Glavna Stranica
 Istraživanje Zajednice
Prevodi:

Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Polszczyzna
Português
Română
Српски / Srpski

                                        

Ostale stranice:

Lekcije

Mapa sajta

Glavne reči

Kontakt

Korisni dokimenti

Korisni preporuke

Društveno Istraživanje

Sadržaj:

Sadržaj:

Sadržaj:

Sadržaj:

Sadržaj:


ISTRAŽIVANJE ZAJEDNICE

Društvena Organizacija Zajednice

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić


Uvod u Lekciju

Koji Indikatori Su Potrebni Za Unapredjenje Zajednica?

Uvod:

Kao mobilizer koji je baziran u zajednici, vi morate biti upoznati sa sadržajem zajednice. Kakva joj je društvena organizacija? Kakva društvena struktura i procesi čine zajednicu?

Vi neistražujete da bi saznali njenu društvenu strukturu radi samog znanja . Vi morate da se upoznate sa elementima zajednice koji će imati uticaja na strategiju za unapredjenje, i na vaš uspeh.

Najbolji način za organizovanje informacije koji ste opazili (proverite Metodi Društvenog Istraživanja, koja se nadovezuje na ovaj dokument), je da je prvo svrstate u šest društveno-kulturnih dimenzija (proverite Dimenzije). Upoznali ste se sa njima kada su vam pojmovi kulture i zajednice prvobitno bili predstavljeni: Tehnološka, Ekonomska, Politička, Ustanovska, Estetska-Vrednosna i Verska-Pojmovna.

Tim šest kategorija, dodajte još dve nesociološke kategorije: Geografska i Demografska.

Ovaj dokument će pregledati tih osam kategorija podataka, sa nekoliko predloga o tome šta bih ste trebali tražiti u svakoj kategoriji. Ovo nije kompletni spisak; možda ćete naći dodatnu informaciju koja će biti korisna.

Treba da svrstate vaša zapažanja, stoga, u sledećih osam kategorija:

  • Geografska
  • Demografska
  • Tehnološka
  • Ekonomska
  • Politička
  • Ustanovska
  • Ideološka i
  • Verska (Pojmovna)

Geografija Zajednice:

Gde je zajednica locirana? Da li je područje brežuljkasto, planinsko ili ravno? Da li je pored okeana, jezera ili reke? Da li je klima hladna, topla, mešana, mokra, suva ili maglovita? Kako se vreme menja u toku godine?

Kakvi usevi, životinje, lovovi, i/ili poljoprivreda je prilagodljiva klimi i području? Da li postoje dobro definisane sezone za zasadjivanje, žetvu, lov, pecanje u toku godine?

Koja je veličina područja zajednice? Kakav joj je oblik po granicama? Na koji način geografija utiče na zajednicu? Kakav joj je položaj: širina, dužina, blizina drugim geografskim oblicima?

Kakvu vezu zajednica ima sa sredinom - ekologijom? Kakvi prirodni izvori postoje u blizini: šume, ribe, minerali, zemljište, vode, ulje, ili životinje? Da li zajednica koristi bilo koje od tih izvora?

Gde zajednica pripada u svojoj opštini, pokrajini i državi?

Kakav uticaj sve ove geografske odlike imaju na zajednicu, i njenu sposobnost da pomogne samoj sebi i postane nezavisna?

Demografija Zajednice:

Kakva je veličina stanovništva zajednice? Kakva joj je starosna struktura? Kakav joj je odnos zavisnosti (broj mladih i starih u poredjenju sa brojem tih koji su u radnim i produktivnim godinama)? Da li je starosna piramida ravna ili visoka? Kakva je stopa reprodukcije? Kakav je odnos izmedju muškaraca i žena pri svakom godištu? Kojom brzinom se stanovništvo menja? Da li se brzina povećava ili smanjuje? Da li se skoro promenila?

Kakva je stopa i količina emigracije (iseljenja), imigracije (useljenja) i neto migracije? Kakva je razlika u godištu i polu u tim migracijama? Koja je srazmera stanovnika koji su "autsajderi," (ljudi koji su se uselili od nekuda i još uvek sebe smatraju članovima drugih zajednica? Koliko ljudi se preselilo na drugo mesto (uključujući i glavna gradska područja, izvan zemlje ili drugde) ali još uvek sebe smatraju članovima ove zajednice?

