Home page网站主页
  本网站的常用词语表(附有注解)
预备工作


可选择其他语言:

'العربية / al-ʿarabīyah
Bahasa Indonesia
বাংলা / Baṅla
Català
Deutsch
English
Ελληνικά / Elliniká
Español
Euskara
Ewe
Filipino/Tagalog
Français
Galego
Italiano
日本語 / Nihongo
بهاس ملايو / Bahasa Melayu
Português
Română
Af Soomaali
తెలుగు /Telugu
Tiếng Việt
Türkçe
Èdè Yorùbá

                         

可浏览其他网页:

社会学:
社会学的主页
讲义笔记
网上讨论区
此单元的目录

关键词的主页
各个培训单元

实用资讯︰
网站地图
联络我们
实用的文件资料
有用的网站连结


根据首字笔划,连结到关键词 (Links to key words according to strokes of the first character):

  一划1   二划2   三划3   四划4   五划5   六划6   七划7   八划8   九划9   十划10   十一划11   十二划12   十三划13   十四划14   十五划15   十五划以上15+

【 关于「预备工作」之培训单元的关键词 】

撰写人︰ 菲尔‧巴托 博士 (Phil Bartle, PhD)

翻译员: 韦景龙 (Wai King Lung Matthew)


 

『 怒气 』

( nù qì )

当我们工作时,最危险的情绪可能就是「怒气」── 我们如何处理它呢?我们全都是常人、都会有多种情绪,而怒气只不过是其中之一种。感到生气并无不妥,这是人性的一部份。当我们发怒生气时,我们无须有犯罪感或是觉得尴尬。怒气是人之常情。当我们生气时,我们必须承认这个事实。

当我们生气时我们的行为如何,却会影响到我们的工作。不论这工作是动员社区、或是组织义工、或是管理员工,怒气都会影响到我们正进行的工作。举例:当一个受助人、义工、员工或社区人士犯了错误,尤其是一个会影响到我们工作目标的错误,我们便会为此而发怒;假如这发生的时间正正是我们须要保持冷静和镇定时,我们的工作必然会受到影响。

当我们看到有人犯了错误并影响到我们所希望的成果,我们必须承认「看到这样」使我们感到生气。我们亦须承认我们有责任去妥善处理这个怒气。最佳的处理方法就是立刻走去散散步,以平息怒气。如果时间不容许的话,那么我们至少应该走去另一个房间,且要暂时抑压怒气;进入房间后才释放怒气、让它平静下来。不要让触怒我们的人看到这个过程。

然之后,当怒气受到控制时,我们便可以有效地应付引致我们生气的事件或情况。如果犯错者是一个受助人、义工、员工或社区人士,我们可以按照另一个关链词《错误》之中的描述,去采取恰当的行动。只有当我们心平气和、冷静和镇定的时候去这样做,这个行动才可以达到预期中的成效。

العربيّة: غضب,   বাংলা : রাগ,   Bahasa Indonesia: kemarahan,   Català: ràbia,   Deutsch: wut,   Ελληνικά: Θυμός,   English: anger, ire, choler,   Español: Ira,   Euskera: Haserrea,   Ewe: ibinu,   Filipino/Tagalog: Galit,   Français: colère,   Galego: anoxo,   Italiano: collera,   日本語: 怒り,   Kiswahili: hasira,   Malay: Kemarahan,   Português: ira,   Română: furie,   Srpski: bes,    తెలుగు: ఆవేశము,   Tiên Việt: sự tức giận,   Türkçe: öfke,  中文 (Zhōngwén): 怒气

 

『 激励 』

( jī lì )

有时被称为激励社会。激励(也可译作激活)的英文 animation 源自一个经典字 anima(生命、灵魂、火焰、自我推动)。要激发或动员一个社区,使其能够推动自己、能够存活下去、能够持续发展。

这个词有时可以是「动员」的代名词。激励社会即是去团结和动员社区,使到整体社区去实行它所想做的事情。

社区管理能力之训练,使「激励社会」的行动更进一步。透过管理能力的训练方法,可进一步提升社区的能力,或是社区团体的能力,使其能够自行决定、规划和管理自己的发展事务。这种训练旨在增强社区人士和领袖的管理技巧,这技巧可确保社区有能力掌管控制自己的发展事宜。

它也旨在鼓励和训练政府官员、地方当局和社区领袖,使他们不再为提供设施和服务而作出资助。反之,他们会学习怎样推动和指导社区,使其能够自行寻找资源和采取行动,去为「人类住居」而提供和维持所须的社区设施和服务。

العربيّة: تنشيط,   বাংলা: অনুপ্রেরণা,   Bahasa Indonesia: animasi,    Català: animació,   Deutsch: animation,   Ελληνικά: κοινωνική ζωοδότηση,   English: animation,   Español: animación social,   Euskera: animazioa,   Ewe: iwara papa,   فارسی : فعالیت  Filipino/Tagalog: pagbibigay-buhay panlipunan,   Français: animation,   Galego: animación,   हिन्दी: एनिमेशन,   Italiano: animazione,   日本語: 活発化, 社会活発化,   Kiswahili: ramsa,   Malay: animasi,   Português: animação,   Pyccкий: oсведомленность,   Română: animare sociala,   Srpski: animacija,    తెలుగు: సజీవనము,   Tiên Việt: sự nhiệt tình,   Türkçe: canlandırmak,   中文 (Zhōngwén): 激励


 

『 激励者 』

( jī lì zhě )

即是动员者。请参看: 《激励》。

العربيّة: العربية,   বাংলা: অনুপ্রেরক,   Bahasa Indonesia: animator,    Català: animador,   Deutch: animator,   Ελληνικά: ζωοδότης, κινητοποιητής,   English: animator,mobilizer, activist,   Español: activista,   Euskera: animatzailea,   Ewe: eni ti o ni iwara papa,  Filipino/Tagalog: tagapagpakilos  Français: mobilisateur, animateur,   Galego: animador,   Italiano: animatore,   日本語: 訓練士,   Kiswahili: ramsisha,   Malay: penganimasi,   Português: animador,   Română: animator,   Srpski: animacija,    తెలుగు: సజీవనము కలిగించే వాడు,   Tiên Việt: người nhiệt tình,   Türkçe: canlandırıcı,   中文 (Zhōngwén): 激励者


 

『 态度冷淡 』

( tài dù lěng dàn )

五种主要因素导致贫穷问题 和倚赖性,「态度冷淡」是其中之一种。

它有时是关乎「宿命论」的哲学思想。有一种截然不同的态度:『要向上帝祈祷,但亦要向着岸边努力划船。 』──── 译自一句俄语 格言。意思是:我们都在上帝的手中被掌管,但我们同样有责任去帮助自己。

我们是被造之物,并赋有多种才能:去选择、去合作、去为改善生活质素而作出安排和组织。我们不应该借用上帝或真主阿拉作为借口,而不去做任何事。

العربيّة: العربيّة,   বাংলা: উদাসীনতা,   Bahasa Indonesia: apatis,    Català: apatia,   Deutsch: Apathie,   Ελληνικά: απάθεια,   English: apathy,   Español: apatía,   Euskera: apatia,   Ewe: aiko ibi ara si nkan,   Filipino/Tagalog: pagsasawalang bahala,   Français: apathie,   Galego: apatía,   Italiano: apatia,   日本語: 無関心,   Kiswahili: usugu,   Malay: apati,   Português: apatia,   Română: apatie,   Somali: naceyb,   Srpski: ravnodušnost,    తెలుగు: నిరాసక్తత,   Tiên Việt: sự thờ ơ   Türkçe: duyarsizlık,   中文 (Zhōngwén): 态度冷淡 


 

『 能力 』

( néng lì )

