Pàgina d'inici
 Recerca comunitària
Traduccions

Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Polszczyzna
Português
Română

                                        

Altres pàgines:

Mòduls

Mapa de la web

Paraules clau

Contacte

Documents útils

Enllaços útils

Sociologia


Continguts

Continguts

Continguts


ESTUDI DELS RECURSOS INTERNS DE LA COMUNITAT

Què tenim al nostre abast?

pel Doctor Phil Bartle

Traduït per Gemma Beltran Aniento


Notes de formació

Assessorament dels recursos per a la potenciació de la comunitat

"Un recurs és riquesa. No cal que sigui diners perquè sigui un recurs. Veure Riquesa (qualsevol cosa que sigui relativament escassa i relativament útil)

És riquesa allò que podem utilitzar per al desenvolupament, per tant hauriem de considerar-la riquesa per invertir, invertir en el desenvolupament de la comunitat, la seva potenciació i la reducció de la pobresa.És un recurs si (potencialment) pot obtenir-se i ser utilitzat per a un projecte de la comunitat.

Més tard a Valoració participativaajudareu la comunitat a identificar els recursos interns que poden explotar

Seria convenient que us deixessiu conèixer per la comunitat de manera que pogueu ajudar-los al màxim. Recordeu que els membres de la comunitat poden amagar conscientment o inconscient alguns dels recursos disponibles o potencials.

Líders i organitzadors

Potser el recurs més important d'una comunitat consisteix en els seus líders i organitzadors. Aquests poden incloure líders en potència que identifiqueu perquè tenen les característiques adequades, fins i tot si no han exercit mai el lideratge d'activitats organitzatives. Veure Lideratge.

Si hi ha altres recursos, aquests líders i organitzadors seran els qui ajudaran a la comunitat a identificar-los i utilitzar-los. Mentre que indentificar aquestes persones pot ser un dels primers passos a fer en la comunitat (o fins i tot quan parleu amb els informants abans d'entrar a la comunitat), heu de continuar buscant-los durant tota la vostra estada dins la comunitat.

Treballem junts

Un altre recurs no monetari important de la comunitat és l'habilitat dels seus membres per treballar junts. veure Organització unitària.

Les comunitats varien en el grau en què poden cooperar o tenir un conflicte entre faccions. Podeu demanar als vostres informants de confiança si hi ha hagut incidents o conflictes entre faccions en el passat, si hi ha hagut altres esdeveniments on els membres de la comunitat hagin treballat junts cooperant en activitats comunes.

No és possible, i potser innecessari, fer un estudi sociològic sofisticat dels membres de la comunitat per determinar-ne el grau d'unitat o de ganes de treballar plegats. Des dels tipus d'informació que pots aconseguir mirant l'historial de la comunitat i les històries que expliquin els informants de confiança, haurieu de poder fer una estimació aproximada de la capacitat dels seus membres per treballar plegats.

Avaluar els punts forts i els punts dèbils

En la vostra recerca és important fer estimacions dels punts forts i punts dèbils, no només d'uns o dels altres

Quines característiques de la comunitat contribuirien a l'èxit d'aquesta per iniciar i completar un projecte d'autoajuda? Quines característiques l'aflebirien?

En aquest punt seria útil dissenyar una taula, amb els atributs positius en una banda i els negatius a l'altra. Potser podeu categoritzar aquestes característiques en les sis dimensions de la cultura i la societat. Això us ajudarà a organitzar les observacions i les anàlisis.

Treball comunal i donacions

Un altre recurs important en què es pot recolzar una comunitat és la labor que hi aporten els seus membres

En comunitats agrícoles tradicionals, això inclouria la feina donada per un grup de residents en un moment donat. Això és menys probable en una comunitat de barriades urbanes.

Una altra forma de feina donada és la labor de plantejar i dirigir un projecte comunitari. Els membres del comité executiu o d'altres comités encarregats de dur a terme el projecte gasten energia, temps i interessos treballant per organitzar un projecte comunitari.

Quan es calculin les contribucions de la comunitat a un projecte (especialment si aquestes s'han d'equiparar als comptes d'una agencia financera) el valor del treball donat hauria d'ésser estimat justament als preus del mercat. Quan s'estimin els recursos de la comunitat, haurieu de fer una estimació aproximada del valor de la feina donada, dividida en diferents tipus de tasques.

