaminaw) ug ang pagtuon usab sa pila pa ka mga lengguwahe sa usa ka komunidad.
..
Labaw pa sa imong mga kinaadmang teknikal, gikinahanglan pod nimo ang uban pang mga kinaiya para sa imong kalamposan nga usa ka tagpalihok. (Pangitaa sa Manwal sa Pagtuon/Pagbansay: Ang Usa ka Tagpalihok ug Saysay sa Trabaho/Katungdanan). . Ang imong kadungganan mao ang pinakaimportanteng butang sa imong karakter. Kung nailhan ka nga ligdong, diplomatiko, walay gidapigan, kugihan, moral, walay bisyo, mapailobon, madasigon, mapaubsanon ug prangka, ang imong kadungganan mao ang makatabang para sa imong buluhaton sa pagpalihok.  Apan kung dili ka ingon niini, pangita na lang ug laing bokasyon.
––» «––....
....
This is the bottom of the page
.Key Words for Mobilisers    
Training Modules
.
Hub of this module
'.
Link your copy back to this site
.Sociology Glossary Writing Errors
Link to Sociology Home Page
The site map lists (and links to) all web pages (in English) on this web site
Link to Notices and Notes
.Correspond with us. Link to the Home Page of this web site
2007.07.09..
Following the path of least resistance makes all rivers and some men crooked