即是一个社区或组织的 能力实力或力量。当其 能力有所增加 时,它便会强化起来。

 العربيّة: قدرة,  বাংলা : সক্ষমতাঃ,  Bahasa Indonesia: kapasitas,    Català: capacitat,  Deutsch: Macht, empowerment, die stärkung, leistungsfähigkeit,  Ελληνικά: δυνατότητες, ισχύς, δύναμη,  English: capacity, power, strength,  Español: capacidad, potenciación,  Euskera: gaitasuna,  Ewe: ipa,  Filipino/Tagalog: kakayahan, pagpapalakas,  Français: capacité, empowerment,  Galego: capacidade,  हिन्दी (Hindi): क्षमता,  Italiano: empowerment,  日本語: 容量, 強くする,  Kiswahili: uwezo,  Malay: kapasiti,  Português: capacidade, fortalecendo,  Română: capacitate,  Pyccкий: paзвития,  Somali: awooda,  Srpski: sposobnost,    తెలుగు: తాహతు,   Tiên Việt: năng lực, tăng cường  Türkçe: kapasite,  中文 (Zhōngwén): 能力


 

『 提高能力 』

( tí gāo néng lì )

即是增加一个社区或组织的 「能力」。 增强能力提升力量或实力

请参看: 「能力的元素」,它列出「能力建设」的十六项元素。

「提高能力」和「能力建设」之间的分别,在于能力的增长动力源自哪里。「能力建设」这名词暗示:有社区或组织以外的机构提供动力,让能力有所提升。

可参考 「社会工程」之中的概念。相反地,「提高能力」这名词暗示:增长动力来自社区或组织的内部。

可参考 Julius Nyerere 的口号,和 社区自我发展

العربيّة العرب يّة: طو,   বাংলা : সক্ষমতা উন্নয়নঃ,   Bahasa Indonesia: pengembangan kapasitas,  Català: desenvolupament de la capacitat,    Deutsch: leistungsaufbau, leistungsentwicklung,  Ελληνικά: ανάπτυξη δυνατοτήτων,   English: capacity development,    Español: desarrollo de la capacidad,    Euskera: gaitasunak garatzea,   Ewe: sise awari ipa eni,   Filipino/Tagalog: paglilinang ng kakayahan,   Français: renforcement des capacités, développement des capacités, bâtiment de capacité, développement de capacité, fortifier de la communauté,    Galego: desenvolvemento da capacidade,   हिन्दी (Hindi): षमता विकास, अधिकारिकरण,   Italiano: sviluppo della capacità,   日本語: 強くする, 容量の発展,   Kiswahili: kujengea uwezo,    Malay: pembangunan kapasiti,    Português: desenvolvimento de capacidade,    Română: dezvoltarea capacitatii,    Pyccкий: Рaзвития,   Somali: awoodsiinta,   Srpski: razvoj sposobnosti,    తెలుగు: తాహతు ప్రగతి,   Tiên Việt: Năng lực phát triển,   Türkçe: kapasite gelişimi,   中文 (Zhōngwén): 提高能力


 

『 庆祝 』

( qìng zhù )

「庆祝」即是高兴地承认一件事情,而这件事情通常会改变某人或某事物的身份或地位。庆祝活动就是一个大众社交聚会。

对于动员者来说,庆祝完成一个社区工作项目,是强化社区过程中的一个重要元素。庆祝活动当中,大众人士会承认和称赞该社区能成功地靠自己做成工作。

庆祝活动本身也是一个机会去开展新的工作 ── 另一个动员工作周期的开始。请参看: 社区动员工作周期。请参看: 庆祝

العربيّة : الاحتفال,    বাংলা : উদ্‌যাপন,    Bahasa Indonesia: perayaan,    Català: celebració,    Deutsch: feier,    Ελληνικά: Εορτασμός,    English: celebration,    Español: celebración,    Euskera: ospakizuna,    Ewe: ajoyo,    Filipino/Tagalog: pagdiriwang,    Français: célébration,    Galego: celebración,    日本語: お祝い,    Kiswahili: sherehe,    Malay: keraian,    Português: celebração,    Română: celebrare,    Pyccкий: Празднование,    Srpski: proslava,    తెలుగు: ఉత్సవము,   Tiên Việt: sự khen ngợi,    Türkçe: kutlama,    ردو: جشن,    中文 (Zhōngwén): 庆祝


 

『 慈善 』

( cí shàn )

向穷苦或贫困的人提供援助,是普遍的价值观,是世界上所有主要宗教所奉行的。   可是,给予一次帮助之后,下次仍是要再给予。

假如你的施赠使到受助者惯性地 倚赖 着你,那么你便不是在强化受助者,也不是在协助他或她变得有能力去自力更生。

当你在街上给予一个乞丐几枚硬币,你其实是在鼓励此人继续当乞丐、更努力地行乞。

如果你的援助是考虑周到的,能有助于强化受助者 (请参看一个故事关于「穆罕默德和绳子」,它在 《讲故事》的网页上),那么这个施赠所带来的效用便强大得多。

'العربية :صدقة,    বাংলা : বদান্যতা,    Bahasa Indonesia: amal,    Català: caritat,    Deutsch: Wohltätigkeit,    Ελληνικά: φιλανθρωπία,    English: charity,    Español: caridad,    Euskera: karitatea,    Ewe: aanu sise,    Filipino/Tagalog: kawang-gawa,    Français: charité,    Galego: caridade,    Italiano: carità,    日本語: 慈善,    Kiswahili: kujitolea,    Malay: amal,    Português: caridade,    Română: caritate,    Srpski: milostinja,    తెలుగు: దాన గుణం,    Tiên Việt: lòng nhân từ,    Türkçe: yardimseverlİk,    中文 (Zhōngwén): 慈善


 

『 社区 』

( shè qū )

「社区」一词曾在几种不同的情况下使用。

生物学家说,社区的意思就是:几个品种相同 (或几个品种不同) 的生物一起生活、相争和合作,整合成一个较大的群体。

自从互联网的出现和资讯科技的发展,各种不同类型的人们 (他们通常有一个共同兴趣) 已长大成人。他们之间已没有地域界限,并且以电子方式去进行通讯。

这个网站的这一系列培训之重点,是传统观念上的社区,一个由人类生物所组成的社区。这社区通常有地域界限 (例外情况是:某些社区的地域可能是扩张性的,例如是游牧民族的社区),区内人士会聚在一起的。这些社区的位置范围是,举例:从大型市区中的住宅区,至偏远郊区中的村庄不等。请参看: 栖息地

社区不单止是一群人类的聚合。社区是一个超级组织,它是属于 文化的一部份。人们之间彼此沟通和互相影响,逐渐形成了人类文化。文化包含了一切所知的事物。文化上的六个层面是:科技、经济、政治权力、社会模式、共同价值观、信念和概念。文化不是透过生物遗传的,却是透过学习得来的。

一棵树或别的生命形式是由无数原子所组成的,它们都突破了原子的限制。就如这些生物一般,社区内的人类成员可以到来或离去,就是透过出生、死亡或迁徙,但社区仍会继续存活和成长。社区内永远有不同类型的成员,有很多派别、分化、竞争和冲突在其中。社区是一个整体,它大于社区内各成员的总和。请参看: 『何谓社区』。

请参看: 『社区特征』。

'العربية : مجتمع محلّي,    বাংলা : জনগোষ্ঠি,    Bahasa Indonesia: komunitas masyarakat,    Català: comunitat,    Deutsch: gemeinde,    Ελληνικά: κοινότητα,    English: community,    Español: comunidad,    Euskera: komunitatea,    Ewe: awujo,    Filipino/Tagalog: komunidad,    Français: communauté,    Galego: comunidade,    Italiano: comunità,    日本語: 共同体,    Kiswahili: jamii,    Malay: komuniti,    Português: comunidade,    Pyccкий: Cooобщество,    Română: comunitate,    Somali: bulsho,    Srpski: zajednica,    తెలుగు: సమాజము,    Tiên Việt: cộng đồng,    Türkçe: toplum,    中文 (Zhōngwén): 社区