Dali sveukupno stanovništvo zajednice raste ili se smanjuje? Kojom brzinom? Koje starosne i polne kategorije? Zašto?

Kakav uticaj sve ove geografske odlike imaju na zajednicu, i njenu sposobnost da pomogne samoj sebi i postane nezavisna?Tehnološka Dimenzija:

Šta je tehnologija? Ona varira od jednostavne do složene, od rane do kasne. Tehnologija obuhvata: skupljanje, lovljenje, pecanje, uzgajanje, hortikultura, mešano uzgajanje, industrijska (mašinska), postindustrijska (informaciona). Svaka zajednica nemora proći kroz sve ove faze; neke faze mogu biti preskočene, i većina njih su akumulativne (nove su dodate ali stare se odmah neizgube).

Kakva je priroda veze izmedju kulture i njene fizičke sredine?

Kakav kapital postoji u zajednici? To može da bude javni: putevi, struja, bolnice, zalihe vode, škole, kanalizacija. To može biti privatno: sklonište, prevoz životinja, mehanički prevoz, komunikacija. Kako je hrana preradjena? Kako je uskladištena? Kako su prirodna sredstva preradjena? Kakav pribor je korišten u zajednici? Navedite ih po pogonu: ručni (ljudski), životinjski pogon, mašinski (para, gorivo, struja) pogon. Da li su proizvodi proizvedeni za prodaju na tržištu i za izvoz izvan zajednice? Ako da, kako su prevezeni?

Da li je teško uvesti novu tehnologiju? Kojom brzinom se tehnologija menja? Koja je tehnologija je na raspolaganju za komunikaciju u okviru zajednice? Da li stanovnici mogu da čitaju i pišu? Da li postoje telefoni, mobilni telefoni, faksovi, internet, radio, televizija, i kombinacije ovih sredstava? Koja srazmera stanovništva ima prilaz ovim sredstvima?

Opišite tehnologiju zajednice. Kakav uticaj sve ove tehnološke odlike imaju na zajednicu, i njenu sposobnost da pomogne samoj sebi i postane nezavisna?

Ekonomska Dimenzija:

Kakvi društveni mehanizmi su korišteni za raspodelu bogatstva? To mogu biti: rodbinske odgovornosti, pokloni, komunalna raspodela, razmena, monetarna trgovina, plastična i elektronska trgovina. Koja vrsta bogatstva može biti raspodeljena jednim mehanizmom (na primer: kroz brak) ali ne drugim (na primer: trgovinom).

Koji je stepen monetizacije? Da li su poljoprivredni i ribni proizvodi korišćeni za prodaju ili za neposrednju potrošnju? Kakva je srazmera?

Koliko će gotovine biti na raspolaganju pri skupljanju para za projekat? Koji izvori su na raspolaganju i koliko sredstava iz svakog izvora? To mogu biti bogati pokrovitelji, odseljenici u gradovima koji su voljni da pošalju pare kući za razvoj, lokalne fabrike i komercijalne firme koje su voljen da doprinesu sredstva i poljoprivrednici.

Gde zajednica pripada na seoskoj-gradskoj skali?

Da li je kredit na raspolaganju? Da li postoje štedni klubovi, banke, prodavnice za zalaganje, kreditne unije, berzni posrednici? Koja srazmera stanovnika ima prilaz svemu tome? Opišite čitav ekonomski sistem zajednice.

Opišite čitav ekonomski sistem zajednice. Kakav uticaj sve ove ekonomske odlike imaju na zajednicu, i njenu sposobnost da pomogne samoj sebi i postane nezavisna?

Politička Dimenzija:

Kakvi mehanizmi postoje za raspodelu moći i uticaja u zajednici? Oni mogu da budu: tradicionalni (kroz nasledje, porodičnu moć), moderna demokratija (kroz glasanje, reprezentativnu demokratiju), organizaciona (kroz unije, saveze), karizma.

Koliko uticaja osobe imaju bez zvanične titule političkih rukovodioca? To mogu biti verski rukovodioci, rukovodioci u obrazovanju, viši službenici, viša zdravstvena lica, starešine pri uticajnim grupama, bogati pojedinci. Koji uticaj postoji bez političke moći? Koliko je opsežan tradicionalni politički sistem?

