Pàgina d'inici
 Mètodes de formació
Traduccions:

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română

                                        

Altres pàgines:

Mòduls

Mapa de la web

Paraules clau

Contacte

Documents d'utilitat

Enllaços útils

Continguts:

Continguts:

Continguts:

Continguts:

Continguts:

Continguts:


ESQUEMA

per a la direcció de la comunitat

pel Dr. Phil Bartle

traduït per Blanca Matas


Referència de personal de formació

L’esquema del currículum de formació que es proposa aquí, està enfocat a la reducció de la pobresa, mitjançant l'enfortiment de les comunitats amb ingressos baixos pel què fa a l’organització i direcció de les facilitats i serveis comuns d'assentament humà, la seva construcció, l’operació i el seu manteniment.

Aquests materials es podrien fer a nivell regional o a petites subdivisions de la regió, i haurien de ser culturalment apropiats a cada regió. Aleshores, a cada país i a cada zona operativa dins d’aquest, aquests materials s'haurien de traduir a les llengües comunes vernacles i modificar-les en cas d’haver de mostrar les variants culturals locals.

Propòsit de la formació de la direcció de la comunitat:

Aquesta formació és formació per a l'acció, és a dir, mobilitzar (organitzar grups que siguin més efectius), no simplement per transferir les habilitats o donar certa informació als grups d'individus.

No es pot remarcar encara que la formació, com a mètode per enfortir les comunitats amb ingressos baixos, per a la reducció de la pobresa , per promoure la participacióde la comunitat, per recolzar la democratització i descentralització, és a dir, la mobilització queda lluny de ser simplement el mitjà de passar informació i habilitats als aprenents.

No és formació ortodoxa. Formalitzar i fer institucions d'aquest tipus de formació inclou el perill d’esterilitzar la formació, d’emfatitzar el traspàs d’habilitats per sobre del seu foment i la seva mobilització i organitzar aspectes de la formació.

En aquest sentit, la formació de la direcció es va desenvolupar per enfortir l’efectivitat de l'alta direcció i la gerència mitjana en empreses amb ànim de lucre.

Aquí s’ha modificat i s’ha integrat amb tècniques d’organització de sindicats, amb el propòsit de mobilitzar i enfortir la capacitat de les de comunitats amb ingressos baixos, d'unir-se i ajudar-se entre elles, i dedicar-se al canvi social en vies de desenvolupament.

Vegeu: Introducció de formació de direcció per a les comunitats i Metodologia d'atorgament de poders.

Cada paquet hauria d'incloure el següent:

Un "paquet" és un conjunt de recursos formatius, pels formadors i participants, que està enfocat a fer entendre el material.

  • Document dels temes de formació essencials: dirigit als participants (10-12 pàgines que inclouen diagrames i il·lustracions);
  • Manual dels formadors: dirigit als formadors (5-7 pàgines d'instruccions detallades);
  • Una pàgina de notes: per als participants;
  • Diagrames generals i projeccions (que es poden copiar com a gràfiques si no hi ha electricitat);
  • Vídeo de deu minuts; i
  • Exercici i material del taller (models, titelles, retalls, material per fer manualitats).

Els temes formatius:

Mentre que un currículum final hauria d’incloure temes escollits segons les condicions i les necessitats de la zona, a continuació es proposa una llista de temes com a conjunt d’allò més essencial:

Les parts que venen a continuació mostren un esbós del contingut que aquests temes haurien d'incloure.

Formació per enfortir la comunitat:

Pels mediadors i formadors que es contradiuen en assumpcions. La intenció de formar no és només passar informació i transferir habilitats als individus.

La formació és una eina de mobilització, per inculcar confiança i entusiasme, per fer créixer la consciència (que els membres de la comunitat necessiten i no accepten de manera apàtica qualsevol que sigui el destí que portin), per organitzar o reorganitzar una comunitat en el seu propi CBO, per fer que els membres de la comunitat fossin més conscients de la seva pròpia situació , dels seus desitjous comuns, dels seus recursos actius i potencials, i que fossin capaços de fer les seves pròpies valoracions realistes dels límits i restriccions.

