Pangunahing Pahina


Mga Pagsasalin:

Arabic
Indonesia
Bulgarian
Català
Chinese
Deutsch
English
Español
Français
Greek
Hindi
Italiano
Kiswahi
Polski
Portug
Romãnã
Russ
Sindhi
Somali
Thai
Urdu

Ibang mga Format ng File:

Text
Word
Power Point

Ibang Mga Pahina:

Mga Modyul

Mapa ng Site

Mga Keyword

Ipagbigay-alam

Ginagamit na mga Dokumento

Mga Magagamit na Link

MGA MODYUL NG PAGSASANAY

sinulat ni Phil Bartle

isinalin ni Maureen Genetiano

pinatnugutan ni Judy Gonzales Malundo


Ang mga modyul ng pagsasanay ay mayroong mga pangunahing teksto, mga modelong porma, maiikling manwal para sa workshap at mga tala para sa mga tagapagsanay. Ang bawat modyul ay mayroong isang paksa na may iba't ibang nakapaloob na mga dokumento para sa iba't ibang mga aktor o mga layunin.

Ang mga naunang limang modyul ay mayroong mga maiikling manwal na maaaring gamitin sa isang panimulang pagsasanay. Bukod sa tala ng mga tagapagsanay, ang lahat ng mga ito ay nakapaloob sa isang dokumento na, Manwal ng Tagapagpakilos.

Mga Panimulang modyul (maiikling manwal):

Mga Panggitnang modyul:

Mga Susunod pang Modyul:


Ginagawa sa Kasalukuyan:


––»«––

Siklo ng Mobilisasyon© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling binago: 2010.03.19


 Pangunahing Pahina