మూల పేజి


అనువాదములు:

Akan
العربية
Bahasa Indonesia
Català
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Galego
한국어
हिन्दी
Italiano
日本語
Kiswahili
بهاس ملايو / Bahasa Melayu
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
Af Soomaali
Srpski
ไทย / Thai
ముఖ్య
Tiếng Việt
Türkçe
اردو / Urdu
Yoruba
中文 / Zhōngwén

                            

మిగితా పేజీలు:
ముఖ్య పదాలు
విభాగాలు

Sociology:
Home Page
Lecture Notes
Discussions
Hub

Utilities:
స్థల పటము
మాతో సంప్రదించండి
ఉపయోగపడు పత్రాలు
ఉపయోగపడు అనుసంధాలు


Links to words that begin with:

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


ముఖ్య పదాలు

రచన: ఫిల్ భర్ట్లె


These are not definitions, but notes about concepts related to empowering low income communities. They are directed first to community field workers, but will be of interest to planners, activists, academics, students, researchers, programmers, managers and administrators who are involved with elimination of poverty and sustainable development of low income communities.

As with most of the training material on these pages, you are invited to download these files, print them for training sessions, or to translate into local languages. Do not plagiarize. Please indicate the source. The words are grouped alphabetically. Click on the letter above that begins a word you want to see. We recommend that you also browse through all of the words.


 

Working Bibliography, references in the literature used in the field.

──»«──

Glossary, words specific to sociology.

──»«──

The six core words
"సిద్ధము కావటము" విభాగమునకు ముఖ్య పదములు
"మొదలు పెట్టడం" విభాగమునకు ముఖ్య పదములు
"Organising the Community" విభాగమునకు ముఖ్య పదములు
"Into Action" విభాగమునకు ముఖ్య పదములు
"జోక్య ఉద్ధరనమునకు" విభాగమునకు ముఖ్య పదములు


 
──»«──
If you find a word that needs discussing here, please write.
వెబ్ సైట్ నుంచి సమాచారము కాపీ చేసినచొ రచయితల గురించి సమాచారము అందులో పొందుపరచగలరు
మరియు దానిని తిరిగి ఈ వెబ్ సైట్కి లింక్ చెయ్యగలరు www.cec.vcn.bc.ca
This site is hosted by the Vancouver Community Network (VCN)

© ప్రచురణ హక్కు 1967, 1987, 2007 ఫిల్ భర్ట్లె
వెబ్ రూపకర్త: లోర్డస్ సడా
──»«──
చివరగా మార్చబడిన తేది: 2015.10.14


Kabi-ma-me-nkabi
إقامة الديمقراطي
Demokratisierung
Εκδημοκρατισμοσ
Democratization
Democratización
Démocratisation
लोकतन्त्रीकरण
Democrazia
民主化
Democratização
Democratizare
demokratizacija
Demokrasya
ประชาธิปไตย
demokratikleşme
民主

Ahoɔdenhyɛ
تمكين
Empowerment
Ενδυναμωση
Empowerment
Potenciación
Renforcement
अधिकारिकरण
Empowerment
容量
Capacitação
Consolidare
unapredjenje
Pagpapalakas
การสร้างพลัง
güçlenme
增强能力

Ayɔnkofayɛ
شراكة
Partnerschaft
Συνεργασια
Partnerships
Asociación
Partenariat
भागीदारी
Partenariato
協力
Parceria
Partneriat
partnerstvo
Samahan
ความร่วมมือ
ortaklık
伙伴关系

Reka ho
مشاركة
Partizipation
Συμμετοχη
Participation
Participación
Participation
सहभागिता
Partecipazione
参加
Participação
Participare
učestvovanje
Pakikilahok
การมีส่วนร่วม
katılım
参与

Regyina biribi
إستمرارية
Nachhaltigkeit
Βιωσιμοτητα
Sustainability
Sustentabilidad
Durabilité
निरंतरता
Sostenibilità
継続
Sustentabilidade
Durabila
održivost
Maipapatuloy
ความยั่งยืน
sürdürülebilirlik
持续性

Pefee
شفافيّة
Transparenz
Διαφανεια
Transparency
Transparencia
Transparence
पारदर्शीता
Trasparenza
透明
Transparência
Transparenta
providnost
Naaaninag
ความโปร่งใส
şeffaflık
透明度 మూల పేజి