Koji su spoljni faktori važni? To mogu biti nacionalne političke stranke, uticajni odsutni članovi zajednice, i drugi koje ćete možda zapaziti.

Opišite čitav politički sistem zajednice. Kakav uticaj sve ove političke odlike imaju na zajednicu, i njenu sposobnost da pomogne samoj sebi i postane nezavisna?

Društvena/Ustanovska Dimenzija:

Koje šeme interakcije su deo društvenog materijala zajednice? Kakav je porodični i rodbinski sistem? Da li postoji starešinski sistem? Da li je tradicionalni ili sprovodjen od strane nacionalne vlade, ili pomalo od oba sistema?

Koje organizacije su deo zajednice (neprofitne, komercijalne, vladine)? Koji klubovi, skupovi, političke stranke, etnička i druga udruženja su deo zajednične društvene ogranizacije?

Kolika je srazmera, stepen i kakva je priroda gradjanskog angažovanja? Da li se frakcije takmiče jedna sa drugom? Kakva je mogućnost za ujedinjenost i umanjenje sukoba medju frakcijama? U kolikoj meri i na koji način su moderne ne porodične organizacije zamenile funkcije prethodno zbrinjene od strane i na bazi rodbinskog sistema? U kolikoj meri je društvena interakcija izvajana od strane raznoraznih društvenih ustanova? Kakva je mogućnost za razvoj zajednično baziranih organizacija za samopomoćne projekte?

Opišite čitav društveni sistem zajednice. Kakav uticaj sve ove društvene odlike imaju na zajednicu, i njenu sposobnost da pomogne samoj sebi i postane nezavisna?

Ideološka/Vrednosna Dimenzija:

Koje vrednosti i stavove čitava zajednica deli (pravo, pogrešno, lepo, gadno, dobro, loše)? Da li postoje vrednosti i stavovi koji se razlikuju medju frakcijama?

Koje političke vrednosti i stavovi su podeljeni? Koje su glavne razlike medju političkim vrednostima i stavovima? Koje verne vrednosti i stavovi su podeljeni? U kolikoj meri organizovana vera ima uticaja na zajednične vrednosti? Koje vrednosti i stavovi će uticati na organizovanje samopomoćnih grupa?

Opišite čitav ideološki i vrednosni sistem zajednice. Kakav uticaj sve ove vrednosne odlike imaju na zajednicu, i njenu sposobnost da pomogne samoj sebi i postane nezavisna?

Pojmovna/Verska Dimenzija:

Kako članovi zajednice gledaju na svemir? Kako objasne uzroke bolesti i nesreća? Koja su njihova verovanja? U kojoj meri su ta verovanja podeljena medju članovima zajednice a u kojoj meri su uzrok sukova? Koje univerzalne i svetske vere su prisutne u zajednici? U kojoj meri su tradicionalna verska verovanja podeljena medju članovima zajednice?

U kojoj meri postoji sinkretizam (dodavanje novih verovanja bez oduzimanja starih kontradiktornih) u zajednici? Koja količina članova zajednice sebe vide kao članove zvanične verske organizacije?

Opišite čitav pojmovni/verski sistem zajednice. Kakav uticaj sve ove verske odlike imaju na zajednicu, i njenu sposobnost da pomogne samoj sebi i postane nezavisna?

Zaključak:

Neophodno je za vas, mobilizera, upravljača opštinskog mobilizacionog programa, da razumete društvenu ogranizaciju zajednice koju težite da unapredite. Dok je društvena organizacija interesantna, i deo našeg opšteg društvenog i antropološkog znanja, vaša svrha je praktičnija.

Za svaki od tih društvenih elemenata, koji se razlikuju medju zajednicama (te ih stoga zovemo društvenim odlikama), vi morate da procenite njihove uticaje na zajednicu i najefektivniju strategiju, i njenu uspešnost.

Zapažanja o tim društvenim indikatorima su neophodna za upravljanje programa za unapredjenje zajednice koji prevazilazi jednog mobilizera u jednoj zajednici, tako da potpuna arhiva mora biti vodjena, i podaci održani (i lako pronadjeni) u Upravljačkom Informacionom Sistemu (UIS).

––»«––

Šta je Društvena Organizacija Zajednice?


What is the Community Social Organization?

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn Stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 04.10.2011.

 Glavna Stranica

 Istraživanje Zajednice