Unang Pahina
 Pamamahala
Mga Pagsalin:

Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Polszczyzna
Português
Română

                                        

Ibang mga Pahina:

Mga Modyul

Mapa ng Site

Mga Keyword

Ipagbigay-alam

Ginagamit na mga Dokumento

Mga Magagamit na Link

Mga Laman:

Mga Laman:

Mga Laman:

Mga Laman:


MGA DETALYE NG TRABAHO NG ISANG TAGAPAGKILOS

Ang pagtukoy sa isang Trabaho ayon sa mga bagay na kailangan

ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Abegail Sabado


Inihahandog para kay Gert Lüdeking

Mga gamit sa Pagsasanay

Ano ang ginagawa ng mga Tagapagkilos?

Paliwanag:

Sa kabilang dako (sa Pamamahala ayon sa Partisipasyon na seksyon), ang kabuluhan ng mga detalye ng trabaho, at paano sila magagamit sa pamamahala ayon sa partisipasyon, ay nakalarawan. Dito sa seksyon ng pamamahala ng programa ng pagkilos, ay posibleng nakasaad ang detalye ng trabaho ng isang tagapagkilos.

Ang isang tagapamahala ay kinakailangang makipag talakayan ukol sa mga detalye ng trabaho sa bawat tagapagkilos kahit isa lamang sa isang taon, o higit pa kung kinakailangan, dahil ang trabaho ay palaging nababago. Ang mga tagapagkilos sa iyong programa ay maaaring magkaiba iba ang mga detalye ng trabaho, at ito ay mababago habang tumatagal.

Samakatuwid, Itong potensyal na detalye ng trabaho ay pwedeng maging simula para sa'yo, na pwede mong ayusin o baguhin ayon sa iba't ibang layunin ng programa, at imungkahi sa tagapagkilos na magsimula ng diskusyon. Tanungin ang bawat tagapagkilos na magmungkahi ng iba't iba pang pwedeng magidagdag sa detalye.

Ang Posibleng Detalye ng Trabaho:

Ang titulo ng detalye ng trabaho ay dapat titulo rin ng nakaposisiyon (kasunod ang mga salitang "Detalye ng Trabaho" o "Mga Terminolohiya"). Ang introduksyon ay dapat magsimula na nagbibigay impormasyon ukol sa kaanyuan ng kapaligiran at mga bagay na pamamahalaan, ang ahensiya, buod ng pangkalahatang layunin, at ang indikasyon ng papel ng tagapagkilos ay makakatulong sa pagabot ng mga layunin.

Malalwak na Responsibilidad:

Ito ay ang iminumungkahing paglalarawan ng malawak na responsibilidad ng isang tagapagkilos, at dapat na mailagay dito sa detalye ng trabaho. Ang ibang pagsasalarawan ay maaari rin namang tama. Kailangan mong iugnay ito sa iyong sitwasyon.

Magsimula at gumawa ng isang prosesong panglipunan sa piling mga komunidad na may kolektibong pagsusuri ng mga problema ng komunidad at kolektibong aksyon na patungo sa solusyon ng mga problemang iyon, at para masiguradong ang proseso ay sariling makakapagpanatili at makakapamahala.

Mga Partikular na Gawain:

Ang mga partikular na tungkulin ay kahit ano sa mga sumusunod:

