Pangunahing Pahina
 Pagsusulat Ng Ulat
Pagsasalinwika:

Català
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română
اردو / Urdu

                                        

Iba pang mga Larawan:

Chile

Latin American

First Nations

Southeast Asian

South Asian

Ibang mga Pahina:

Mga Modyul

Mapa ng Site

Susing Pananalita

Ipagbigay-alam

Mga Dokumento

Mga Magagamit na Link


MGA LARAWAN NG PAGSUSUBAYBAY AT PAG-UULAT

Sinulat ni Julianna Kuruhiira

Pinamatnugutan ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Ernie Villasper


Mapagkukunan ng Kasangkapan para sa Pagsasanay

Para gumawa ng kopya ng anumang larawan, ikanang-klik ninyo ang ugnay na katumbay noon at pagkatapos ay maaari na ninyong isalin ang inyong kopya sa sarili ninyong kompyuter.

Unang Larawan: Pagpupulong na Gawaan tungkol sa Pagsusubaybay Ng Sambayanan:


Unang Larawan: Pagpupulong na Gawaan tungkol sa Pagsusubaybay Ng Sambayanan

Ikalawang Larawan: Pagpupulong na Gawaan tungkol sa Pagsusulat Ng Ulat:


Ikalawang Larawan: Pagpupulong na Gawaan tungkol sa Pagsusulat Ng Ulat

Ikatlong Larawan: Pagsusubaybay ng Pagpapakilos at Pagtatatag:


Ikatlong Larawan: Pagsusubaybay ng Pagpapakilos at Pagtatatag

Ikaapat na Larawan: Pagsusubaybay ng Pagsasanay ng Sambayanan:


Ikaapat na Larawan: Pagsusubaybay ng Pagsasanay ng Sambayanan

Ikalimang Larawan: Pagsusubaybay ng Sambayanang Pagpupulong ng mga Tagapagpatupad para magbalak:


Ikalimang Larawan: Pagsusubaybay ng Sambayanang Pagpupulong ng mga Tagapagpatupad para magbalak

Ikaanim na Larawan: Pagsusubaybay ng mga Bihasang Tagapayo habang sila ay nagbibigay ng Payo:


Ikaanim na Larawan: Pagsusubaybay ng mga Bihasang Tagapayo habang sila ay nagbibigay ng Payo

Ikapitong Larawan: Pagsusubaybay ng Pagtatayo:


Ikapitong Larawan: Pagsusubaybay ng Pagtatayo

Ikawalong Larawan: Pag-uulat ng Kaunlaran sa Tagapagpatupad:


Ikawalong Larawan: Pag-uulat ng Kaunlaran sa Tagapagpatupad

Ikasiyam na Larawan: Pagdalaw Sa Pook Ng Proyekto Sa Sambayanan:


Ikasiyam na Larawan: Pagdalaw Sa Pook Ng Proyekto Sa Sambayanan

Ikasampung Larawan: Pag-uulat sa Tagapagpatupad ng Sambayanan:


Ikasampung Larawan: Pag-uulat sa Tagapagpatupad ng Sambayanan

Ikalabing-isang Larawan: Pag-uulat sa Sambayanan:


Ikalabing-isang Larawan: Pag-uulat sa Sambayanan

Ikalabin-dalawang Larawan: Pag-uulat sa Purok, Pambansa at mga Tagalabas na Nagalay:


Ikalabin-dalawang Larawan: Pag-uulat sa Purok, Pambansa at mga Tagalabas na Nagalay

Ikalabin-tatlong Larawan: Pagpipili ng ibang Proyekto batay sa Tasasiyon at Pag-uulat:


Ikalabin-tatlong Larawan: Pagpipili ng ibang Proyekto batay sa Tasasiyon at Pag-uulat

Ikalabing-apat na Larawan: Pagmamasid at Pagsusuri ng Kalagayan:


Ikalabing-apat na Larawan: Pagmamasid at Pagsusuri ng Kalagayan

Kapag nakatulong ang mga ilustrasyong ito sa inyo, paki bigay alam lang sa amin kung paano niyo ito nagamit.
Para sa iba pang mga tulad na ilustrasyon, tignan ang

Mga Ilustrasyon sa Siklo ng Pagpapalakas ng Komunidad
Ilustrasyon sa Pagkakaroon ng Kita
Ilustrasyon ng Disaster
Ilustrasyon sa Pagsusubaybay at Pagbibigay-Ulat
Ekstra na mga Ilustrasyon

––»«––

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling Ulat: 29.05.2011


 Pangunahing Pahina

 Pagsusulat Ng Ulat