 

『 以社区为本 』

( yǐ shè qū wéi běn )

一个以社区为本的工作项目或社团组织,必须是源自社区,其负责人必须是社区人士,其政策和行政上的决定必须由社区人士作出。

一个外来的机构组织或工作项目,如果只是位于社区之中,便不能说是以社区为本。同样地,如果只是咨询一下社区领袖的意见,也不能使它变成是以社区为本。

「以社区为本」和「位于社区」,两者的分别极大。如果某机构在社区内提供某服务 (例如是诊疗所、产生收入的 计划),它便是「位于社区」。

一个活动、兴建工程、服务、或组织,必须是由社区整体 (而只不是某些派别) 挑选、拣出和掌管,才能说是真正的「以社区为本」。  最重要的是:决策必须是以社区为本,各项决定必须在社区之内、由社区人士作出。

请参看: 以社区为本,在难民营内的社会工作

'العربية : قائم على المجتمع المحلّي,    বাংলা : জনগোষ্ঠি ভিত্তিক,    Bahasa Indonesia: berdasar masyarakat,    Català: basat en la comunitat,    Deutsch: gemeindenah,    Ελληνικά: βασισμένο στην κοινότητα,    English: community based,    Español: basado en la comunidad,    Euskera: komunitatean oinarritutako,    Ewe: awon ohun ti o da lori awujo,    Filipino/Tagalog: batay sa komunidad,    Français: fondé sur la communauté,    Galego: baseado na comunidade,    日本語: 共同体を基盤とする,    Italiano: community based,    Kiswahili: ilyo ya jamii,    Malay: berasaskan komuniti,    Português: baseado na comunidade,    Română: ancorata in comunitate,    Srpski: zajednično bazirane,    తెలుగు: సమాజాధారమైన,    Tiên Việt: nền tảng, cơ sở của cộng đồng,    Türkçe: toplum merkezli,    中文 (Zhōngwén): 以社区为本


 

『 以社区为本的组织 』

( yǐ shè qū wéi běn de zǔ zhī )

这种组织是在社区内成立和发展的。组织之中,管理和规划上的决策是由整体社区作出的。

一个机构,其成立过程是在区外进行的,其决策是由区外人士作出的,它可以是位于社区的,但不会是以社区为本的。请参看: 『以社区为本的组织 (简称为 CBO)』。


 

『 以社区为本的康复服务 』

( yǐ shè qū wéi běn de kāng fù fú wù )

这里所说的康复服务,是身体上 (生理上)、情绪上或精神心理上的。服务对象是:身体上、情绪上或精神心理上有缺陷或毛病的人士。

当康复服务是以社区为本,为上述人士提供服务的责任便落在社区中,相关决策也是由社区人士作出,其中不涉及区外人士或机构。

请参看: 『以社区为本的康复服务 (简称为 CBR)』。


 

『 社区贡献 』

( shè qū gòng xiàn )

我们须指出,社区参与并不等同社区贡献 (虽然很多人误以为两者相同)。我们亦须说明,两者都是有需要的。

社区参与的意思是:参与制定决策,使到任何活动都变成以社区为本、或以社区为重点。社区贡献也是必须的,它能确保社区人士感觉到他们有份拥有这个工作项目,即是他们有份投入资源,而不是白白得到它。

我们建议,我们所支持的任何社区工作项目,所须的资源至少有百分之五十是来自社区本身。一开始时,这建议常常会引起很多社区人士的忧虑甚至绝望。但我们会向他们指出,社区所提供的劳动力会被独立地和公平地计算在资源之内。我们亦会指出,假如他们实行这建议,他们将会惊喜于社区所投入的资源是多么的有价值。

我们也指出,社区人士 (尤其是执行委员会成员,他们为项目作出规划和决策) 所花费的时间也是一种付出。所付出的是行政和管理才能、个人时间和努力工作。所付出的一切努力应该有一个合理的价值。  还有,我们要指出,所付出的东西即使是微不足道,也是一种付出。这些付出经常被低估,但它们也有其价值,理应把它们归纳为社区所投入的资源之一,并且要有合理的估值。

العربيّة: مساهمة المجتمع المحلّي,    বাংলা : জনগোষ্ঠির অংশপ্রদান,    Bahasa Indonesia: kontribusi masyarakat,    Català: contribució comunitària,    Deutsch: gemeindebeitrag,    Ελληνικά: κοινοτική συνεισφορά,    English: community contribution,    Español: contribución comunitaria,    Euskera: komunitatearen ekarpena,    Ewe: igbon owosi lati odo awon olugbe awujo,    Filipino/Tagalog: kontribusyon ng komunidad,    Français: contribution de la communauté,    Galego: contribución comunitaria,    Italiano: contributo della comunità,    日本語: 共同体の貢献,    Kiswahili: mchango wa jamii,    Malay: sumbangan komuniti,    Português: contribuição da comunidade,    Română: contributia comunitatii,    Srpski: zajednični doprinos,    తెలుగు: సమాజ విరాలము,    Tiên Việt: sự góp phần cho cộng đồng,    Türkçe: toplum katkısı,    中文 (Zhōngwén): 社区贡献


 

『 社区发展 』

( shè qū fā zhǎn )

社区发展的意思是,全部六个文化层面的复杂程度都有所增加。请参看「层面」。

社区发展有别于社区强化,后者的意思是社区力量有所增加。

虽然两者的定义不相同,它们是错综复杂地互相联系着的。

如果社区发展计划是由区外人士制定和推行,计划不大可能长期持续。如果计划是由区内人士负责,它便较有可能持续下去。

社区有发展,即是有成长。  请参看另一个关键词 『发展』。它不一定代表社区变得较大或较富裕。 它代表社区变得更强和更复杂。可以引用橡树的果子作为比喻。 当一个橡树果成长时,其体积不会变得像一间屋子那么大(运用你的想像力)。但它会发展成一种较复杂的东西,即是一株橡树。

一个人拉高或托高一朵花,它实际上并没有长高。同样地,单靠动员工作者扶助社区,它实际上并没有发展。  一个社区(就如是社会制度)是自我发展的。  动员工作者只能够激发、鼓励和指导社区人士。

有些人简单地以为社区发展就即是社区变得富裕──人均财富或收入有所增加。可以是这样,但不只是这样。

它代表着社会转变,过程中社区变得更复杂、有更多的制度、集体力量会增强、组织能力会提升。

社区发展的意思是,全部六个文化层面的复杂程度都有所增加。 社区发展有别于社区强化,后者的意思是社区力量有所增加。虽然两者的定义不相同,它们是错综复杂地互相联系着的。

العربيّة: تطوير المجتمع المحلّي,    বাংলা : জনগোষ্ঠি উন্নয়ন,    Bahasa Indonesia: perkembangan masyarakat,    Deutsch: gemeindeentwicklung,    Ελληνικά: κοινοτική ανάπτυξη,    English: community development,    Español: desarrollo comunitario,    Euskera: komunitatearen garapena,    Ewe: idagbasoke awujo,    Filipino/Tagalog: kalinagangg (kaunlaran) pangkomunidad,    Français: développement de la communauté,    Galego: desenvolvemento comunitario,    Italiano: sviluppo della comunità,    日本語: 共同体の発展,    Kiswahili: mændeleo ya jamii,    Malay: pembangunan komuniti,    Português: desenvolvimento da comunidade,    Română: dezvoltarea comunitatii,    Somali: horumarka bulshada,    Srpski: zajednični razvoj,    తెలుగు: సమాజము ప్రగతి,    Tiên Việt: sự phát triển của cộng đồng,    Türkçe: toplumsal kalkınma,    中文 (Zhōngwén): 社区发展