Habilitats de formació per a millorar l’organització efectiva; tècniques de foment i d'inculcar confiança, entusiasme i actituds enfocades a les comunitats que comencen a treballar pel seu futur. La importància dels mètodes de formació sensibles al gènere i objectius. La importància de les accions comunitàries apropiades al medi ambient. Tecnologia adequada. Motivació. Facilitar en lloc de presentar.

Com modificar manuals i mètodes de formació per a diversos participants (funcionaris, directors, habitants de barriades, experts tècnics, residents rurals, alfabetitzats, no-alfabetitzats, homes, dones, minusvàlids, no-minusvàlids, amb educació, treballadors, parats, autònoms, joves, de religions diferents, de grups ètnics diferents, d’ideologies diferents). L’ús d’ històries, poems, balls, música, obres de teatre, jocs de rol, titelles i mètodes de comunicació alternatius. Històries per animar que la gent s'ajudi entre ella, per planificar, per ser positiva.

Vegeu: Manual per activistes. Principis i mètodes per enfortir una comunitat.

Tècniques de permís:

Per directors, tecnòcrates i funcionaris. Característiques del “subministrament” que tracten temes: com ara la manifestació d'elitisme i d'arrogància; el mètode barat d'obtenció de vots, el progrés i el reconeixement professional; l’activitat que promou la dependència comunitària i, per tant, la continuïtat de la pobresa i l'apatia. Per què els directors, els funcionaris i els tecnòcrates es poden sentir amenaçats per l’atorgament de poders i l’aclariment de les comunitats.

Com pot influenciar una possible proposta en la millora de les carreres polítiques dels directors, com pot ajudar a les carreres professionals dels experts tècnics i com pot promoure les carreres dels funcionaris. Tècniques d' animació social dirigit als directors, als experts tècnics i als funcionaris.

Vegeu: Preparació d'un document de política del desenvolupament comunitari.  Pautes

Mobilitzar als grups comunitaris:

per animadors i treballadors de la comunitat. Tècniques d'animació social.

Com organitzar una comunitat per a què es dediqui al seu propi desenvolupament. Convocar reunionscomunitàries. La participació de tothom, no només d'alguns memebres de la comunitat. La importància del gènere. Grups vulnerables. Principis (ex. "La gent té tendència a ajudar a aquells dels quals ja reben una ajuda"). El fet de compartir aliments.

Històries i anècdotes per a mobilitzar grups. Mètodes alternatius de comunicació de la comunitat. El problema dels cismes de la comunitat i de les faccions. Què és "l'organització unitària," i com fer-la? Fer créixer la consciència però no pas les expectatives. Cap promesa. Comunicar-se i compartir experiències amb altres activistes i animadors.

Vegeu: Organització unitària. Explicar que les decisions comunitàries necessiten una comunitat unificada.

Organitzar una OC:

per treballadors de la comunitat. Què fer després de totes les trobades de la comunitat.

Assegurar que el executius de la OBC és l'opció legítima de tota la comunitat. Els executius de la OC com a servidors lleials de la comunitat, no com a directors o creadors d'opinió. Organització de l'executiva per a la feina: eficiència i no pas estatus. La importància de la responsabilitat i la transparència.

Vegeu: Organitzar a través de la formació. Organitzar per poder prendre decisions o per actuar.

Avaluar els recursos de la comunitat:

per a les OC. L' avaluació objectiva ha de precedir a la preparació.

Quins recursos hi ha a la comunitat? Com són? Com es poden utilitzar (mobilitzar)? Quines molèsties i restriccions existeixen? Quines són les necessitats més bàsiques de la comunitat? Fer mapes per a les decisions de la comunitat. Donar valors monetaris a les feines donades (qualificades, no qualificades i esforços de gestió).

Vegeu: Avaluar la situació de la comunitat; Inventari i mapa de la comunitat.

Decidir les prioritats comunitàries:

Per les OC i els activistes que organitzen OC.