Residents qualificats

En l'estudi dels recursos de la comunitat, feu una llista de persones amb capacitats útils que poden ser útils per la comunitat.

Aquestes inclouen artesans professionals en edat de treballar que esperarien cobrar un salari just al mercat pel seu treball. També inclou joves aprenents formats però sense experiència i viatjants que volen afegir experiència al seu currículum. També inclou especialistes retirats que puguin oferir consell i ajuda.

Si tenen unes pensions suficients, potser fins i tot poden donar una mica del seu treball qualificat per a la comunitat.

Busqueu tot tipus de qualificacions, des d'escriure a màquina i comptabilitat, fins a comerç (paletes, fusters, electricistes, educadors i personal sanitari)

Recursos econòmics

Els recursos econòmics es classifiquen normalment en terra, treball i capital. Vegeu Riquesa. Aquesta podria ser una classificació útil per fer una llista dels recursos que es poden utilitzar en un projecte comunitari.

Un terratinent pot estar disposat a cedir part de la seva terra per construir-hi un hospital, una escola o un lloc de trobada de la comunitat. (Vigileu amb els permisos, ja que el propietari pot demanar la seva terra després que la comunitat hagi construït la seva infraestructura. El treball donat o cedit a canvi d'una tarifa l'hem discutit amb anterioritat.

El capital significa qualsevol cosa amb valor que no es consumeixi directament sinó que contribueixi a una producció posterior, o sigui que normalment implica eines (Vegeu la Dimensió Tecnològica de la cultura). Un edifici on tinguin lloc les reunions o on hi hagi una infraestructura comunitària, combina terra i capital. Indiqueu en les vostres notes si cada recurs que heu trobat pot ser donat, obtingut a tarifa de mercat o aconseguit per un preu més baix que el de mercat (semi-donat)

Temps i esforç

Assistir a les reunions de la comunitat requereix temps i energia. Alguns membres de la comunitat, si arriben al nivell de substistència, pot ser que tinguin el temps i l'energia totalment ocupades en la feina per a la subsistència. Observeu si tenen temps per dedicar al lleure o si els queda temps per fer altres coses.

Tingueu en compte que el temps i l'energia es normalment més baix durant les estacions de plantació i recollida de collites. Tingueu també en compte que els membres de les comunitats urbanes (i els camperols contractats) poden tenir hores de feina estipulades i poden estar disponibles només durant els caps de setmana o els vespres. (Els dies lliures poden variar, divendres per als musulmans, dissabte per als jueus, diumenge per als cristians i dimarts per als pescadors dels oceans de la costa occidental d'Àfrica- Saber-ne més

Diners

Per molt que la comunitat pugui aportar recursos no monetaris per als seus projectes, sempre hi haurà la necessitat dels diners. Heu de valorar la vostra capacitat com a comunitat per generar-los.

Aquesta necessitat serà més alta en les comunitats agràries quan els cultius per al consum hagin crescut, mentre que a les comunitats camperoles on les collites siguin per a la subsistència i no la venda, no serà tant alta. De la mateixa manera, serà més alta a les comunitats urbanes que a les rurals. Serà més alta on la major part dels residents tinguin accés als diners, com en els casos que estiguin contractats o facin comerç.

Remember that the amount of cash a person has is a private matter, and residents will try to appear as if they have less cash than they do. You will need to devise some indexes of availability of cash in a community, without relying on what individuals say they have. Also, many residents will like to say they have no cash, that they are poor, in the (false) hopes that they would be more likely to receive charity from outside.

Arxivar i Informar

Cal que arxiveu totes les vostres estimacions i recursos potencials de la comunitat. Si formeu part del procés local o regional de mobilització, aquests arxius han de ser disponibles per al director o coordinador del programa.

Heu de començar a preparar immediatament tota la vostra informació recopilada, perquè quan marxeu, el vostre successor, encara que sigui anys després, tingui accés a totes les vostres notes.

La vostra recerca produeix dades, i aquestes s'han d'emmagatzemar de manera que siguin fàcilment recuperables, i això vol dir que s'han de tenir guardades com a part del MIS (sistema d'informació i direcció)

––»«––

Taller


Taller

© Drets d'autor 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Disseny del web per Lourdes Sada
––»«––
Última actualització: 14.02.2011

 Pàgina principal

 Recerca comunitaria