 

『 强化社区 』

( qiáng huà shè qū )

要增加一个社区的力量,即是要增加其能力,使它能够为自己做有建设性的事。

它不只是仅仅增添一些社区服务或设施,例如:道路、卫生、供水、教育机会和医疗保健。

它代表着能力与力量的增强。它代表着更多才能、更有自信、更有效的组织能力。

单靠外来的慈善捐献或援助资源,社区不会强化。要强化社区,只能透过其本身的行动,例如是社区发展工作,但必须是全体社区人士从一开始便参与其中、一同决定采取什么行动、查出有什么可用资源隐藏在社区之中而未被发现。要强化社区,亦须要由始至终都培养出一种意识,感觉到自己拥有着社区设施、对它们负有责任。

当政府把若干立法权力下放给社区,民主程度便会增加。但是社区是否懂得运用此法律决定权,要视乎社区是否有实际才能,即是有没有能力去决定自己的发展方向、去确定自己的未来。有了权力、实力、能力、才能,社区便会 强化 起来。

社区发展的意思是,全部六个文化层面的复杂程度都有所增加。  社区发展有别于社区强化,后者的意思是社区力量有所增加。虽然两者的定义不相同,它们是错综复杂地互相联系着的。

العربيّة: تمكين المجتمع,    বাংলা : জনগোষ্ঠির ক্ষমতায়ন,    Bahasa Indonesia: pemberayaan masyarakat,    Català: potenciació comunitària,    Deutsch: gemeindestärkung,    Ελληνικά: κοινοτική ενδυνάμωση,    English: community empowerment,    Español: potenciación comunitaria,    Euskera: komunitatea sendotzea,    Ewe: ifun awujo lokun,    Filipino/Tagalog: pagsasakapangyarihan ng komunidad,    Français: fortifier de la communauté,    Galego: potenciación comunitaria,    Italiano: empowerment della comunità,    日本語: 共同体強化,    Kiswahili: uwezeshaji wa jamii,    Malay: pemberdayaan komuniti,    Português: fortalecendo da comunidade,    Română: consolidarea coomunitatii,    Srpski: zajednično unapredjenje,    తెలుగు: సమాజము శక్తివంతము చేయుట,    Tiên Việt: sự uỷ quyền cộng đồng,    Türkçe: toplumu güçlendirme,    中文 (Zhōngwén): 强化社区


 

『 社区管理培训 』

( shè qū guǎn lǐ péi xùn )

社区 管理培训之目的是减少贫穷和强化低收入社区。培训的内容,是关于人类聚居地的社区设施与服务的规划、管理、兴建、设立、经营和运作以及保养和维修。  这个培训是为了实际行动,而不只是为了传授技巧或为了向个别人士提供资讯。

培训是一种方式,借此强化低收入社区、借此减少贫穷、借此促进社区参与、借此切实推动民主化和权力下放。这种培训的目标和意义,远远大于仅仅传授知识和技能给受训人士。  培训内容亦包括 动员社区组织社区。 这不是传统的培训方式。

这类型的培训假如被正规化和制度化,培训的成效有可能会减弱。这亦有可能使到传授技能的重要性,超越了鼓励、动员和组织社区的重要性,而后者才应该是培训的重点目标。

过去,这种意义上的 管理培训 被发展成一方式,去增强牟利机构高层和中层的管理成效。

现在,这里的培训方式是上述的培训方式的修订版本。此版本更包含了组织工会的技巧。修订版本之目的,是要动员低收入社区、增强其能力、使区内人士团结起来、使他们能帮到自己、使社会能有所转变和发展。


 

『 社区参与 』

( shè qū cān yù )

「社区参与」的意思,远远大于劳动力或供应品的付出。它包含了参与决策、挑选合适的社区工作项目,然后策划、执行、管理、监察和掌管这个项目。  它有别于「社区贡献」。

激励社会」能促进目标社区的活动。其目的是:社区为自己的发展负上更大的责任 (起点是自行决定开展什么工作),以及激发社区去集合资源和组织活动。

促进「社区参与」是为了确保,对社区有影响的决策的作出者会是全体 (而不是少数) 社区人士 (而不是区外机构)。

这套方法能鼓励社区作出贡献。这是因为,假如社区为活动投入了本地资源,他们便会为活动负上更多的责任。这套方法能提高这种责任感。  我们亦鼓励政府及外来捐助者在进行活动之前,与全体社区一同讨论这些活动——这即是咨询社区意见。

这里所说的社区参与,不应被视为等同于社区贡献或咨询社区 (但有很多援助机构误以为是相同)。这里所说的参与,是指决策上、管理上和统筹上的参与。

العربيّة: مشاركة المجتمع المحلّي,    বাংলা : জনগোষ্ঠির অংশগ্রহন,    Bahasa Indonesia: peran serta masyarakat,    Català: participació comunitària,    Deutsch: gemeindepartizipation,    Ελληνικά: κοινοτική συμμετοχή,    English: community participation,    Español: participación comunitaria,    Euskera: komunitatearen parte-hartzea,    Ewe: ilowosi awujo,    Filipino/Tagalog: Pakikilahok ng Komunidad,    Français: participation de la communauté,    Galego: participación comunitaria,    Italiano: partecipazione della comunità,    日本語: 共同体の参加,    Kiswahili: Ushiriki wa jamii,    Malay: penyertaaan komuniti,    Português: participação da comunidade,    Română: participarea comunitatii,    Somali: ka geyb galka bushada a,    Srpski: zajednično učestvovanje,    తెలుగు: సమాజము ఫాల్గొనుట,    Tiên Việt: sự tham gia của cộng đồng,    Türkçe: toplumsal katılım,    中文 (Zhōngwén): 社区参与


 

『 咨询意见 』

( zī xún yì jiàn )

当援助机构或提供捐助的组织咨询社区领袖或代表,他们经常会问社区是否想要某个工作项目。其答覆大概会是:「是的。」  然后该机构便可以向其董事会或捐助者汇报,说该社区已参与其中。  这样是错的。

所进行的只不过是咨询意见,而不是社区参与。真正的参与,是参与决策、挑选和筹划一项工作。而该工作必须是该社区的优先项目之一 (但无须是该机构的优先项目)。

العربيّة: يستشير,    বাংলা : পরামর্শ গ্রহন,    Bahasa Indonesia: konsultasi,    Català: consulta,    Deutsch: beraten,    Ελληνικά: συμβουλευτική,    English: consult,    Español: consultar,    Euskera: aholkatu,    Ewe: ifi ikun lu ikun,    Filipino/Tagalog: konsulta,    Français: consulter,    Galego: consulta,    Italiano: consultazione,    Kiswahili: tatufa ushauri,    Malay: berunding,    Português: consulte,  Română: consultare,    Srpski: konsultovanje,    తెలుగు: సంప్రదించటము,    Tiên Việt: tham khảo,    Türkçe: danışmak,    中文 (Zhōngwén): 咨询意见


 

『 贡献 』

( gòng xiàn )

某些人会把「参与」和「贡献」混淆起来。有很多人,当他们听到「社区参与」一词,便以为其意思只是「社区贡献」。他们只会想到社区人士会把劳动力投放在工作项目之中。

不幸地,过去有很多事例是社区人士被看待为农奴或奴隶,他们被逼贡献出劳动力 (或其他资源,例如是土地、粮食)。这里所提倡的一套方法是刚好相反的。在此所说的「参与」是指参与作出决策,而不只是贡献出资源。 请参看 『 社区贡献 』。

