Начална страница
 подготовка
Преводи:

'العربية / al-ʿarabīyah
বাংলা / Baṅla
Български език
Català
Cebuano / Sugboanon
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Euskara
Filipino/Tagalog
Français
Galego
Ελληνικά / Elliniká
ગુજરાતી / Gujarātī
Italiano
日本語 / Nihongo
Kiswahili
بهاس ملايو / Bahasa Melayu
Português
Română
Af Soomaali
తెలుగు /Telugu
Tiếng Việt
Türkçe
Èdè Yorùbá

                                        

Други страници:

Модули

Карта на сайта

Ключови думи

За контакт

Практически документи

Полезни линкове

Подготовка на мобилизатора

Насоки за учителя

от др.Фил Бартъл.

преведено от Десислава Щърбанова


Бележки на обучаващия

Употреба на този модул като материал за обучаване

Кой може да стане обществен активист?

Не всеки може да стане добър обществен мобилизатор. Въпреки това не мислете, че обучението и тренировката в определени дисциплини автоматично ще може да оцени способността за работа с общества. Сертификат или диплома в социални дейности или подобни предмети, не е достатъчно доказателство, че човек ще бъде полезен за развитието на общества с ниски доходи. Инженери, хора, завършили търговия или наука, хора само с 1 година начално образование са се превърнали в много добри социални работници.

Изборът за започване работа като социален работник, трябва да е личен. Ако вие обучавате потенциални мобилизатори, трябва да водите програмата си така, че да улесните вашите ученици в избора им. Този модул за подготовка съдържа материал, който можете да използвате, за да демонстрирате на потенциалните мобилизатори същността на тяхната работа, личностните качества, които са им нужни и каква подготовка трябва да преминат. Използвайте го, за да създадете атмосфера, в която всеки може да направи своя избор.

Материал за обучение - начално ниво

Първите пет модула на този сайт, в това обучение, се състоят главно от къси брошури, които трябва да бъдат дискутирани и усвоени бавно, част по част. Те са базирани на съдържанието на първия наръчник, който е показан целият на друго място в този сайт (Наръчник на мобилизатора). Той е разделен на по-малки брошури, които могат да се използват при отделни дискусии. Може да посъветвате по-напредналите ученици да разгледат наръчника, ако искат да изучават по-дълъг документ, който съдържа целия материал. Другите модули съдържат по-дълги текстове, с по-специфично съдържание.

Всяка брошура може да бъде използвана за 40-минутен час на обучение (като използвате същото име за часа). Можете да използвате заглавията при планиране на обучението. Като започнете от пълния списък в Картата на сайта можете да подредите сесиите на обучение, следвайки последователността им в първите 5 модула или да ги прегрупирате, в зависимост от нуждите си и тези на вашите ученици.

Освен това можете да копирате всяка брошура или някои от тях, за да ги показвате като презентация, за да улесните по този начин дискусията и да стимулирате участие. От вас зависи как ще използвате материала. Препоръчваме ви всеки час да включва възможно най-много практика и минимално количество лекции и едностранчиви презентации. Може да измислите много дейности, чрез които учениците да са активни всеки час. Направете каталог с тези, които намерите изключително полезни, водете си бележки и ги използвайте отново в бъдещите си часове. Кое ви е от полза и как?

Документи със сходна тематика в други модули:

Два документа, намиращи се в други модули, може да са ви от полза, ако искате да допълните наличните в този модул.

В модула"Цикъл на мобилизация документа за "Да бъдеш мобилизатор" може да е от голяма полза. Може да бъде разпределен в две брошури, една, съдържаща нужните личностни качества, изброени под формата на списък за отбелязване. Така ученикът ще може сам да определи дали притежава нужните характеристики. Другата е опростен списък на задачите, които се очаква един мобилизатор да изпълни. Двете заедно или поотделно могат да бъдат използвани като брошури в частта"Подготовка"

В модула "Справяне с мобилизацията" документът Описание на работата дава едно детайлно обяснение на нужната квалификация и предстоящите задачи и отговорности. Този модул и "Справяне с участието" излагат идеята, че между мениджъра и мобилизатора трябва да съществува партньорска връзка, предпоставка за съвместната им работа (За съжаление не всеки мобилизатор попада на работа,в която супервайзорът му подкрепя тази идея. –– Тези два модула я препоръчват). Ако учениците питат за повече подробности от тези, написани в брошурите при"Подготовката"тогава ще е уместно да използвате брошурата "описание на работата"

Методи за обучение:

Има цял модул на този сайт, посветен на представянето на различни методи за обучение, които може да използвате заедно с материалите. (Методи за обучение). Когато подготвяте началното обучение върху теми като "Подготовка","Разглеждане"Модула "Методи за обучение"може да ви помогне да оформите програмата си за обучение.

В целия сайт и програмата за обучение, който той съдържа, се набляга върху ""ученето чрез практика". Всички ние учим по различен начин, с различна скорост, отдават ни се различни неща. Като цяло, обаче, можем да усвоим повече и да го запазим, особено уменията, като практикуваме, а не само като слушаме и гледаме.

Съветваме ви да не търсите ортодоксален метод за обучение. Използвайте собствената си изобретателност и проектирайте свои начини, базирани на нуждите на учениците и местните условия.

Ако провеждате програма за обучение, призоваваме ви да се свържете с нас, за да обсъдим вашите наблюдения и идеи. Ако имате предложения, е възможно заедно да съставим и нови материали.

––»«––

A Workshop


A Workshop

© Авторски права 1967, 1987, 2007 Фил Бартъл
Дизайн на интернет страницата: Лурдес Сада
––»«––
Последни промени направени на: 08.02.2011

 Начална страница

 Поддържане на интервенцията