Community Self Management, Empowerment and Development
Ang Pag-andam
CebuanoChineseEnglish version of this documentLa versión española de este documento.La version française de ce documentA versão portuguesa deste documentoRumanianSomaliTagalog (Philipinnes)
Gujarati
..
Pag-andam sa usa ka Tagpalihok
Giya para sa Tagtudlo
by Phil Bartle (Cebuano)
.
Mga Sulat sa Tagtudlo
.
Paggamit niini nga modulo sama sa usa ka materyales sa pagtuon/pagbansay.
...
Kinsa ang Puwedeng Mahimong 
Aktibista para sa Komunidad?
...
Ang kada usa ka tawo dili nagapasabot nga puwedeng mahimong usa ka maayong tagpalihok sa komunidad.  Ayaw huna-hunaa dayon nga ang pagbansay o edukasyon mahitungod niini nga mga kurso o disiplina nagahatag ug kaseguruhan nga puwede na ang usa ka tawo magtrabaho sa komunidad. Ang usa ka sertipiko o diploma mahitungod sa pagtrabaho sa katilingban o uban pang mga kaparehong kurso dili naghatag ug kaseguruhan nga ang usa ka tawo mahimong epektibo sa pagpakusog sa mga komunidad nga kabos. Ang mga inhinyero o mga tawong nakahuman sa komersiyo o siyensiya, mga tawo nga usa lang ka tuig nag-elementarya, sila tanan nahimong mga tagtrabaho o tagpalihok sa komunidad nga naay maayong epekto ug resulta. . Ang pagkahimong usa ka tagtrabaho o tagpalihok sa komunidad kinahanglang timan-an nga kini usa ka proseso sa pagpili sa kaugalingon. Kung ikaw nagatudlo sa mga puwedeng mahimong tagpalihok, kinahanglan nagatudlo ka ug usa ka programa kung diin ang imong tinudloan dali ra usab makapamili sa maski unsang paagi.  Kini nga modulo sa pag-andam naay mga materyales kung diin maipakita nimo sa mga mahimong tagpalihok ang klase sa ilang pagasudlang trabaho o buluhaton, ang mga personal nga kinaiya nga ilang kinahanglan ug kung unsa nga pagtuon/pagbansay ang ilang atubangon.  Gamiton kini nimo sa pagdasig sa ila nga makabuhat ug desisyon kung magpadayon sila niini nga pagtuon o pagbansay.
...
Ang mga Elementarya nga Materyales
sa Pagtuon/Pagbansay:
...
Ang unang lima nga modulo dinhi nga pagbansay naay mga mubo nga manwal nga angay gamiton sa mga pagtuon. Kinahanglan nga pagatun-an kini ug hinay-hinay.  Kini sila naga-base sa mga sulod sa una nga manwal, nga makit-an ra usab sa laing lugar dinhi nga website(Manwal sa Tagpalihok).  Gitunga-tunga kini nga mahimong mga mubong manwal para buwag nga magamit sa mga diskusyon sa pagbansay o pagtuon.  Puwede nimong tambagan ang mga mas hanas ng mga estudyante nga pangitaon kini nga manwal kung gusto nilang tun-an ang mas taas nga dokumento nga naay kombinasyon sa tanang materyales.  Ang mga sumusunod nga mga modulo naay mas taas nga mga dokumento ug mas sopistikado nga sulod o pagtudlo. . Ang kada manwal magamit sa sulod sa kuwarenta minutos nga pagtuon (nga mogamit ug pareho nga pangalan niini nga pagtuon) sa sinugdanan nga pagbansay. Puwede nimong gamiton ang mga titulo kung magplano na ka sa imong pagbansay. Sugod sa kumpleto nga listahan sa Mapa sa Lugar o Site Map, puwede nimong ilista ang imong mga sesyon sa pagbansay sama sa pagsunud-sunod ngadto sa unang lima ka modulo, o kaha puwede kini nimong ayuhon base sa imong mga panginahanglan ug sa imong mga tinun-an.
...
Puwede nimong kopyahon ang kada manwal o ang pipila niini ngadto sa mga transparencies ug ipakita sa tabil (screen), para mapadali ang pagpasundayag, hisgut-hisgut ug pagsalmot. Naa ra sa imo ang desisyon kung unsaon nimo paggamit sa mga materyales.  Among ginarekomenda nga ang kada sesyon naay mas daghang "pagbuhat " sa mga tinudloan, ug mas gamay ang mga leksiyon ug solo nga presentasyon o pagpasundayag.  Puwede nimong huna-hunaon ug i-imbento ang mga aktibidades nga mabuhat sa mga tinudluan kada pagbansay. Mahibaloan nimo nga mas maayo nga timan-an nimo ug isulat ang mga ingon niini para magamit na pud nimo sa mga sumusunod nga pagbansay.  Unsa ang mga butang o paagi ang moangay sa imo, ug unsaon kini pag-himo o pagkab-ot?