Què fer quan hi ha gent que vol una cosa i d'altra que en vol una altra? De qui és la decisió?"Organització comunitària" visitada de nou. Les necessitats comunitàries contra els desitjos comunitàris; en qualsevol cas, de qui és la decisió? Pluja d'idees de tècniques per als grups activistes.

Vegeu: Pluja d'idees de tècniques. Per obtenir d'un grup, un conjunt creatiu de decisions.

Preparar un projecte comunitari:

dirigit a les OC. Com dissenyar i planificar un projecte comunitari.

De nou, la pluja d'idees, pel grup que pren les decisions. Elements del disseny d'un projecte amb lògica (el problema, la meta, els objectius, els recursos, les restriccions, les possibles estratègies, l'estretègia escollida, la contribució de la gent, els materials necessàris, la zona, l'equipament necessari, el transport necessari, la planificació de la feina, els costos, qui fa què i quan ho fa, material suplementari per als annexes).

Vegeu: Disseny del projecte. Com dissenyar un projecte comunitari.

Com escriure propostes efectives:

per les OC, les ONG i les autoritats locals. Propostes efectives però no, atractives.

Quin efecte es desitja? Incorporar el disseny del projecte a una proposta efectiva. Capítols de la proposta. Propostes com a tècnica de recaptació de fons. La importància de tenir molts donants i fonts. També útil pels directors i administradors del consell administratiu de la zona, per a avaluar propostes de les OC.

Vegeu: escriure propostes, com obtenir fons de les organitzacions donants, i capítols de les propostes del projecte comunitari , conjunt d'apunts, de prova

Recaptació de fons:

per a les OC i les ONG. Com obtenir fons i altres recursos.

La mateixa comunitat com a font de donació més important. Les dues paraules més importants: “Moltes gràcies.” Mantenir informats del progrés als donants. Evitar desanimar (no a tothom qui se li demana, és donant potencial). Ànim (la importància de la recaptació de fons). La importància de la reputació (honestedat, transparència, ètica, metes adequades, efectivitat). Alguns consells per a la recaptació de fons. Propostes diferents per a fonts diferents. Diverses tècniques.

Vegeu: adquisició de recursos. Mètodes per a formar activistes i directors una organització comunitària per a obtenir recursos per als projectes.

Planificació de la zona i participació de la comunitat:

per a directors i funcionaris. Formació de direcció per a directors i funcionaris.

La importància de planificar (“Si fracasses a l'hora de planificar, aleshores, planifiques per a fracassar" "Si no saps cap a on vas, aleshores, qualsevol carretera et guiarà"). El mètode "contrari" de planificar: comença pel final (vols una meta) i acaba amb l'inici (què fer ara i en cada fase successiva). La importància d’involucrar plans i projectes de la comunitat als programes de les zones. El mètode possible i com pot emmotllar-se a la planificació de la zona i a la seva direcció. Proveir un liderat proactiu i una coordinació tan per les ONG nacionals com internacionals que treballen a la zona. Comunicació a i de les OC. Tècniques de participació en la presa de decisions.

Vegeu: pautes per a preparar un pla de treball. Per escriure de 3 a 6 mesos de plans de treball.

La gestió de la comunitat de la gent:

Per a tots els actors i Stakeholders.

Encara que direcció significa posar els recursos adequats en el lloc correcte i al moment correcte; la gent és més que recursos i inversions. També són el final en el qual servim l'enfortiment la comunitat.

Característiques especials de la gent com a recursos comunitàris. La gestió de les feines pagades i de les no pagades. Feines comunes i lleialtat de la comunitat. Reconeixement i agraïment : la importància de la comunitat reconeixement de les donacions, especialment de donacions de feines comunes de voluntariat.

Sensibilitat per altres obligacions: treball, família, casa, enterraments, celebracions, rituals i cerimònies.

Recuperació de costos:

per a directors i executius de les OC.