العربيّة: مساهمة,    বাংলা : সম্প্রদান,    Bahasa Indonesia: kontribusi,    Català: contribució,    Deutsch: beitrag,    Ελληνικά: συνεισφορά,    English: contribution,    Español: contribución,    Euskera: ekarpena,    Ewe: ida owo si,    Filipino/Tagalog: kontribusyon,    Français: contribution,    Galego: contribución,    Italiano: contributo,    Kiswahili: mchango,    Malay: sumbangan,    Română: contributi,    Türkçe: katki,    Srpski: doprinos,    తెలుగు: సామాజిక పాత్ర,    Tiên Việt: sự đóng góp,    中文 (Zhōngwén): 贡献


 

『 批评 』

( pī píng )

一些很重要的智慧是值得学习的,其中之一是:当我们看见错误的事情,「作出批评」通常不能纠正事情或解决问题。  相反地,问题通常会因此而恶化。

何解呢?  这是因为,当人类受到别人批评时,他们会感到自身受威胁和攻击。人家的批评会损害我们/他们的自信心和自尊心,  当我们受到批评时,我们的自然反应是保护自己,而不是纠正错误。我们会倾向于为错事辩护。

当我们动员社区人士、统筹义务人员、或管理属下员工时,我们必须料到他们有可能会犯错误。我们必须有所准备去处理这些错误,处理方法亦必须有助于达成我们原先所定下的工作目标。

爆出怒气和批评犯错者,可以让人发泄情绪。但我们这样纾缓个人情绪,却要为此付上沉重代价。  请参考其他关键词: 错误怒气、和 三明治。要寻求方法去补救错误,而不是作出破坏性的批评。

请参看: 《要常常称赞》。

العربيّة: نقد,    বাংলা : সমালোচনা,    Bahasa Indonesia: kritikan,    Català: crítica,    Deutsch: kritik,    Ελληνικά: κριτική,    English: criticism,    Español: críticas,    Euskera: kritika,    Ewe: ibani wi ni ona ti o lodi,    Filipino/Tagalog: kritisismo o pamumuna,    Français: critique,    Galego: crítica,    Italiano: critica,    日本語: 批判,    Kiswahili: pingamizi,    Malay: kritikan,    Português: crítica,    Română: critica,    Türkçe: eleştiri,    Srpski: kritika,    తెలుగు: విమర్శ,    Tiên Việt: phê bình,    中文 (Zhōngwén): 批评


 

『 人类文化 』

( rén lèi wén huà )

文化不只是民族歌曲和舞蹈。在社会科学上,文化代表着整个社会制度,和一切所知的人类行为与思想态度的总和。文化包含着各种社会文化制度,它们可被归纳为六个层面: 科技经济政治互动沟通意识形态 以及 世界观

文化的基本单位是「符号」。文化不是透过生物基因而遗传的,而是透过沟通符号而传递的。有时会被称为 『超有机体』,因为它是由不同的制度所组成的,而人类是组成和具有文化的一种生命体,但这些制度却超越了这种生命体的限制。

请参看 『文化』。人类社区是有文化的。请参看: 『怪鱼』。请参看 《文化;不同的意思》。

العربيّة: ثقافة,    বাংলা : ংস্কৃতি,    Bahasa Indonesia: budaya,    Català: cultura,    Deutsch: kultur,    Ελληνικά: πολιτισμός,    English: culture,    Español: cultura,    Euskera: kultura,    Ewe: asa,    Filipino/Tagalog: kultura,    Français: culture,    Italiano: cultura,    Galego: cultura,    日本語: 文化,    Kiswahili: tamaduni,    Malay: budaya,    Português: cultura,    Română: cultura,    Somali: dhaqanka,    Srpski: kultura,    తెలుగు: సంస్కృతి,    Tiên Việt: văn hoá,    Türkçe: kültür,  中文 (Zhōngwén): 人类文化


 

『 依赖性 』 (综合行为)

( yī lái xìng )

「依赖性综合行为」反映出一种思想和心态,认为所属群体如果没有外来援助,便无法解决自己的问题。

慈善援助使这种懦弱表现进一步恶化。请参看: 『依赖性综合行为』。

العربيّة : التبعي,    Bahasa Indonesia: dependensi, ketergantungan, dependensi,    বাংলা : পরনির্ভরতা (লক্ষণ),    Català: dependència,    Deutsch: Abhängigkeit (Syndrom),    Ελληνικά: Εξάρτησης,    English: dependency,    Español: (síndrome de) dependencia,    Euskera: mendekotasuna,    Ewe: ihuwasi diduro de iranlowo saa,    Filipino/Tagalog: pagtangkilik,    Français: syndrome de dépendance,    Galego: dependencia,    Italiano: dipendenza,    日本語: 依存,    한국어 / Hangugeo: 의존(증후군),    Malay: ketergantungan,    Nederlands: afhankelijkheid,    Português: síndrome de dependência,    Română: dependenta,    Pyccкий: Зависимость,    Somali: ku tiirsanaanta,    Srpski: zavisnost,    తెలుగు: పరాధీనత జబ్బు,    Tiên Việt: phụ thuộc,    Türkçe: bağımlılık,    ردو (Urdu): محتاجی کی لت,    中文 (Zhōngwén): 依赖性


 

『 发展 』

( fā zhǎn )

很多人以为「发展」即是数量增长,但其实它的重点是质量改善。

有发展即是有成长,但有成长不单止是增大了。成长之同时,亦应变得更复杂和更强。

当社区有发展,它便会 强化 和复杂化。

它会出现 社会转变

请参看 「文化」。经济学家可能认为「发展」只代表财富或收入 (整体或人均) 的增加。工程师可能认为「发展」即是可以更有效地运用能源,或是发明出更加先进精密和功能强大的工具或仪器。

但是对动员工作者来说,这些发展只不过是社区上六个 文化层面 之中的两个出现转变。真正的发展必须是全部六个文化层面都发生社会转变。这六个层面是:科技、经济、政治、互动沟通、意识形态和世界观。

请参看: 『社区发展』。

社区发展的意思是,全部六个文化层面的复杂程度都有所增加。社区发展有别于社区强化,后者的意思是社区力量有所增加。虽然两者的定义不相同,它们是错综复杂地互相联系着的。

العربيّة: تطوير,    বাংলা : উন্নয়ন,    Bahasa Indonesia: perkembangan,    Català: desenvolupament,    Deutsch: Entwicklung,    Ελληνικά: ανάπτυξη,    English: development,    Español: desarrollo,    Euskera: garapena,    Ewe: idagbasoke,    Filipino/Tagalog: kalinangan,    Français: développement,    Galego: desenvolvemento,    Italiano: sviluppo,    日本語: 発展,    Malay: pembangunan,    Português: desenvolvimento,    Română: dezvoltare,    Somali: horumarka,    Srpski: razvoj,    తెలుగు: ప్రగతి,    Tiên Việt: sự phát triển,    Türkçe: kalkınma,    中文 (Zhōngwén): 发展


 

『 文化层面 』

( wén huà céng miàn )


文化层面

每个层面都是由超过一种的社会文化系统 (例如是经济系统) 所组成的,它们结合成一个超有机体系统。

这六个文化层面是: 科技经济政治制度价值概念

社区是一个文化实体,因此这些层面亦适用于各社区。请参看: 『层面』。

العربيّة: أبعاد الثقافة,    বাংলা : সংস্কৃতির মাত্রা,    Bahasa Indonesia: dimensi kebudayaan,    Català: dimensions culturals,    Deutsch: kulturdimensionen,    Ελληνικά: διαστασεισ τησ κουλτουρασ,    English: dimensions of culture,    Español: dimensiones de la cultura,    Euskera: kulturaren dimentsioak,    Ewe: awon eka asa,    Filipino/Tagalog: dimensyon ng kultura,    Français: dimensions de culture,    Galego: dimensións da cultura,    Italiano: dimensioni della cultura,    日本語: 文化の側面,    Malay: dimensi budaya,    Português: dimensões da cultura,    Română: dimensiunile culturii,    Somali: geybaha,    Srpski: dimenzije kulture,    తెలుగు: సంస్కృతి దృక్కోణాలు,    Tiên Việt: những yếu tố văn hoá,    Türkçe: kültürün botuyları,    中文 (Zhōngwén): 文化层面