 • Simulan ang pagsisiyasat sa basehan ng sukatan ng mga piling komunidad, at ipagpatuloy ang pagsubaybay sa mga panlipunang pagbabago at ang bagong panlipunang impormasyon na importante sa pagsasakapangyarihan ng isang komunidad;
 • Alamin ang mga potensyal na mga pinuno at / o mga tagapagorganisa;
 • Paganhin at hikayatin ang mga potensyal na pinuno na makipagusap sa kanilang mga kasamahan sa komunidad tungkol sa pagkakaisa at kaasahan sa sarili.
 • Magsimula ng mga aksyon na may layuning tanggalin ang kawalan ng pakialam, kawalan ng malasakit at mga kaugaliang umasa sa ibang tao na gumawa ng bagay para sa kanila.
 • Maglahad ng kaalaman na silang mga miyembro ng komunidad ay may kakayahang ilabas ang bawat komunidad sa kahirapan, at ipakita sa kanila ang mga pamamaraan na kaya nila itong gawin para sa sariling kapakanan;
 • Tumulong sa mga miyembro ng komunidad na alamin ang mga kailangan nila at magisip ng mga solusyon, na inaalam rin ang priyoridad na mga isyu at suriin ang kanilang mga problema;
 • Hikayatin at pukawin ang mga miyembro ng komunidad na isaayos ang mga pagkilos na may layuning lutasin ang kanilang mga problema at magplano, magpatupad at subaybayan ang mga gawain na kanilang inisip.
 • Ibahagi sa mga pinuno ng komunidad ang kahusayan sa pamamhala at mga kaalaman sa paghikayat sa mga miyembro ng komunidad na maging interesado, maayos, at ganado;
 • Bumuo ng pagtitiwala, pangunawa, at kooperasyon sa mga miyembro ng komunidad.
 • Tumulong sa komunidad na makakuha ng mga kagamitan o tulong sa labas, habang nagbabanta ng mga hindi magandang kahihinatnan kapag laging umaasa sa mga kagamitan o tulong sa labas.
 • Hikayatin at pukawin ang buong pagsali ng lahat miyembro ng komunidad; na may katangi tanging pagbibigay ng atensyon sa mga malimit na nakakalimutan, mga walang boses at ang mga hindi napapansin sa komunidad para sa paggawa ng desisyon;
 • Tumulong sa komunidad sa pagkuha ng imporamasyon at kaalaman na maaaring makamit mula sa panggobyerno at hindi panggobyernong ahensya, ayon sa mga programang pagtulong; at
 • Tumulong sa mga miyembro ng komunidad sa pagunlad ng kanilang kapasidad at kalakasan hanggang sa puntong hindi na nila kailangan ang iyong serbisyo, bilang tagapagkilos.

Magdagdag ng marami pang mga gawain ayon sa detalye ng iyong programa. Simulan ang bawat isa ng salitang nagsasasaad ng aksyon.

Mga Importanteng Katangian:

Ang mga sumusunod na mga kailangang bagay ay dapat nakalista sa detalye ng trabaho. Ang mga aplikante na wala ang mga importanteng bagay na ito ay hindi agad na matatanggal. Ang iba sa kanila, tulad ng mga pansariling katangian , ay hindi maipapakita ng isang CV, ngunit maaaring makita ito sa harapang pagtatanong, at harapang paguusap na may tagapamagitan.

 • Elementaryang antas ng edukasyon (Mula pang-apat na antas hanggang pangwalong antas)
 • Abilidad sa pagbasa at pagsulat ng maayos sa lokal na mga wika, at pambansang wika;
 • Abilidad sa pagsasalita at pakikinig ng maigi sa lokal na wika at pambansang wika;
 • Kahusayan sa kompyuter, o potensyal na matutunan iyon, na nakasentro sa word processing;
 • Kahusayan sa paggamit ng Internet, o potensyal na matutunan iyon, na nakasentro sa pagsisyasat (at email);
 • Abilidad na humarap sa isang grupo na hindi nagpapakita ng pagkatakot o pagmamataas;
 • Abilidad na matutunan ang mga kahusayan sa pagpapakilos (na naksama sa web site na ito);
 • Ang nais na makatulong sa pambansang pagunlad sa pamamagitan ng pagpapasakapangyarihan ng komunidad;
 • Matibay na moralidad gaya ng mga sumusunod, katapatan, pagiging bukas sa lahat ng bagay, mapagbigay, malasakit sa ibang tao, at respeto;
 • Inspirado na miyembro ng isang pangkat at may kakayahang magtrabaho magisa at/o walang superbisyon;
 • Abilidad na magobserba at magsuri panlipunang sukatan; at
 • May kagustuhang magsagawa ng pagsasanay na iminumungkahi at itinatag na kailangan ng programa.

Tulad non, baguhin ito ayon sa mga kinakailangan ng programang iyong pamamahalaan. Suriing mabuti kung ano ang dapat na makamit ng iyong programa, at pati na rin ang mga katangian ng mga tagapagkilos na magpapatupad ng programa.

