Pangunahing Pahina
 Mobilisasyon
Mga Translasyon:

Bahasa Indonesia
বাংলা / Baṅla
Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / hindī
Italiano
日本語 / Nihongo
Kiswahili
Polszczyzna
Português
Română
Русский
Tiếng Việt
اردو / Urdu

                                        

Ibang mga Pahina:

Mga Modyul

Mapa ng Site

Susing Pananalita

Ipagbigay-alam

Mga Dokumento

Mga Magagamit na Link

PAGIGING ISANG TAGAMOBILISA

Sulat ni Phil Bartle, PhD

isinalin sa Desirée Yu


Handout sa Pagsasanay

Handa ka ba maging isang tagapasigla, tagapakilos, aktibista, or tagamobilisa?

Panuri Pan-sarili:

Tignan kung anong mga kakayanan at kaalaman meron ka. Itanong sa sarili
 • "Handa ba ako ibigay ang aking oras at interes tulungan ang mga miyembro ng komunidad ilutas ang kanilang problema nang kanilang sarili?"
 • "Kaya ko bang umasal sa paraan hindi ako ituturing ng mga tao bilang mayabang?"
 • "Kaya ko bang iwasan ang politikal at paksyonal na alitan sa pagtatrabaho sa isang lugar?"
 • "Kaya ko bang hikayatin ang interes ng mga tao?"
 • "Payag ba akong magtrabaho kung saan sasabihin ng mga tao sila ang may kagagawan ng lahat ng ito?"
 • "Mayroon ba akong elementaryang teknikal na kaalaman - sa agrikultura, tamang teknolohiya, konstruksyon, disabilidad, sa daan, nutrisyon, gawaing panlipunan, konserbasyon ng lupa, sa kalinisan, tubig - para matulungan ang miyembro ng komunidad usisain ang kanilang problema?"
 • "Payag ba akong hindi masiraan ng loob kung ang mga bagay-bagay ay hindi ayon sa aking inaasahan?"
Kung mayroon kang ganyang kakayahan, mas handa kang maging isang matagumpay na tagamobilisa.

Ang Papel ng Tagamobilisa:

Ang papel ng tagamobilisa ay i-mobilisa ang komunidad sa mga gawaing nakakapagpataas ng pagsasakapangyarihan at pag-aasa sa sarli.
Sa mas tiyak na pananaw, ang mga susumunod ay ang dapat gawin:
 • Magtawag ng miting ng komunidad para:
  • sabihan ang lahat ng miyembro ng tamang impormasyon tungkol sa sariling pagtayo bilang isang komunidad; at
  • mag-organisa at ayusin ang mga probisyon sa lahat ng kukunang-yaman (pantao o materyal) na kailangan sa mga gawaing pang-komunidad;
 • Para pasiglahin ang mga miyembro ng komunidad para sumali sa kanilang piniling mga gawaing pang-asenso para sa komunidad;
 • Magsagawa ng mga aktibidades na makakahikayat sa pagtaas ng antas ng pagiging epektibo ng komunidad, kapasidad, pag-asa sa sarili, at pagsasakapangyarihan;
 • Para siguraduhin na ang lahat ng impormasyon ay wasto at tamang naisalin;
 • Masigasig na i-wasto ang maling impormasyon, lalo't na kung ang mga ito ay nagdudulot ng hindi abot-kayang mga ekspektasyon na hahantong lamang sa pagkabigo at paghina ng loob;
 • Para hikayatin at puriin ang mga miyembro ng komunidad, para bigyang kompirmasyon na mayroon silang kakayanang palinangin ang kanilang sarili;
 • Para siguraduhin na ang bawat desisyon na gagawin tungkol sa mga aktibidades na gagawin ng komunidad ay desisyon ng buong komunidad at hindi lamang ng iilang makapangyarihang lider ng komunidad;
 • Para siguraduhin marinig din ang tinig ng mga mahihina sa komunidad sa pagdedesisyon: kasama ang mga kababaihan, kabataan, may kapansanan, mga etnikong minoridad, mahihina at hindi malaya sa ano mang uri ng kaalipinan;
 • Para palaguin at hikayatin ang pagkakaisa sa komunidad, ang layunin ng pagkakaisa sa hangarin at sa gawa, masigasig na linalabanan ang mga pwersa na ang nais ay watakin ang komunidad, o ang bigotriya, rasismo, seksismo, klanismo, patrisiniyo, klasismo, o anu mang uri ng segregasyon sa lipunan.
 • Para magsama-sama nang madalas ang mga tagamobilisa para ibahagi ang mga karanasan at pagtulungan ilutas ang parehong mga problema, at mapagbuti ang kakayanan sa pagpapasigla ng lipunan at pamamalakad ng komunidad;
 • Para tulungan ang mga miyembro at lider ng komunidad sa kanilang pagaaral sa kakayanang pamahalaan ng komunidad.

Ang tagamobilisa ngkomunidad ay isang tagapasigla ng lipunan at dapat may kaalaman sa mga prinsipiyo at kakayanan sa pagpapasigla ng lipunan, na tuluyung pinagaaralan ang mga komunidad kung paano ito hihikayating magkaisa, isagawa ang kanilang mga desisyon, planuhin ang mga gawain, tukuyin at ilaan ang kanilang sariling kukunang-yaman para sa mga gawain ng komunidad, at piliin nang mabuti ang nararapat na istratehiya para panggamitan ng kukunang-yaman sa labas o loob ng komunidad para makamit ang tulad na hangarin. Tignan ang: Deskripsyon ng Tungkulin ng Tagamobilisa.

––»«––

Paggaganap ng Isang Tagamobilisa:


Paggaganap ng Isang Tagamobilisa

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling Ulat: 11.05.2011


 Pangunahing Pahina

 Mobilisasyon