 

『 疾病 』

( jí bìng )

有五种主要因素导致 贫穷,疾病是其中之一种。

对于社会或社区来说,预防疾病比起治疗疾病,前者是较为便宜、人道和有成效。同样地,社会或社区运用有限的资源,去治疗少数影响到大多数人的常见疾病,而不是把资源用于先进仪器和技术以治疗少数富裕的人,前者也是较为便宜、人道和有成效 (世界卫生组织提倡和支持基本健康护理,也是基于这道理)。

而你作为动员工作者,你必会明白这道理。因此,当社区轻率地优先选择设立一间诊所,你可以向他们提出质疑。或许你可以让他们了解到,优先选择建立一个有效的供水和卫生系统去预防经水传播的疾病,才是最合理和合逻辑的选择。

العربيّة: مرض,    বাংলা : রোগ,    Bahasa Indonesia: penyakit,    Deutsch: Krankheit,    Ελληνικά: αρρώστιες,    English: disease,    Español: enfermedad,    Euskera: gaixotasuna,    Ewe: arun,    Filipino/Tagalog: sakit,    Français: maladie,    Galego: enfermidade,    Italiano: malattia,    日本語: 病気,    Malay: penyakit,    Português: doença,    Română: boala,    Somali: cudur,    Srpski: bolest,    తెలుగు: రోగము,    Tiên Việt: dịch bệnh,    Türkçe: hastalık,    中文 (Zhōngwén): 疾病  


 

『 不诚实 』

( bù chéng shí )

即是不正直、欠诚实。

有五种主要因素导致 贫穷,不诚实是其中之一种。

有各种各样的不诚实行为,它们有不同的名堂,其中包括:贪污渎职、亏空公款、敲诈勒索和偷窃财物。假如,原本用于整体社会发展的金钱,被个别人士非法和暗中地据为己有,这些人便是不诚实。他们作为整体社会的服务人员,受到人们的信任,却违背了所托付给他们的职责。

这样的不诚实行为会导致人们不再信任别人,这种不信任继而导致人心冷漠,最终导致贫穷。就是这个原因,你作为动员工作者和社区团体的组织策划者,在你所组织的群体中,你务必提高透明度并敦促大家行事须正直及诚实。

العربيّة: فساد,    বাংলা : অসততা,    Bahasa Indonesia: kebohongan,    Català: falsedat,    Deutsch: korruption, unehrlichkeit,    Ελληνικά: ατιμια, διαφθορά,    English: corruption, dishonesty,    Español: falta de honradez,    Euskera: zintzotasun eza,    Ewe: iwa aije olooto,    Filipino/Tagalog: di-matapat,    Français: malhonnêteté,    Galego: deshonestidade,    Italiano: disonestà,    日本語: 不正直,    Kiswahili: rushwa,    Malay: ketidakjujuran,    Português: desonestidade,    Română: necinste,    Somali: daacaddarro,    Srpski: neiskrenost,    తెలుగు: అవినీతి,    Tiên Việt: tính không thành thật,    Türkçe: sahtekarlık,    中文 (Zhōngwén): 不诚实


 

『 实践 』(透过实践而学习)

( shí jiàn )

在所有的学习方式(例如是阅读、聆听、观察)之中,最奏效的方式就是「实践」。请参看 《培训方法》。

「透过实践而学习」,这方式可包括直接实行一件事(例如在培训员的监督下进行实地工作),或是间接实行一件事(例如参与角色扮演或模拟游戏)。

العربيّة: القيام بالأمر,    বাংলা : কাজ করে শেখা,    Bahasa Indonesia: bekerja, melakukan,    Català: fer,    Deutsch: handeln,    Ελληνικά: Πράξη,    English: doing,    Español: practicar,    Euskera: egitea (eginez ikastea),    Ewe: sise,    Filipino/Tagalog: paggawa,    Français: faire,    Galego: facer,    हिन्दी (Hindi): लोकतन्त्र,    Italiano: learning by doing,    日本語: 実技,    Malay: membuat, melakukan,    Nederlands: doen,    Português: agir, faça, fazendo,    Română: a practica,    Pyccкий: Действие,    Tiên Việt: làm,    Türkçe: yapmak,    اردو (Urdu): عمل,    中文 (Zhōngwén): 实践


 

『 性别问题 』

( xìng bié wèn tí )

这里所说的「性别」的英文是 gender,此字是用来区别两种类型:「属男性的」和「属女性的」。

不应把它和另一个英文字 sex 混淆起来,后者是用来区别「男性」和「女性」。

在不同的文化之中,以及在不同的社区之内,所涉及的性别问题是大大不同的。而不同的性别问题又会有非常不同的标准,去衡量什么是属男性和属女性的。

我们对性别问题的关注,主要集中于「性别不同」会怎样影响到权力分布、经济关系、和社会差别。

它们是重要的可变因素,影响着各个社区。而每个动员者的工作性质,亦会受到这些因素影响。

动员工作者 (要熟悉社区,须了解不同方面的事情,其中包括) 必须知道及明白社区人士之间有什么共同的价值观念、态度立场、概念和想法。

在政治上和经济上,如果男女待遇不同,这便是不公平。动员工作者必须尽力减少这种不公平现象。在强化社区的过程中,这是一项不容忽视的重要任务。请参看一个培训单元 《性别问题》。也请参看: 《年龄、种族和性别》。

العربيّة: جندر,    বাংলা : লিঙ্গ,    Bahasa Indonesia: gender,    Català: gènere,    Deutsch: gender,    Ελληνικά: γένος,    English: gender,    Español: género,    Euskera: generoa,    Ewe: iseda,    Filipino/Tagalog: pangkasarian o kasarian,  Français: genre,    Galego: xénero,    Italiano: genere,    日本語: ジェンダー,    Kiswahili: ujinsia,    Malay: gender,    Português: género,    Română: gen,    Somali: jandar,    Srpski: pol,    తెలుగు: లింగము.,    Tiên Việt: giới tính,    Türkçe: toplumsal cinsiyet,    中文 (Zhōngwén): 性别问题


 

『 无知 』

( wú zhī )

有五种主要因素导致 贫穷无知 是其中之一种。对于很多人来说,「无知」一词并不礼貌,甚至是一种侮辱。但我们所表达的意思很简单,就是某些人们不知道某些事物;在此没有任何羞耻或侮辱之意。

我们亦知道「无知」大大有别于「愚笨」。成年人一样可以学习事物,但不要视他们为儿童或低等人,否则你会影响到他们的学习热诚、阻碍他们学习。

「无知」的意思是不知道某事物。「愚笨」的意思是无能力去懂得某事物。「迟钝」的意思是:如果清楚知道的话,便会做或不会做某事情。无知、愚笨和迟钝,三者是非常不同的。

العربيّة: جهل,    বাংলা : অজ্ঞতা,    Bahasa Indonesia: kebodohan,    Català: ignorància,    Deutsch: Unwissenheit,    Ελληνικά: αγνοια,    English: ignorance,    Español: ignorancia,    Euskera: ezjakintasuna,    Ewe: aimokan,    Filipino/Tagalog: kamangmangan,    Français: ignorance,    Galego: ignorancia,    Italiano: ignoranza,  日本語: 無知識,    Kiswahili: ujinsia,    Malay: ketidaktahuan,    Português: ignorância,    Română: ignoranta,    Somali: jaahilnimo,    Srpski: neznanje,    తెలుగు: అజ్ఞానము,   Tiên Việt: sự thiếu hiểu biết,    Türkçe: cahillik,    中文 (Zhōngwén): 无知


