Pangunahing Pahina
Mga Salin

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română

                                        

Ibang mga Pahina:

Mga Modyul

Mapa ng Site

Susing Pananalita

Ipagbigay-alam

Mga Dokumento

Mga Magagamit na Link

TUBIG AT ANG TAGAPAGPAKILOS

Kapagpinili ng Komunidad ang Malinis na Tubig Pang-Inom

ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Pamela Marvilla


Inaalay kay Andrew Livingstone


Introduksyon sa Mga Modulo

Mga dokumentong kasama rito sa Tubig na Modulo

Huwag ipagsawalang bahala ang mga isyu ukol sa tubig

Mga isyu para sa Tagapagpakilos at Komunidad

habang karamihan sa mga modulong pagsasanay sa lugar na ito ay nakatuon sa kung paano isaayos at turuan ang komunidad sa pamamagitan ng paghikayat nito na magbuklod at pumili ng pangunahing aksyon, itong modulo nito ay nakatuon sa isang sektor, and pagbibigay ng maiinommaiinomna tubig, na maaraing prioridad o hindi ng kahit anong komunidad. parehong pamamaraan ng animasyon ang ginagamit. Ang narito sa modulo ay mga konsiderasyon na ikaw bilang tagapagpakilos ─at ang komunidad─ ang maaring gagamitin pagpinili ang sektor na ito

Tingnan Pagsaalang-alang sa Tubig.

The provision of water is a factor in the health of a community, when combined with a few other essential elements, and is therefor ammunition in reducing poverty, disease being an important factor of poverty. Ito ay importante para sa iyo ─at sa komunidad─ para malaman ang mga prinsipyo ng Pangunahing Pangangalaga ng Kalusugan at ang ginagampanan ng tubig dito

Tingnan Tubig, Kalusugan at ang Pagpapalakas ng Komunidad.

Ang probisyon ng tubig, bilang kilos sa pagpapalakas ng isang mahirap na komunidad, is hindi probisyon pangkalakal para pangkonsumo kung hindi ito ay isang puhunan. Paano ito nagigign puhunan, at anong klaseng puhunan ang importante

Tingnan Tubig bilang Puhunan ng Komunidad.

Maraming potensyal na panggagalingan ng tuibg, at karaniwan bawat komunidad ay mayroon nito. Samakatuwid, ang importante ay hindi ang mahigpit na pagpipilit sa isang klaseng panggagalingan ng tubig, kung hindi and pangangasiwa dito ng komunidad

Tingnan Panggagalingan ng Maiinom na Tubig.

May iba't ibang teknolohiya, kasama na rin ang pagiiba-iba ng produkto at gastos, para sa bawat isang potensyal na panggagalingan ng tubig. Kinakailangang mapangasiwaan ng komunidad ang kanilang suplay ng tubig habang isinasaisip ang mga pagkakaiba ng mga ito

Tingnan Teknolohiyang Tubig para sa Tagapagpakilos.

Kinakailangan ba na laging manggagaling sa ibang bansa ang teknolohiya sa tubig? Tingnan konsiderahin ang Lubid Poso.

Isang sistema ng suplay ng tubig ng Komunidado punto ng pinanggagalingan ng tubignakakaranas ng pagkasira sa kagagamit at kinakailangan nitong may regular na paglalagay ng gasolina at langis. Kinakailangang matunton ng komunidad sino ang responsable sa pagpapanatili nito, sino ang responsable sa pagpapaayos nito, at paano ito pangangasiwaan

Tingnan Pagsasaayos at Pagpapanatili.

Ang pagpapatakbo ng suplayan ng tubig ay kinakailangan ng mga pamamaraan. Bilang parte ng pangangasiwa ng suplay ng tubig, kinakailangang isaalang-alang ng komunidad ang ibang alternatibo upang mabawi ang nagastos, o anong pamamaraan ang gagamitin nito sa regular na pagpapanatili at pagaayos ng kanilang suplayan ng tubig

Tingnan Pagbawi ng Gastusin o Puhunan.

Tingnan http://www.thewaterpage.com/religion.htm

––»«––

Ang mga Miyembro ng Komunidad naghuhukay ng Bambang


Ang mga Miyembro ng Komunidad naghuhukay ng Bambang

Kung kokopya ng teksto mula sa site na ito, makikibanggit ang mga patnugot
at ilagay ang link na cec.vcn.bc.ca/cmp/

Ang hindi paglaban ay siyang dahilan kung bakit ang mga ilog ay nabubo at bakit
ang ilang mga tao ay nagiging mga mandaraya


© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling binago: 05.06.2011

 Home page