Pangunahing Pahina


Mga Pagsasalin-wika:

Akan
العربية
Bahasa Indonesia
Català
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Galego
한국어
हिन्दी
Italiano
日本語
Kiswahili
بهاس ملايو / Bahasa Melayu
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
Af Soomaali
Srpski
ไทย / Thai
ముఖ్య
Tiếng Việt
Türkçe
اردو / Urdu
Yoruba
中文 / Zhōngwén

                            

Ibang Mga Pahina:
Mga Modyul

Socyolohiya:
Pangunahing Pahina
Nasusulat na lektyur

Ginagamit:
Mapa ng Site
Ipagbigay-alam
Ginagamit na mga Dokumento
Mga Magagamit na Link


Mga Pinakamahalagang salita na nagsisimula sa mga letra:

  A   B   K   D   G   H   L   M   N   NG   P   R   S   T   W   Y   E   I   O   U


Tagalog

MGA IMPORTANTENG SALITA

sinulat ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni May M Virola, Lonela Bloxom

Ito ay hindi mga katuturan, pero mga pinag-ukulan ng pansin na mga konsepto na may relasyon sa pagsasakapangyarihan ng mga komunidad na mababa ang kita. Sila ay para sa : unang-una, mga mangagawa sa komunidad, subalit sila ay dapat ding pag-ukulan ng pansin ng mga tagaplano, aktibista, akademiko, mag-aaral, mananaliksik, mga taga gawa ng programa, tagapangasiwa at administrador na sangkot sa pagpuksa sa kahirapan at kalinangang maipapatuloy ng mga komunidad na mababa ang kita.

Kagaya ng karamihan sa mga materyales sa pagsasanay sa mga pahina dito, ikaw ay hinihikayan na mag-download ng mga datos, ilimbag ang mga ito para sa mga sesyon ng pagsasanay, o isalin ang mga ito sa lokal na lengwahe. Huwag mag ¨plagarize¨, banggitin ang pinagkunan mo ng mga ito. Ang mga salita ay ginrupo ng alpabetikal. I-Klik ang lettra sa ibaba na nag-uumpisa sa salitang iyong nais tignan. Nirerekomenda namin na tignan ang lahat ng mga salita.

Working Bibliography,  references in the literature used in the field.

──»«──

Glossary, words specific to sociology.

──»«──

Ang Anim na Pangunahing Salita
Mga Importanteng Salita Para sa Modulo ng ¨Paghahanda¨
Mga Importanteng Salita sa Modulo ng ¨Pagsisimula¨
Mga Importanteng Salita sa Modulo ng ¨Pagtatatag ng Komunidad¨
Mga Importanteng Salita para sa Modulo "Tungo sa Aksyon"
Mga Importanteng Salita sa Modulo ng ¨Pagpapatuloy ng Pamamagitan¨

──»«──
Kung ikaw ay makakita ng salitang may relasyon sa pagsasakapangyarihan ng komunidad, at ito ay kinakailangang pag-usapan, maaaring, sumulat sa amin.
Kapag hinango ang lahat or parte nang nilalaman ng pahina na ito
Pakiusap na tangapin ang mga may akda at iugnay sa www.cec.vcn.bc.ca
Ang lugar na ito ay mula sa Samahan ng Komunidad ng Vancouver (VCN)

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
──»«──
Huling binago: 2015.10.14


Kabi-ma-me-nkabi
إقامة الديمقراطي
Demokratisierung
Εκδημοκρατισμοσ
Democratization
Democratización
Démocratisation
लोकतन्त्रीकरण
Democrazia
民主化
Democratização
Democratizare
demokratizacija
Demokrasya
ประชาธิปไตย
demokratikleşme
民主

Ahoɔdenhyɛ
تمكين
Empowerment
Ενδυναμωση
Empowerment
Potenciación
Renforcement
अधिकारिकरण
Empowerment
容量
Capacitação
Consolidare
unapredjenje
Pagpapalakas
การสร้างพลัง
güçlenme
增强能力

Ayɔnkofayɛ
شراكة
Partnerschaft
Συνεργασια
Partnerships
Asociación
Partenariat
भागीदारी
Partenariato
協力
Parceria
Partneriat
partnerstvo
Samahan
ความร่วมมือ
ortaklık
伙伴关系

Reka ho
مشاركة
Partizipation
Συμμετοχη
Participation
Participación
Participation
सहभागिता
Partecipazione
参加
Participação
Participare
učestvovanje
Pakikilahok
การมีส่วนร่วม
katılım
参与

Regyina biribi
إستمرارية
Nachhaltigkeit
Βιωσιμοτητα
Sustainability
Sustentabilidad
Durabilité
निरंतरता
Sostenibilità
継続
Sustentabilidade
Durabila
održivost
Maipapatuloy
ความยั่งยืน
sürdürülebilirlik
持续性

Pefee
شفافيّة
Transparenz
Διαφανεια
Transparency
Transparencia
Transparence
पारदर्शीता
Trasparenza
透明
Transparência
Transparenta
providnost
Naaaninag
ความโปร่งใส
şeffaflık
透明度


 Pangunahing Pahina