 

『 动员 』

( dòng yuán )

所谓 「动员」,即是使到一个群体或社区之中的成员去作出 行动

也可解作「激发」。但不完全等同于 「进行组织」。这是因为,必须有人采取了行动 (人们有所举动、进行工作),才能说是动员了他们。

这类似于 「激励社会」,分别是:「激励」包含着两种任务──动员和组织。请参看 『行动』。

العربيّة: يعبيء,    বাংলা : সমবেতন,    Bahasa Indonesia: menggerakkan,    Català: mobilitzar,    Deutsch: mobilisieren,    Ελληνικά: κινητοποιώ,    English: mobilize,    Español: movilización,    Euskera: mobilizatu,  Ewe: se koriya,    Filipino/Tagalog: pagbibigay-buhay, pakilusin,    Français: mobilisez,    Galego: mobilizar,    Italiano: mobilitare,    Malay: memobilisasi,    Português: mobilizar,    Română: a mobiliza,    Somali: wacyigelinta,    Srpski: mobilizovanje,    తెలుగు: సమన్వయ పరచటము,    Tiên Việt: vận động,    Türkçe: harekete geçirmek,    中文 (Zhōngwén): 动员


 

『 动员工作者 』

( dòng yuán gōng zuò zhě )

顾名思义,「动员工作者」即是进行动员工作的人员,其任务是使到事情有进展。他们是「社会激励者」、「社区发展员」、「社区发展助理」。

也是「社区工作者」、「积极份子」、「社区参与的促进者」。请参看: 《成为一个动员工作者》。

العربيّة : شخص يقوم بالتعبئة  বাংলা : সংগঠক,    Bahasa Indonesia: penggerak,    Català: activista,    Deutsch: mobilisieren, activist,    Ελληνικά: κινητοποιητής, ακτιβιστής, ζωοδότης,    English: animator, mobilizer, activist,    Español: activista,    Euskera: mobilizatzailea,    Ewe: oluse koriya,    Filipino/Tagalog: pakilusin,    Français: mobilisateur,    Galego: activista,    Italiano: attivista,    日本語: 訓練士または助成人,    Kiswahili: ramsisha,    Malay: pemobilisasi,    Português: ativista,  Română: mobilizator,  Somali: wacyigelinta,    Srpski: mobilizovanje,    తెలుగు: సమన్వయ పరిచే వాడు,    Tiên Việt: người vận động,    Türkçe: harekete geçirici,    中文 (Zhōngwén): 积极份子, 动员工作者  


 

『 金钱 』

( jīn qián )

金钱和财富并不相同,金钱是一种文化象征。假如需要用到钱,每个人都必须信赖这文化象征。

金钱可以用作:财富的衡量单位、转移或交换财富的方法、储存财富的方式。(请参看: 『财富』,和 《财富之原理》。)

重申一点:金钱并不等如财富。

العربيّة : مال  বাংলা : টাকা,    Bahasa Indonesia: uang,    Català: diners,    Deutsch: geld,    Ελληνικά: χρήμα,    English: money,    Español: dinero,    Euskera: dirua,    Ewe: owo,    Filipino/Tagalog: pera,    Français: argent,    Galego: diñeiro,    Italiano: denaro,    日本語: 金銭,    Malay: wang,    Português: dinheiro,    Română: bani,    Somali: lacag,    Srpski: pare,    తెలుగు: డబ్బు,    Tiên Việt: tiền bạc,    Türkçe: para,    中文 (Zhōngwén): 金钱


 

『 蘑菇式处理 』

19 ( mó gū shì chǔ lǐ )

是用什么方法去种植蘑菇的?方法就是「把它们蒙在黑暗中,给它们牛粪作为养料。」(「蒙在黑暗中」的原文是 keep in the dark,其另一个意思是「蒙在鼓里」。)

「蘑菇式处理」的原文是 MUSHROOM TREATMENT,是一个俚语,其意思是相反于 透明度

有一个粗鲁的英文词语代表公牛屎 (可用作俚语,代表谎言)。在上述句子的英语原文之中,通常会用这个词语来代替「牛粪」。

العربيّة : تعتيم  বাংলা : মাশরুম পরিচর্যা,    Bahasa Indonesia: pengobatan jamur,    Català: conreu de bolets,    Deutsch: pilzaufzucht,    Ελληνικά: συμπεριφορά μανιταριών,    English: mushroom treatment,    Español: setas, cultivo de setas,    Euskera: onddoaren tratamendua,    Ewe: hihu iwa bi olu,    Filipino/Tagalog: tratong kabuti,    Français: champignon, traitement de champignon,    Galego: o cultivo do champiñón,    Italiano: oscurità,    日本語: マッシュルーム扱い,    Malay: pengendalian cendawan,    Português: tratamento de cogumelo,  Română: "cultivarea" ciupercilor,    Somali: faqri,    Srpski: pečurkin tretman,    తెలుగు: పుట్ట గొడుగు చికిత్స,    Tiên Việt: cách đối xử với nấm    Türkçe: mantar muamelesi,    中文 (Zhōngwén): 蘑菇式处理


 

『 贫穷 』

( pín qióng )

贫穷

贫穷的意思不止是缺乏金钱和收入,也不止是缺乏生活设施和相关服务,例如是食水、道路、教育或诊所。它还包括精神上的贫穷」所带来的后果,即是:绝望心态、不知道有可用资源存在、依赖他人、缺乏信心、灰心泄气、缺乏技能、缺乏互信、缺乏整体性、 缺乏有效和持久的组织;简而言之,就是缺乏良好的管理。请参看 《导致贫穷之因素》。

贫穷是一个社会问题,须要以社会方式去解决。贫穷不单止代表着一群人缺乏收入。要减少贫穷,可以透过组织和指导贫穷人士,使他们能够自己帮助自己。假如贫穷者能努力奋斗并克服挑战,他们的力量便会加强 (即是 增强能力),穷情况亦会因而减少。故此,若要彻底消除贫穷,必须持续改善管理质素。

العربيّة : فقر  বাংলা : দরিদ্রতা,    Bahasa Indonesia: kemiskinan,    Català: pobresa,    Deutsch: Armut,    Ελληνικά: φτώχεια,    English: poverty,    Español: pobreza,    Euskera: txirotasuna,    Ewe: osi,    Filipino/Tagalog: Kahirapan,    Français: pauvreté,    Galego: pobreza,    Italiano: povertà,    日本語: 貧困,    Malay: kemiskinan,    Português: pobreza,    Română: saracie,    Somali: faqri,    Srpski: siromaštvo,    తెలుగు: పేదరికము,    Tiên Việt: sự nghèo đói,    Türkçe: yoksulluk,    中文 (Zhōngwén): 贫穷


 

『 减轻贫穷 』

( jiǎn qīng pín qióng)

「减轻」的英文是 alleviation,其意思是暂时消除痛苦和不适。 派钱给贫穷人士并不能消灭贫穷。

动员工作者是致力于对付导致贫穷的因素,而不是应付贫穷所带来问题。单单透过金钱援助而减轻贫穷,这并非一个好方法,我们会避免这样做。

العربيّة : تسكين الفقر  বাংলা : দারিদ্র উপশম,    Bahasa Indonesia: meringankan kemiskinan,    Català: alleujament de la pobresa,    Deutsch: Armutslinderung,    Ελληνικά: κατευνασμός της φτώχειας,    English: poverty alleviation,    Español: alivio de la pobreza,    Euskera: txirotasuna arintzea,    Ewe: dida owo osi duro,    Filipino/Tagalog: pagpapawi sa kahirapan,    Français: allégement de pauvreté,    Galego: alivio da pobreza,    Italiano: alleviare la povertà,    日本語: 貧困の軽減,    Malay: peringanan kemiskinan,    Português: alívio de pobreza,    Română: alinarea saraciei,    Somali: yareynta faqriga,    Srpski: otklanjanje siromaštva,    తెలుగు: పేదరిక ఉపశమనము,    Tiên Việt: xoá đói giảm nghèo,    Türkçe: yoksulluğun yatıştırılmasıi,    中文 (Zhōngwén): 减轻贫穷