Escriure propostes i altres formes de recaptació de fons poden ajudar a construir un centre comunitari, però i els costos d'explotació i els de cobertura, a més a més del manteniment i les reparacions? Honoraris fixes. Honoraris d'usuaris. Honoraris dels residents. Cedir a les comunitats els fons nacionals i de la zona per a facilitar-ne el manteniment.

Vegeu: adquisició de recursos. Mètodes per a una organització comunitària per a obtenir recursos per a projectes.

Distribució d'ingressos:

Pels directors i executius de les OC. La descentralització de la recaptació dels ingressos i desembossament.

Implicacions legals. La importància de defensar a un nivell nacional i polític. Com pot contribuir el desenvolupament comunitari a les decisions nacionals per a descentralitzar el desembossament de les rentes públiques. Mesurar la serietat del govern a través de les seves regulacions i pràctiques de desemborsar fons a les zones i comunitats.

Supervisió de la comunitat:

Per a les OC i els animadors. Si et quedes pel camí, has de mirar cap a on vas. La diferència entre supervisió i avaluació.

El progrés no significa les activitats que es fan, sinó que ens mostra la distància a la qual ens trobem dels objectius proposats. Per què els objectius han de ser mesurables i verificables i no pas que siguin idees generals o metes. Recorda que la comunitat és el donant més important al projecte comunitari i ha de ser el centre de supervisió.

Vegeu: supervisió. Principis i mètodes per al treballador al camp.

Escriure un informe:

Dirigit als executius de les OC i als activistes. Un bon informe sobre el progrés és la manera més efectiva de dir "Moltes gràcies."

Informar sobre el desenvolupament, no només en les activitats (el desenvolupament significa fins a on s'ha pogut arribar amb els objectius). Escriu un informe al lector; els donatius són els lectors desitjats i la comunitat és el donant més important. Un informe és un mecanisme de transparència. La importància d'informar de manera freqüent i de fer-los circular a tots aquells que tenen el dret de saber què s'està fent en un projecte de la comunitat.

Vegeu: escriure un informe dirigit als coordinadors de la zona principis i consells, escriure un informe per als activistes. Desenvolupat en resposta de reunions amb els activistes.

Escriure informes enfocats al"Per què?" "Què?" "Com?" i consells per escriure millors informes, i un informe model Una pàgina d'apunts; una estructura a utilitzar a l'hora d'escriure informes.

Altre material de formació:

La llista mencionada no és ni definitiva ni està finalitzada. Es basa en les necessitats pel programa CMP identificades a Uganda.

Si un component del material de formació el desenvolupa un programa regional de suport als programes de camp, aleshores aquests temes s'haurien de desenvolupar i modificar (i se n'haurien d'afegir d'altres en cas necessari) durant i després del diàleg amb els programes de camp, els activistes, els caps i directors locals i els membres de la comunitat.

Vegeu: formació per a l'enfortiment . Metodologia de la formació de direcció de la comunitat

Conclusió; La necessitat per al procés:

No és que la llista de descripció ja citada estigui incompleta, sinó que seria un error posar com a objectiu una llista completa. Enfortir una comunitat mitjançant l'increment de la seva capacitat per l'autodirecció, és un procés i no una conversa finita.

Cada comunitat es troba a un nivell diferent de força i de participació democràtica, prové d'orígens culturals, històrics i socials diferents, té tipus i nivells d'economies diferents i cadascuna té les seves necessitats. Les tècniques d’intervenció difereixen entre elles.

Per a què un procés d’enfortiment sigui efectiu i adequat, ha d’haver-n’hi un que sigui sensible a les diverses necessitats canviants i també suficientment flexibles per adaptar-se a canvis.

L’enfortiment democràtic requereix un context i un procés: un context per la possiblitat i la facilitació (que la gent faci i que prengui les seves pròpies decisions comunes), i un procés de canvi social.

There is no once i for all solution (what may be a solution here i now may soon become another problem then i there).

––»«––

Fer créixer la consciència:


Reunió de la comunitat; Fer créixer la consciència

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Pàgina web dissenyada per Lourdes Sada
––»«––
Darrera actualització: 14.02.2011

 Pàgina d'inici

 Mètodes de formació