...
Mga Dokumentong naay Kalabotan
sa Uban pang mga Modulo:
...
Ang duha ka mga dokumento nga nakapasulod sa uban pang mga modulo puwedeng magamit kung gusto nimong ma-suplemento ang mga impormasyon nga naa na dinhi.
...
Sa "Tuyok o Siklo sa Pagpalihok" nga modulo, ang dokumento para sa "Usa ka Tagpalihok" mahimong mapuslanon kaayo dinhi.  Matunga kini sa duha ka manwal, ang una nagalista sa mga personal nga kinaiya nga kinahanglan, nakasulat sa usa ka listahan kung diin ang gitun-an makakita ug mapanguntana ang iyang kaugalingon kung aduna siya niini nga mga personal nga kinaiya.  Ang ikaduha mao ang gipasayon nga listahan sa mga buluhaton sa usa ka tagpalihok didto sa komunidad.  Puwede nga ang usa o ang parehong duha ka manwal ang gamiton dinhi sa "Ang Pag-andam" nga sesyon. . Sa "Pagdumala sa Usa ka Mobilisasyon/Pagpalihok" nga modulo, ang dokumento nga"Saysay sa Trabaho/Katungdanan" nagahatag ug mas detalyadong saysay sa mga katakos nga gikinahanglan ug sa mga buluhaton ug responsibilidad nga gilauman.  Kadto nga modulo, ug ang "Pagdumala sa Pag-apil/Pagsalmot" ang duha pareho nagsugyot nga ang relasyon sa tagdumala ug tagpalihok kinahanglan nga usa ka panag-uban. Kinahanglang sila ang parehong magbuhat ug saysay sa trabaho sa usa ka tagpalihok.  (Apan dili kada tagpalihok makapangita ug trabaho o buluhaton kung diin ang iyang tagdumala nagabansay ug usa ka pagdumala sa pag-apil –– kadtong duha ka modulo nagapa-uswag niini).  Kung ang mga tinudlo-an nagapangita pa ug dugang mga detalye sa mga manwal nga nakapasulod sa "Ang Pag-andam," husto o sakto na ang manwal sa saysay sa trabaho/katungdanan.
Mga Paagi sa Pagtudlo/Pagbansay:
...
Adunay kumpleto nga modulo dinhi nga website nga nagapasundayag ug lain-laing mga pamaagi sa pagbansay. Kini imong masaligan kung nagagamit ka niini nga materyales sa pagbansay   (Mga Paagi sa Pagtudlo/Pagbansay). Kung ikaw nagatindog ug sinugdanan nga tun-anan sa pagbansay mahitungod sa mga tema bahin sa "Ang Pag-andam," pangitaa sa"Mga Paagi sa Pagtuon/Pagbansay" nga modulo para sa mga giya ug sulundan kung unsaon nimo paghimo ug usa ka programa para sa pagbansay. . Sa tibuok niini nga website ug sa mga programa sa pagbansay nga nakapasulod niini, makit-an ang pagduot bahin sa"pagtuon pinaagi sa pagbuhat."  Kita tanan makakat-on sa lain-laing paagi, sa lain-laing kapaspason, ug mas maayo sa usa ka butang o paagi kaysa sa lain.  Kasagaran, mas makakat-on ug makatima-an kita, labi na bahin sa mga abilidad, kung kini ginabuhat kaysa mapaminaw o matan-aw lang.
...
Kami nagbulig sa inyo nga likayan ang pagpangita sa mga tradisyonal nga pamaagi sa pagbansay o pagtudlo, ug gamiton nimo ang imong kaugalingong estilo o imahinasyon sa pagbuhat sa imong pagbansay, base sa mga panginahanglan ug kondisyon sa mga gitun-an ug sa lokal nga paligid. .... Kung ikaw nagapadagan ug usa ka programa sa pagbansay gibulig ka namo nga pagsulat o pakig-istorya kanamo mahitungod sa imong mga obserbasyon ug mga panghuna-huna.  Kung aduna kay mga sugyot, pwede nato kining magamit para sa pagbuhat ug bag-ong mga materyales.
––»«––
...
Ang Usa ka Tun-anan:
...
Ang Tun-anan
.
This is the bottom of the page
.Key Words for Mobilisers    
Training Modules
.
Hub of this module
'.
Link your copy back to this site
.Sociology Glossary Writing Errors
Link to Sociology Home Page
The site map lists (and links to) all web pages (in English) on this web site
Link to Notices and Notes
.Correspond with us. Link to the Home Page of this web site
2007.06.11..
Following the path of least resistance makes all rivers and some men crooked