 

『 彻底消除贫穷 』

( chè dǐ xiāo chú pín qióng)

作为动员工作者,我们的工作方向是消除一个社会问题──贫穷。方法是分析其促成因素,然后采取步骤去对付和除去这些因素。由于贫穷是一个社会问题,因此要以社会方式去解决。

有两种相辅相成的方法 (社区和私人性质的) 去消除贫穷,它们被记载于两个相辅相成的学习单元之中。这两个单元是: 社区动员工作周期,以及 产生收入的计划

العربيّة : إستئصال الفقر  বাংলা : দারিদ্র্য দূরিকরণ,    Bahasa Indonesia: eradikasi kemiskinan,    Català: eliminació de la pobresa,    Deutsch: Armutsbeseitigung,    Ελληνικά: εξάλειψη φτώχειας,    English: poverty eradication,    Español: erradicación de la pobreza,    Euskera: txirotasuna ezbatzea,    Ewe: sise imukuro osi,    Filipino/Tagalog: pagpuksa sa kahirapan,    Français: extirpation de pauvreté,    Galego: erradicaciónda pobreza,    Italiano: eradicamento della povertà,    日本語: 貧困の撲滅,    Malay: penghapusan kemiskinan,    Português: erradicação de pobreza,    Română: eradicarea saraciei,    Somali: ciribtirka faqriga,    Srpski: iskorenje siromaštva,    తెలుగు: పేదరికము నిర్మూలనము,    Tiên Việt: xoá triệt để cái nghèo,    Türkçe: yoksulluğun azaltılması,    中文 (Zhōngwén): 彻底消除贫穷


 

『 減少贫穷 』

( jiǎn shǎo pín qióng)

「减少」的意思即是降低某事物的数量或程度。请参看 《强化社区的原理》。

「减少」明显有别于「短暂减轻」。后者只是暂时性处理了 贫穷 所带来的问题;而前者则被视为一个正确途径,可迈向彻底消除贫穷之最终目的。

العربيّة : تخفيض الفقر  বাংলা : দারিদ্র বিমোচন,    Bahasa Indonesia: mengurangi kemiskinan,    Deutsch: Armutsreduzierung,    Ελληνικά: μείωση φτώχειας,    English: poverty reduction,    Español: reducción de la pobreza,    Euskera: txirotasuna murriztea,    Ewe: sise adin-ku fun osi,    Filipino/Tagalog: Pagbabawas sa Kahirapan,  Français: réduction de pauvreté,    Galego: redución da pobreza,    Italiano: riduzione della povertà,    日本語: 貧困の減少,    Malay: pengurangan kemiskinan,    Português: redução de pobreza,    Română: reducerea saracie,    Somali: ciribtirka faqriga,    Srpski: umanjenje siromaštva,    తెలుగు: పేదరికము తగ్గించటము,    Tiên Việt: giảm bớt nghèo đói,    Türkçe: yoksulluğun azaltılması,    中文 (Zhōngwén): 減少贫穷


 

『 基本医疗保健 』

( jī běn yī liáo bǎo jiàn )

基本医疗保健的概念是受到世界卫生组织 (WHO) 的支持和提倡的。此概念代表着一整套的政策和措施,贫穷人士以及低收入国家的人民会对它们特别有兴趣。

它们的其中一项原则,是着重于投放资源在低成本的医疗保健项目之中。这些项目旨在治疗影响到大多数人口的常见疾病。而不是把有限和不足的资源用于高成本的、复杂先进的 (例如是高科技的) 治疗项目之中,这些项目只会惠及富裕的人 (而不是普罗大众)。

此概念亦承认:预防疾病是大大便宜过治疗疾病,前者更可减少致命个案 (死亡率) 和染病个案 (发病率)。这些个案会对经济造成压力和紧张。此概念也承认,预防疾病是更为人道的做法。

此概念包含一种想法,就是可以培训大量人员至低水平的医疗技能,而他们可以到达国家中更为偏远的地区。若有须要,他们可以把严重或棘手的病症,转介给市区内更为训练有素的高级专业医疗人员。

基本医疗保健的概念对于贫穷国家中的动员工作者是重要的,因为它须要得到所有人的理解和明白,并且它代表着一个更有效地分配有限资源的方法。

基本医疗保健背后的原则也适用于其他以社区为本的活动,例如是以社区为本的社会工作。


 

『 激励社会 』

( jī lì shè huì )

所谓「激励社会」,即是把生命力和活力注入一个社会制度,例如是社区。

通常简称为「激励」或「激活」,其英文是 Animation(在此不要把它理解为「制作动画卡通电影」)。请参看 『激励』。

العربيّة : تنشيط إجتماعي  Bahasa Indonesia: animasi sosial,    বাংলা : সামাজিক অনুপ্রেরণা,    Català: animació social,    Deutsch: Soziale Animation,    Ελληνικά: κοινωνική ζωοδότηση,    English: social animation,    Español: animación social,    Euskera: gizarte animazioa,    Ewe: riru-ni soke ki awujo le wa laaye,    Filipino/Tagalog: pagbibigay-buhay panlipunan,    Français: animation sociale,    Italiano: animazione sociale,    日本語: 社会活発化, 強くする,    Malay: animasi sosial,    Português: animação social,    Română: animare sociala,    Pyccкий: Осведомленность,    Srpski: društvena animacija,    తెలుగు: జీవనము,    Tiên Việt: lòng nhiệt tình xã hội,    Türkçe: toplumsal canlandırma,    中文 (Zhōngwén): 激励社会


 

『 提升力量 』

( tí shēng lì liàng )

即是 增强能力和才能
亦即是 提高能力 或技能去达到目的。

也就是强化其 力量和实力

العربيّة : تقوية ,    বাংলা : শক্তিশালীকরন,    Bahasa Indonesia: memperkuat,    Deutsch: Empowerment, Macht, die stärkung, Stärken,    Ελληνικά: ανάπτυξη δυνατοτήτων, ενδυνάμωση, δύναμη,    English: capacity development, empowerment, power, strengthening,    Español: capacidad, potenciación,    Euskera: indartzea,    Ewe: fifun ni lokun,    Filipino/Tagalog: pagpapalakas,    Français: capacité, empowerment,    हिन्दी (Hindi): षमता विकास अधिकारिकरण,    Italiano: empowerment,    日本語: 強くする,    Kiswahili: kujengea uwezo,    Malay: menguatkan,    Português: capacidade, desenvolvimento de capacidade, fortalecendo,    Română: dezvoltarea capacitatii, intarire,    Pyccкий: Рaзвития,    Somali: xoojinta,    Srpski: osnaživanje,    తెలుగు: బలకరము చేయుట,    ไทย: การเพิ่มความเข้มแข็ง,    Tiên Việt: tăng cường,    Türkçe: kuvvetlendirme,  中文 : 提升力量,  


──»«──
此网站的寄存服务提供者是 「温哥华社区网络」 Vancouver Community Network (VCN)
如果你在此网站上复制资料,请声明谁是资料撰写人。
并把资料来源连结到此网站 www.cec.vcn.bc.ca

© 版权所有 1967, 1987, 2007 Phil Bartle(菲尔‧巴托)
网站设计员是 卢德‧萨达 (Lourdes Sada)
──»«──
最近更新的日期︰ 2012.10.20

 Home page网站主页

 预备工作