Mga Katangian na hindi masyadong kailangan ngunit nais makamit:

 • Edukasyon na mas mataas pa sa elementarya;
 • Diploma sa Panlipunang Siyensya, sertipiko o antas;
 • Mataas na abilidad sa pagbasa, pagsulat, pagsalita at pakikinig, sa kapareho o ibang wika;
 • Mga kahusayan, pagsasanay, at/o karanasan sa pamamahala, panlipunang pagkilos, at / o pagtulong, panlipunang pagsisiyasat, edukasyon para sa mga nasa idad na, pag arte, pamamahayag;
 • Mas mataas na antas na kahusayan sa kompyuter, internet;
 • Dating karanasan sa pagpapakilos, o pagsasanay.

Alalahanin na ang mga katangiang ito ay hindi kailangan. May ibang aplikante na hindi mabusising babasahin ang mga ito bilang mga hangarin ngunit hindi kailangan. Kung ito ay magpapatigil sa kanila sa pagprisinta, maaaring mas mabuti na hindi sila parte ng programa.

Impormasyon kung Paano Mag Prisinta:

Kung ang detalye ng trabaho na ito ay gagamitin bilang impormasyon sa paghahanap ng mga bagong tagapagkilos ng isang programa, kailangang isama ang impormasyon kung paano magprisinta.

Ang mga orihinal na kopya ng sertipiko at mga pagpapatibay ay hindi nakalakip, ngunit ang mga orihinial na kopya na dala ng aplikante sa harapang paguusap kung sya ay isa sa mga pagpipilian. Ang pagkopya ay gagawin ng tagamapahala, hindi ng aplikante.

Ang isang CV (resume) ay dapat mayroong mga sumusunod na kategorya:
 • Buong pangalan, pangalan ng propesyon, isang pangungusap na naglalarawan ng mga layuning sa napiling propesyon,
 • listahan ng mga partikular na kahusayan na naaayon sa trabaho;
 • detalye ng karanasan sa pagtatrabaho (pabalik na ayos ayon sa oras, huling trabaho ang unang nakalista, kasama ang pangalan ng kumpanya, posisyon, mga trabahong nagawa, at mga petsa ng simula hanggang katapusan);
 • listahan ng pormal na edukasyon na pinasahan (kasama ang mga sertipiko, diploma at mga antas na nakamit);
 • Pagsasanay na hindi pormal at maiikling aralin;
 • mga boluntaryo o trabaho na walang bayad (kung naaakma);
 • personal na impormasyon (tirahan, telepono, email, mga taong pwedeng kontakin);
 • Pangalan, titulo, numero sa telepono, email at tirahan o tatlong tagapamagitan, isang propesyunal, isang personal at isa pa na kahit ano sa dalawa o iba pa.

Hindi dapat sinasama sa CV ang kung kasal na o hindi pa, ilan ang anak, politikal na kaugnayan o relihyon, petsa ng kapanganakan, o lahi (ang mga ito ay hindi kailangan, at hindi dapat ginagawang batayan sa pagpili ng aplikante). Ang CV ay kailangang may kasamang buo at pormal na sulat sa pagpiprisinta, at nakalagay dito ang posisyon na nais pagprisintahan, dahilan ng pagprisinta at ang mga kagalingan ng aplikante na maaaring maibahagi sa trabaho.

Superbisor / Kontrata ng Manggagawa

Parehong detalye ng trabaho ang pwedeng gamitin bilang instrumento ng partisipasyong pamamahala, at hindi na kasama ang impormasyon kung paano magprisinta. Dahil ang trabaho ay nagbabago sa takbo ng panahon, ang detalye ng trabaho ay kailangang muling usisain ng sabay ng tagapagkilos at tagapamahala, pagkatapos ng unang anim na buwan, at bawat taon.

Bilang isang kontrata na walang kabayaran sa pagitan ng tagapamahala at tagapagkilos, ang ibaba ay dapat na may puwang para sa mga pirma at petsa na kailangang punan ng bawat isa. Pagkatapos ng diskusyon sa pagitan nila, at mga panukala para sa pagbago ng dokumento ng tagapagkilos at tagapamahala, ang detalye ng trabaho ay dapat baghuin. Pagkatapos itong pirmahan at lagyan ng petsa, kailangang gumawa ng kopya para sa tagapamahala at tagapagkilos, at maaaring isa pang kopya para sa superbisor ng tagapamahala at ng proyektong HQ kung naaakma.

––»«––

Ang Tagapagkilos sa Komunidad:


A Mobilizer in the Field

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling Ulat: 09.05.2011


 Unang Pahina

 Pamamahala